Elevantalet i grundskolan fortsätter att öka

Elevantalet i grundskolan har ökat med drygt 25 000 elever från föregående läsår. Det beror dels på att en större kull elever började i årskurs 1, dels på att det har tillkommit elever även i övriga årskurser. Det visar statistik över elever i grundskolan per den 15 oktober 2017.

Antalet elever som börjar i årskurs 1 är betydligt fler än antalet som slutar årskurs 9. Även andelen elever i årskurs 9 som läser moderna språk som språkval har ökat jämfört med föregående läsår. Samtidigt har antalet elever med okänd bakgrund minskat jämfört med föregående läsår medan antalet nyinvandrade har ökat. Statistiken avser den vecka då den 15 oktober infaller och speglar det aktuella läsåret.

Antal elever i grundskolan totalt samt i fristående grundskolor läsåren 1974/75 – 2017/18 samt prognos t.o.m. läsåret 2024/25 baserad på folkbokförda barn.

Bilden visar antalet elever i grundskolan över tid.

Diagrammet visar en elevprognos inkluderad som sträcker sig fram till 2024/25. Denna prognos är enbart baserad på en framskrivning av folkbokförda barn och inkluderar därför inte den elevökning som invandringen kan ge.

Nyanlända elever som inte hunnit bli folkbokförda ingår inte i prognosen, vilket betyder att framskrivningen av antalet elever är underskattad. I totalen ingår elever i kommunala skolor, sameskolan, fristående skolor samt internationella skolor.

Frågor om statistiken

utbildningsstatistik@skolverket.se

 
Senast granskad: 2018-03-22
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation