Tydligt samband mellan elevers resultat i Timss och deras betyg

Svenska elever med höga betyg presterar också högt på de internationella proven Timss och Timss Advanced. I Sverige är det totalt sett få elever som når upp till den avancerade nivån i dessa studier. Det är framförallt elever med de högsta betygen som når upp till denna nivå. Det visar Skolverkets undersökning där svenska elevers betyg för första gången har jämförts med resultaten av internationella studier.

De båda internationella studierna Timss och Timss Advanced genomfördes senast 2015. Timss mäter kunskaper i matematik och naturvetenskap bland elever i årskurs 4 och 8 och Timss Advanced mäter kunskaper i avancerad matematik och fysik bland elever i gymnasieskolan som läser sista året på naturvetenskaps- och teknikprogrammet. Resultaten  presenterades i november 2016 och visade på en förbättring för svenska elever i både matematik och naturvetenskap i årskurs 8, och en förbättring i  avancerad matematik i Timss Advanced. Nu har Skolverket för första gången jämfört resultaten i Timss-studierna för eleverna i årskurs 8 och på gymnasienivån med deras betyg. Timss-poängen i de båda internationella studierna har jämförts med elevens prov- och slutbetyg eller kursbetyg i matematik och naturorienterande ämnen.  

Betygen samstämmiga med Timss-resultaten

Elever med högre betyg i matematik och naturvetenskapliga ämnen får i genomsnitt också högre resultat i Timss-studierna än elever med lägre betyg. Sambandet mellan betyg och provresultat är lika stort oavsett om man tar hänsyn till elevens kön, hemresurser och migrationsbakgrund. 

- Det är glädjande att vi ser ett tydligt samband mellan resultaten från Timss-studierna, elevernas betyg och även nationella prov. Det betyder att vi kan känna oss trygga med att Timss-studierna mäter elevers kunskaper på ett rättvisande sätt, säger Matilda Ankargren, undervisningsråd på Skolverket.

Kunskapsnivåerna i Timss jämförda med betygen    

Det är få elever som når upp till avancerad nivå i Timss och Timss Advanced i Sverige. De som når den nivån är framför allt elever med de högsta betygen, men inte alla. I årskurs 8 (Timss) når var fjärde elev med slutbetyget A den avancerade nivån i matematik och drygt var tredje elev med slutbetyget A i naturvetenskap. På gymnasienivån (Timss Advanced) är det var tionde elev med betyget A i kursen Matematik 4 som når den avancerade nivå och i fysik knappt var tredje elev med högsta betyg i kursen Fysik 2.

En majoritet av eleverna med E, alltså godkänt betyg, når inte det som betecknas som medelgod nivå i Timss-studierna. I Timss Advanced presterade var tredje elev med B i kursbetyg under medelgod nivå i både avancerad matematik och fysik.

Skillnader trots samma betyg

När elever med samma betyg jämförs finns det skillnader i de genomsnittliga resultaten mellan pojkar och flickor, mellan elever med olika migrationsbakgrund och mellan elever med olika grad av hemresurser. Pojkar har högre medelpoäng än flickor när vi tar hänsyn till elevernas betyg. Detsamma gäller för elever som är födda i Sverige med minst en svenskfödd förälder och elever med högre grad av hemresurser.

Kontaktuppgifter

För frågor om rapporten kontakta Matilda Ankargren, undervisningsråd på Skolverket: matilda.ankargren@skolverket.se 08-527 332 39 

För frågor om betyg kontakta Pernilla Lundgren, undervisningsråd på Skolverket: pernilla.lundgren@skolverket.se 08-527 335 50

Senast granskad: 2017-05-09
Innehållsansvar: Avdelningen för analys