Betygen sjunker i NO och matematik för elever i årskurs 6

För elever i årskurs 6 har betygssnittet i de naturorienterande ämnena sjunkit från 13,5 poäng till 12,7 och i matematik från 13,7 till 13,0 jämfört med förra året. Drygt 79 procent av eleverna blev godkända i alla ämnen de läst, det vill säga fick lägst betyget E. Det visar Skolverkets betygsstatistik från våren 2014 som även finns nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

Bäst betyg fick eleverna i engelska där närmare 14 procent fick betyget A som är det högsta betyget och drygt 20 procent fick det näst högsta betyget B. Samtidigt var det många, närmare 9 procent, som inte blev godkända i engelska. Lika många blev även utan godkända betyg i matematik.

Åtta av tio klarar alla ämnen

Drygt 79 procent av eleverna klarade av alla ämnen de läst, det vill säga fick lägst betyg E. Men:
• Omkring 8 procent av eleverna klarade inte av att få minst E i ett ämne.
• 12 procent klarade inte av att få minst E i två eller flera ämnen.
• Mindre än 1 procent, omkring 550 elever, klarade inte av att få betyg E i något ämne.

Drygt 35 procent av de elever som invandrat till Sverige efter ordinarie skolstart blev godkända i alla ämnen. Bland elever som invandrat till Sverige före ordinarie skolstart klarade över 70 procent att bli godkända i alla ämnen.

Sju procent av eleverna som inte får godkänt har anpassad studiegång

Anpassad studiegång innebär att skolan frångår timplanen för en elev, till exempel genom att ta bort ämnen. Anpassad studiegång är en sista utväg för att få till en fungerande skolgång för elever där andra stödinsatser inte fungerat. Av de drygt 20 000 elever som inte klarade av att få godkänt i ett eller flera ämnen fick närmare 7 procent anpassad studiegång i något ämne. Av de omkring 550 elever som inte klarade av kunskapskraven i något ämne hade närmare hälften av eleverna anpassad studiegång i något ämne.

Betygen sjunker mest i NO och matematik

Elevernas genomsnittliga betygssnitt i de naturorienterande ämnena sjönk från 13,5 poäng till 12,7 och i matematik från 13,7 till 13,0 jämfört med förra året. Mest ökade betygen i hem- och konsumentkunskap – från 12,9 till 13,4 poäng. Andra ämnen som eleverna fick ett högre genomsnittligt betyg i våren 2014 är: svenska, historia, slöjd, musik och hem- och konsumentkunskap.

Om statistiken

Våren 2014 är det andra året som det samlas in terminsbetyg för elever i årskurs 6. Totalt har betyg för 98 000 elever samlats in. Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkänt betyg och F står för ej godkänt betyg. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, ska betyg inte sättas i ämnet. Det markeras med ett streck (-) i betygskatalogen.

Det är endast den genomsnittliga betygspoängen som är jämförbar med 2013 års resultat. Det beror på att det i förra årets insamling fanns brister som gjorde att det inte gick att särskilja elever med streck (-), från elever som av andra orsaker inte fått betyg i något ämne. Elever med streck var därför inte inkluderade i statistikredovisningen för våren 2013, men ingår i statistikredovisningen för våren 2014. Samtliga andelsberäkningar är därmed inte jämförbara mellan 2013 och 2014 års resultat.

Vid frågor om statistiken, kontakta

Hedvig Modin, undervisningsråd, 08-527 334 23
Helena Svensson, undervisningsråd, 08-527 333 12

Vid frågor om bedömning & betygssättning, kontakta

Daniel Wernegren, undervisningsråd, 08-527 334 22

Senast granskad: 2014-11-18
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten