Nyheter 2017

Här hittar du nyheter från 2017.

 • 2017-11-09

  Färre elever på språkintroduktion

  Efter förra årets kraftiga ökning minskar nu antalet elever som går introduktionsprogrammet språkintroduktion. Detta visar Skolverkets preliminära statistik om elever i gymnasieskolan läsår 2017/18.

 • 2017-10-26

  Ny statistik om terminsbetygen i årskurs 6

  Nu finns statistik publicerad för elevernas terminsbetyg i årskurs 6 från vårterminen 2017. Statistiken visar att andelen med högsta och lägsta betyg har ökat något jämfört med föregående år. Våren 2017 avslutade totalt 111 139 elever årskurs 6.

 • 2017-10-24

  Statistik över sökande till gymnasieskolan hösten 2017

  Inför detta läsår ökade andelen förstahandssökande till ett yrkesprogram jämfört med föregående år. Det visar vår officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2017/18. Statistiken går att bryta ner på län och kommun.

 • 2017-10-24

  Resultat från gymnasieskolans nationella prov våren 2017

  Nu finns statistik över de nationella proven i svenska, engelska och matematik som elever genomförde i gymnasieskolan under vårterminen 2017. I vår databas SIRIS kan du ta fram statistik på skol-, kommun-, läns- samt huvudmannanivå.

 • 2017-10-26

  Ny statistik för terminsbetygen i årskurs 6

  Nu finns statistik publicerad för elevernas terminsbetyg i årskurs 6. Statistiken visar att andelen med högsta och lägsta betyg har ökat något jämfört med föregående år. Våren 2017 avslutade totalt 111 139 elever årskurs 6.

 • 2017-09-15

  Kostnader för skolan 2016

  Nu finns officiell statistik om kostnader för kalenderåret 2016. Statistiken ger en fullständig bild av kostnader för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning.

 • 2017-08-24

  Fler ungdomar vill läsa ett yrkesprogram

  Inför detta läsår ökade andelen förstahandssökande till yrkesprogram jämfört med föregående år. Det visar vår preliminära statistik över hur elever sökte till gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2017/18. Statistiken visar vilka program eleverna valde i första hand samt andelen som var behöriga respektive antagna.

 • 2017-06-29

  Nationella prov: Omfattande bortfall vid inrapportering

  I genomsnitt rapporterar knappt två tredjedelar av gymnasieskolorna in alla eller nästan alla provresultat för nationella prov. Ett fåtal skolor rapporterar in mindre än 10 procent av resultaten. Det visar Skolverkets analys av elevkullarna med gymnasieexamen år 2014, 2015 och 2016.

 • 2017-06-22

  Statistik om kommunal vuxenutbildning i sfi 2016

  Från och med den 1 juli 2016 upphörde utbildning i svenska för invandrare som en egen skolform och blev istället en del av kommunal vuxenutbildning (komvux). Nu finns statistik om kommunal vuxenutbildning i sfi för år 2016.

 • 2017-06-20

  Ny statistik komvux: Långsiktiga trender fortsätter

  De långsiktiga trender som synts i statistiken under senare år har fortsatt även under 2016. Det gäller ökning av utlandsfödda elever, ökat inslag av distanskurser och ett ökat inslag av externa anordnare.

 • Tydligt samband mellan elevers resultat i Timss och deras betyg

  Svenska elever med höga betyg presterar också högt på de internationella proven Timss och Timss Advanced. I Sverige är det totalt sett få elever som når upp till den avancerade nivån i dessa studier. Det är framförallt elever med de högsta betygen som når upp till denna nivå. Det visar Skolverkets undersökning där svenska elevers betyg för första gången har jämförts med resultaten av internationella studier.

 • 2017-04-27

  Resultat från gymnasieskolans nationella prov hösten 2016

  Nu finns statistik över de nationella prov i svenska, engelska och matematik som elever genomförde i gymnasieskolan under höstterminen 2016. I vår databas SIRIS kan du även ta fram lokal statistik på skol-, kommun- och länsnivå. Nytt för i år är att statistiken även redovisas på huvudmannanivå.

 • 2017-04-25

  Barn i pedagogisk omsorg fortsätter att minska

  Ny statistik från Skolverket visar att barn i pedagogisk omsorg fortsätter att minska. Hösten 2016 var 12 551 barn inskrivna i pedagogisk omsorg, det är drygt 1100 färre barn än året innan. Minskningen kan förklaras av utbyggnaden av förskolan och fritidshemmen.

 • 2017-04-19

  Små skillnader mellan garanterad och planerad undervisningstid i grundskolan

  Skillnaden mellan den garanterade och planerade undervisningstiden i grundskolan är liten. Vår statistik för läsåret 2016/17 visar hur skolornas planerade undervisningstid förhåller sig till den garanterade undervisningstiden.

 • 2017-03-23

  Elever i gymnasiesärskolan 2016/17

  Läsåret 2016/17 går det cirka 5 900 elever i gymnasiesärskolan. Efter att den reformerade gymnasiesärskolan infördes 2013 (gysär13) är det nu första gången som elever går i alla fyra skolår. Antalet elever som läser ett nationellt program skolår 1 är till stor del oförändrat, och elever som går på ett individuellt program har ökat med cirka 50 elever sedan förra läsåret.

 • 2017-03-23

  Ökning av antalet elever i specialskolan

  Läsåret 2016/17 gick det totalt 640 elever i specialskolan. Det är en ökning med 16 procent jämfört med föregående läsår. Det är fjärde läsåret i rad som antalet elever ökar i specialskolan. Elevantalet har sedan läsåret 2012/13 ökat med ungefär 40 procent.

 • 2017-03-23

  Fler elever i grundsärskolan

  För tredje läsåret i rad så ökar antalet elever i grundsärskolan. Läsåret 2016/17 gick det 9 944 elever i grundsärskolan. Det är en ökning med nästan två procent jämfört med föregående läsår. Knappt en procent av alla elever i den obligatoriska skolan går i en grundsärskola.

 • 2017-03-23

  Eleverna i förskoleklass blir allt fler

  Läsåret 2016/17 går nästan 98 procent av alla sexåringar i förskoleklass. Elevantalet har ökat och detta läsår går nästan 123 000 elever i skolformen.

 • 2017-03-23

  Statistik om särskild utbildning för vuxna hösten 2016

  Nu finns officiell statistik om elever i särskild utbildning för vuxna läsåret 2016/17. Statistiken visar antal elever, vilken nivå eleverna läser på och hur många timmar de läser i genomsnitt per vecka.

 • 2017-02-13

  Nytt sätt att visa statistiken för enskilda huvudmän

  Som en del i arbetet att förbättra servicen till användarna utvecklar vi sökfunktionen i SIRIS. Snart kan du söka och se samlad statistik även för enskilda huvudmän.