Annan pedagogisk verksamhet

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om annan pedagogisk verksamhet. Statistiken på nationell nivå redovisas i tabeller per verksamhetsform och finns under länkrubrikerna Pedagogisk omsorg, Öppen förskola, Öppen fritidsverksamhet och Omsorg på obekväma tider. I databasen Jämförelsetal hittar du statistiken på läns- och kommunnivå.

Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet samt omsorg på obekväm tid. Pedagogisk omsorg kan exempelvis vara verksamhet som bedrivs av en person i det egna hemmet (traditionellt familjedaghem) eller verksamhet som bedrivs av flera personer i en särskild lokal. Förskolans läroplan (Lpfö 98) är vägledande för pedagogisk omsorg.

Sedan hösten 2014 genomförs insamlingen av barn och personal i pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid på individnivå istället för som tidigare på gruppnivå. Förändringarna bedöms ha flera positiva effekter för statistikens kvalitet och för uppgiftslämnarna.

Pedagogisk omsorg

Barnen som går i pedagogisk omsorg är i åldrarna 1 till och med 12 år, men det är framför allt de yngre barnen som är inskrivna i pedagogisk omsorg. Antalet barn i pedagogisk omsorg har minskat under flera år. Av landets alla 1 – 5-åringar går 1,8 procent i pedagogisk omsorg och av landets 6 – 9 åringar är andelen 0,1 procent.

Andel (%) barn i befolkningen i olika åldrar inskrivna i pedagogisk omsorg 2017

Stapeldiagram som visar andel (%) barn i befolkningen i olika åldrar inskrivna i pedagogisk omsorg 2017.

Totalt finns knappt 2 350 anställda inom pedagogisk omsorg. Närmare 70 procent av de anställda saknar någon utbildning för arbete med barn. Andelen anställda med pedagogisk högskoleexamen är, och har under flera år varit, högre i verksamheter drivna i enskild regi.

Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet

Såväl öppen förskola som öppen fritidsverksamhet är vanligast i storstadsområdena och större städer. De regionala skillnaderna är dock stora. Var fjärde kommun saknar öppen förskola och nästan åtta av tio kommuner saknar öppen fritidsverksamhet. Nästan all personal i den öppna förskolan har utbildning för arbete med barn.

Öppen fritidsverksamhet vänder sig till 10–12 åringar som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Barnen är inte inskrivna utan väljer själva hur ofta de vill deltaga. Antalet öppna fritidsverksamheter har minskat sedan förra året. Hösten 2017 fanns drygt 600 verksamheter. Mer än häften av dessa återfinns i samma organisation som en grundskola eller grundsärskola. En stor del av de anställda i den öppna fritidsverksamheten saknar utbildning för att arbeta med barn.

Senast granskad: 2018-04-25
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten