Elever i behov av särskilt stöd drabbas vid skolbyten

Totalt har fler än var tionde elev i grundskolan hösten 2013 någon form av särskilt stöd eftersom de riskerar att inte klara av skolan. Andelen ökar i de högre årskurserna, men minskar mellan årskurs 6 och 7. Minskningen beror troligen på att dokumentationen inte alltid följer med vid skolbyten. Detta gör att den nya skolan då måste upptäcka stödbehovet på nytt. Därför är det oerhört viktigt att skolorna har en bra kunskapsöverföring om stödbehov när elever byter skola.

Mest stöd fick eleverna i årskurs 9 där 20 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna har ett åtgärdsprogram. Det särskilda stödet ökar successivt från årskurs 1 till 5 därefter minskar det fram till årskurs 7 för att sedan åter öka fram till årskurs 9. Att antalet elever med åtgärdsprogram minskar mellan årskurs 6 och 7 kan bero på att dokumentationen om eleverna inte alltid följer med vid skolbyten. Detta gör att den nya skolan då måste upptäcka stödbehovet på nytt. Därför är det oerhört viktigt att skolorna har en bra kunskapsöverföring om stödbehov när elever byter skola. I värsta fall kan det annars leda till ofullständiga betyg och att dörren till gymnasieskolan stängs.

Olika varianter av särskilt stöd

Alla elever som är i behov av särskilt stöd ska ha ett åtgärdsprogram. Av programmet ska framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och när åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Drygt 12 procent av eleverna i grundskolan har ett åtgärdsprogram.

Andel elever som fick olika former av särskilt stöd läsåret 2013/2014 (observera att en elev kan ta del av flera olika stöd):

  • Särskild undervisningsgrupp: Om det finns särskilda skäl kan stödet ges utanför den grupp som eleven normalt tillhör. Totalt får 1,8 procent av eleverna i grundskolan stöd i en särskild undervisningsgrupp.
  • Enskild undervisning: Om det finns särskilda skäl kan stödet ges i form av enskild undervisning. Totalt får en procent av eleverna i grundskolan stöd enskilt.
  • Anpassad studiegång: Drygt en procent av alla elever i grundskolan har anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från den timplan eller de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen.
  • Studiehandledning på modersmålet: En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Om eleven undervisats på ett annat språk än sitt modersmål innan de kom till Sverige kan han eller hon , i särskilda fall, istället få studiehandledning på det språket.  2,1 procent av eleverna i grundskolan har studiehandledning på modersmålet.

Reglerna för särskilt stöd ändrades 1 juli 2014

Den första juli 2014 förändrades skollagen. Tidigare angavs att elevens behov av särskilt stöd skulle utredas så snart det befarades att eleven inte skulle nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Nytt är att om man sett över organisationen runt eleven och skolan märker att det inte räcker ska man sätta in extra anpassningar. Det är en stödinsats av mindre karaktär som oftast är möjlig att genomföra för lärare och övrig personal inom den vanliga undervisningen. Något formellt beslut om extra anpassningar behöver inte göras och det finns inget krav på att den ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Det väsentliga är att eleven snabbt får det stöd som behövs samtidigt som skolan måste följa eleven noga och vid behov intensifiera och ytterligare anpassa insatserna efter elevens behov.

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom den ordinarie undervisningen.  Det är rektorn som ansvarar för att det görs en utredning om behov av särskilt stöd. Detta görs om det befaras att eleven inte kommer att nå det kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att extra anpassningar gjorts, eller om behovet av särskilt stöd behöver sättas in omgående.

Om statistiken

Sedan hösten 2012 samlar vi in statistik om särskilt stöd i grundskolan. Den här statistiken avser läsåret 2013/2014 och mätdatum var den 15 oktober 2013. Statistiken är insamlad på gruppnivå med fördelning på kön och årskurs per skolenhet. Statistiken omfattar 98 procent av skolenheterna och eleverna.

För frågor om särskilt stöd kontakta: Ulrika Lundqvist, chef förskole- och grundskoleenheten, 08-527 333 66. 

För frågor om statistiken kontakta: Linnea Rask, undervisningsråd, 08-527 333 58 eller Stefan Erson, undervisningsråd, 08- 527 334 29.

Senast granskad: 2014-11-13
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten