Statistik i databaser

Skolverkets statistik publiceras även i databaser. I Jämförelsetal kan du se uppgifter per kommun, i SIRIS finns uppgifter per skolenhet och per huvudman och i SALSA visas betygsresultaten i årskurs 9 beräknade enligt en statistisk modell.

Uppgifter per kommun

I Jämförelsetal redovisas statistiken per kommun, främst för kommunal huvudman men till viss del även för enskilda huvudmän. Här kan du göra egna jämförelser mellan kommuner och län, eller ta fram uppgifter för att se utvecklingen över tid. Vissa uppgifter finns från 1992. I databasen finns uppgifter om barn, elever och personal för samtliga verksamhetsformer inom Skolverkets ansvarsområde samt betyg för grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. jämförelsetal

Uppgifter per skolenhet och per huvudman

I SIRIS redovisas statistiken per skolenhet. Uppgifterna summeras också per huvudman (kommunala resp. fristående skolenheter), kommun, län och för riket. Här hittar du statistik om elever, lärare och betygs- och provresultat samt relationen mellan provbetyg och slutbetyg i grund- och gymnasieskolan. I SIRIS redovisas även uppgifter om kostnader per kommun för samtliga verksamhetsformer inom Skolverkets ansvarsområde. Databas - SIRIS

Modellberäknat betygsresultat i årskurs 9

SALSA är en statistisk modell som redovisar betygsresultat för grundskolans årskurs 9 på skolenhetsnivå. I modellen tas hänsyn till vissa bakgrundsfaktorer så som utländsk bakgrund, kön och föräldrars utbildningsnivå.

Genom att ta hänsyn till elevsammansättning kan skolor få en ny utgångspunkt för diskussion och analys av deras förutsättningar, processer och resultat. Syftet med SALSA är att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för betygsresultatet. SALSA är i första hand avsett för förvaltningstjänstemän, rektorer, lärare och skolpolitiker. SALSA

Senast granskad: 2014-03-04
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten