Om Skolverkets statistik

Skolverket ansvarar för Sveriges officiella statistik om förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet. Varje år samlas uppgifter in om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Uppgifterna redovisas per skolform och verksamhetsform.

Så snart statistiken är klar publiceras den på webbplatsen. Dels i  tabeller på riksnivå, dels i databaserna Jämförelsetal och SIRIS (t.o.m 2016 även i databasen SALSA).

I Jämförelsetal redovisas uppgifterna per kommun, främst för kommunal huvudman men till viss del även för enskilda huvudmän. I SIRIS redovisades uppgifterna på skolenhetsnivå men även summerat per huvudman, kommun, län och för riket. (SALSA är en statistisk modell som redovisar betygsresultat för grundskolans årskurs 9 på skolenhetsnivå. I modellen tas hänsyn till vissa bakgrundsfaktorer så som utländsk bakgrund, kön och föräldrars utbildningsnivå).

Vem använder vår statistik?

Riksdag, regering och kommuner är viktiga användare av Skolverkets statistik. Andra användare är media, forskare, studerande, organisationer och allmänhet. Statistiken ger också underlag till nationella och internationella jämförelser inom utbildningsområdet.

Insamling av statistik

Statistiska Centralbyrån (SCB) samlar på uppdrag av Skolverket in statistik om förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet.

Insamlingen regleras i Skolverkets föreskrift  om uppgiftsinsamling från skolhuvudmännen (SKOLFS 2011:142). Det innebär att skolhuvudmännen har uppgiftslämnarplikt. Uppgifterna lämnas in till SCB från huvudmännen eller direkt från skolenheterna

Uppgifterna till skolstatistiken bygger på totalundersökningar med registret över skolenheter i Sverige som utgångspunkt. Inför varje nytt läsår uppdateras registret genom en totalinsamling. Från och med läsåret 2012/13 sker insamlingen per skolenhet i stället som tidigare per skola.

Senast granskad: 2017-10-09
Innehållsansvar: Avdelningen för analys