Färre elever i grundsärskolan

Andelen elever i grundsärskolan fortsätter att minska i förhållande till samtliga elever i den obligatoriska skolan. Läsåret 2013/14 är det 1 procent av samtliga elever som går i en grundsärskola.

Antalet elever i grundsärskolan fortsätter att minska och har minskat med 3 procent jämfört med föregående läsår och är nu drygt 9 300. Elevantalet i grundsärskolan ökade under 1990-talet fram till läsåret 2003/04 för att därefter minska ända fram till detta läsår. Antalet elever som är mottagna i träningsskolan ökade under 1990-talet, men har börjat minska de senaste läsåren.

Samtidigt som elevantalet ökade i grundsärskolan skedde också en ökning av antalet elever i grundskolan. Elevantalet i grundsärskolan ökade i större utsträckning än  elevantalet i grundskolan. 1992/93 utgjorde grundsärskoleeleverna knappt 1 procent av eleverna i den obligatoriska skolan. 2006/07 hade andelen elever i grundsärskolan stigit till 1,5 procent av det totala antalet elever. Därefter har andelen elever i grundsärskolan minskat och utgör nu 1 procent av det totala antalet elever. Andelen är nu på sammanivå som läsåret 1995/96.

Andel elever i grundsärskolan av samtliga elever i den obligatoriska skolan läsåren 1992/93 – 2013/14.

Antalet skolenheter minskar i takt med elevminskningen

Grundsärskolan är fördelad på 630 skolenheter i 270 kommuner, exklusive integrerade elever. Det finns 43 fristående grundsärskoleenheter i 31 kommuner. De fristående skolenheterna har ökat med 5 och de kommunala skolenheterna har minskat med 5, jämfört med föregående läsår. Antalet skolor/skolenheter har minskat de senaste läsåren i takt med att elevantalet minskat. Innevarande läsår är antalet elever per skolenhet 15. Av de drygt 9 300 eleverna i grundsärskolan är 5 procent mottagna i en fristående grundsärskola.

Ungefär 8 procent av eleverna är bosatta i annan kommun än den kommun där skolan är belägen. I de kommunala skolorna kommer 6 procent av eleverna från en annan kommun, motsvarande uppgift för elever i fristående grundsärskolor är 49 procent. Det är framför allt förortskommuner till storstäder och större städer som har elever i annan huvudmans skola.

Var femte elev integrerad i grundskoleklass

Andelen elever i grundsärskolan, exklusive träningsskolan, som är integrerade i grundskoleklass under minst hälften av skoltiden har konstant legat kring 20 procent av eleverna. I 17 kommuner som har grundsärskola med kommunal huvudman är samtliga elever integrerade i grundskolan. Det handlar ofta om få elever som är mottagna i huvudmannens skolenheter.  Bland dessa huvudmän är det i snitt drygt 5 elever per kommun som är mottagna i grundsärskolan.

Senast granskad: 2014-03-27
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten