Statistik om förskoleklass

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om förskoleklass. Statistiken redovisas i tabeller på nationell nivå under rubrikerna Elever, Personal och Kostnader. I databasen Jämförelsetal hittar du statistiken på läns- och kommunnivå.

Förskoleklassen är en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet. Kommunerna är skyldiga att erbjuda alla sexåringar plats i förskoleklass under minst 525 timmar under ett läsår, men för barnen är deltagandet frivilligt. Enligt läroplanen ska utbildningen i förskoleklass stimulera varje barns utveckling och lärande samt förbereda barnen för fortsatt skolgång.

Nästan alla sexåringar går i förskoleklass, omkring 97 procent. 1998 när skolformen för första gången ingick i skolans regi var andelen 91 procent. Läsåret 2017/18 går nästan 119 000 elever i förskoleklass. Drygt 10 procent av eleverna går i en förskoleklass med fristående huvudman.

Drygt en fjärdedel av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Av dessa elever får nästan 40 procent stöd i modersmålet.

Personal

Det finns knappt 8 100 årsarbetare i förskoleklass. Nästan åtta av tio har en pedagogisk högskoleexamen. I genomsnitt går det 16,6 elever per årsarbetare i förskoleklass. För tio år sedan var motsvarande siffra 14,5.

Senast granskad: 2018-03-22
Innehållsansvar: Avdelningen för analys