Elevens bästa ska avgöra placering i särskilda undervisningsgrupper

Elever ska i första hand gå i sin ordinarie klass men ibland kan det behövas särskilda undervisningsgrupper för elever med stort stödbehov. Men att använda särskilda undervisningsgrupper kräver noggranna avvägningar visar en ny studie från Skolverket.

Skolan ska arbeta inkluderande. Elever som har behov av särskilt stöd ska i första hand få det stödet i sin ordinarie klass. Det säger skollagen. Skolverket har gjorde en intervjustudie i fyra kommuner som har många olika särskilda undervisningsgrupper. Studien visar att de besökta kommunerna har ambitioner att arbeta mer inkluderande men att det i vissa lägen är bäst att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp. Det handlar då om att eleven har ett stort behov av specifik lärarkompetens, en mindre grupp och mer lärarstöd.

Inte alltid elevens bästa som styr

De intervjuade tjänstemännen och rektorerna ser också risker med särskilda undervisningsgrupper. En risk är att det inte ställs tillräckliga krav på att anpassa undervisningen i elevens ordinarie klass om det finns särskilda undervisningsgrupper. En annan risk är att kompetens att arbeta med särskilt stöd utarmas i de ordinarie klasserna om särskilda undervisningsgrupper används mycket. Andra risker är att grupperna lever kvar utan att det finns tydliga mål med verksamheten, eller att ekonomiska övervägande sker på bekostnad av elevens bästa.

- För att säkerställa att elevens bästa är avgörande vid placering är det viktigt att rektor gör en gedigen utredning av elevens behov av stöd i en särskild undervisningsgrupp och att placeringen dokumenteras, följs upp och utvärderas, säger Karolina Fredriksson, undervisningsråd på Skolverket.

Otydligt rektorsansvar

Det är rektor som ansvarar för att besluta om en elev ska placeras i en särskild undervisningsgrupp. I de fall elever ska placeras i en särskild undervisningsgrupp som tar emot elever från flera skolor blir det otydligt vilken rektor som har ansvaret för eleven. Studien visar att det finns tveksamheter om det är rektorn på elevens ordinarie skola eller rektorn på den skola som har den särskilda undervisningsgruppen som har ansvaret för eleven.

- Det är alltid rektorn på elevens ursprungliga skola som ansvarar för beslut om placering i den särskilda undervisningsgrupp och för uppföljning av om eleven ska gå tillbaka till sin ordinarie skola och klass, säger Karolina Fredriksson.

Kontaktuppgifter

För frågor kontakta undervisningsråd Karolina Fredriksson på 08-527 334 24
 

Senast granskad: 2014-03-06
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation