Över 800 skolor deltar i internationella studier

Vi står inför en spännande period då tre internationella studier ska genomföras. Studier som mäter elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Våren 2015 kommer omkring 22 000 elever från mer än 500 grundskolor och 300 gymnasieskolor att delta i PISA, TIMSS eller TIMSS Advanced.

Redan i början av höstterminen kontaktar vi de skolor som är utvalda att delta i studierna. I ett första skede ska rektor utse en skolsamordnare. Därefter träffar vi utsedda skolsamordnare för att informera om hur respektive studie kommer att genomföras. För att resultaten från studierna ska bli jämförbara mellan länder får alla skolor världen över samma information.

Tre stora studier genomförs samtidigt

Studierna genomförs världen över i mars-april 2015. Urvalet av skolor i Sverige har samordnats så att varje skola, så långt det varit möjligt, enbart deltar i en av de tre studierna.

  • PISA – matematik, naturvetenskap och läsförståelse, 15-åringar, 225 skolor och 5 500 elever.
  • TIMSS – matematik och naturorienterande ämnen, årskurs 4 och 8, 300 skolor och 9 000 elever
  • TIMSS Advanced – avancerad matematik och fysik, år 3 i gymnasieskolan, 300 skolor och 7 200 elever

Förutom kunskapsprov, som alla elever får göra, innehåller studierna enkäter till elever och rektorer. I TIMSS-studierna får lärare också besvara en enkät. Utöver det får även föräldrar till elever i årskurs 4 svara på en enkät i TIMSS.

Resultaten bidrar till nationell debatt

Det är viktigt att Sverige deltar i internationella kunskapsmätningar. Mätningarna ger dels en god bild av kunskapsläget i landet och hur det förändras över tid, dels möjligheten att jämföra svenska elevers kunskapsnivå med elever i andra länder. Genom studierna kan vi också jämföra vårt skolsystem med andra länders skolsystem. Resultaten från internationella studier bidrar till debatt och kan leda till förändringar i skolan.

Sverige jämfört med andra länder

Sverige har varit med i ett 40-tal internationella kunskapsmätningar sedan 1995. Jämfört med andra länder har svenska elevers kunskapsnivå sjunkit och vi ser en tydlig negativ kunskapstrend i läsning, matematik och naturvetenskap. Men det finns områden som inte visar samma negativa trend. Svenska 14-åringar har goda medborgarkunskaper jämfört med andra länder. Vi har också sett att niondeklassares kunskaper i engelska ligger i topp.

När det gäller skolmiljön visar flera av studierna att svenska elever trivs bra i skolan. De känner sig också betydligt tryggare i skolan jämfört med elever i andra länder. Ett mönster som däremot avviker tydligt för svensk del, jämfört med andra länder, är lärarnas relativt sett negativa syn på sin arbetssituation och sitt jobb.

Viktigt att undersökningarna speglar verkligheten

För att få en så bra bild som möjligt av den svenska skolan har lärare och rektorer en nyckelroll i att motivera eleverna att göra proven efter bästa förmåga. Viktigt är också att den bild elever, lärare, rektorer och föräldrar lämnar i enkätsvaren blir rättvisande.

Det är med stor spänning vi ser fram emot resultaten från PISA, TIMSS och TIMSS Advanced 2015.

Senast granskad: 2014-09-08
Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen