Elevökning i grundskolan

Antalet elever i grundskolan har ökat med nästan 22 000 elever sedan föregående läsår och kommer enligt prognosen fortsätta att öka.

Elevökningen hänger samman med att de låga födelsekullarna från 1990-talet övergår till gymnasieskolan. Antalet elever som började i årskurs 1 hösten 2013 är fler än antalet som slutade i årskurs 9 våren 2013.

Årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 hålls samman

Sedan läsåret 2011/12 har förändringar i skolors årskurssammansättning skett. Främst är det kommunala skolenheter som har organiserats så att årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 hålls samman. Dessutom har antalet skolenheter med årskurserna 1–9 minskat. De fristående skolorna har inte förändrats i lika hög utsträckning, men även här finns en minskning av skolenheter med årskurserna 1–5 och 1–9 och en ökning av skolenheter med årskurserna 4–9 och 7–9.

Totalt är mönstret att årskurserna i högre grad hålls samman utifrån läroplanens uppbyggnad. Dels finns kunskapskrav för årskurs 3, 6 och 9. Dels finns ett centralt innehåll, vilket beskriver innehållet i undervisningen, för årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9. Samtidigt har andelen skolenheter med samtliga årskurser minskat.

Fler elever i fristående skolor

Andelen elever som går i fristående grundskolor ökar och ligger nu på 14 procent. Andelen varierar stort mellan kommunerna och medianvärdet är 4,1 procent av eleverna i fristående skolor.

Det är mer vanligt att elever i befolkningsmässigt stora kommuner går i fristående skolor. Storstadskommuner har 24 procent av eleverna i fristående skolor följt av förortskommuner till storstäder som har 15–16 procent.

Sju av tio elever läser moderna språk

Moderna språk eller alternativ till moderna språk kan läsas både inom ramen för språkvalet och inom ramen för elevens val. Andelen elever i årskurs 9 som läser moderna språk inom språkvalet ligger läsåret 2013/14 på 71 procent, vilket är samma andel som föregående läsår. I årskurs 6–8 minskar andelen elever som läser moderna språk.

Nästan alla elever som läser moderna språk, läser något av språken spanska, tyska eller franska. Hela 99,8 procent av eleverna som läser moderna språk i årskurs 9, läser något av dessa språk.

Senast granskad: 2014-03-27
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten