Annan pedagogisk verksamhet

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om annan pedagogisk verksamhet. Statistiken på nationell nivå redovisas i tabeller per verksamhetsform och finns under länkrubrikerna Pedagogisk omsorg, Öppen förskola, Öppen fritidsverksamhet och Omsorg på obekväma tider. I databasen Jämförelsetal hittar du statistiken på läns- och kommunnivå.

Från och med hösten 2014 samlas uppgifter om barn och personal i pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid in på individnivå från varje huvudman.

Av landets alla 1–5-åringar går 2 procent i pedagogisk omsorg 2016. Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i åldern 1–12 år, men det är främst de yngre barnen som går där.

Andel (%) barn i befolkningen i olika åldrar inskrivna i pedagogisk omsorg 2016.

Under de senaste åren har antalet kommuner som erbjuder omsorg på obekväma tider ökat. I drygt två av tre kommuner - 208 kommuner – finns barn inskrivna i omsorg på obekväma tider.

Såväl öppen förskola som öppen fritidsverksamhet är vanligast i storstadsområdena och större städer. De regionala skillnaderna är stora. Var fjärde kommun saknar öppen förskola och nästan åtta av tio kommuner saknar öppen fritidsverksamhet.

Senast granskad: 2017-04-25
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten