Statistik om fritidshem

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om fritidshem. Statistiken redovisas i tabeller på nationell nivå under rubrikerna Elever och grupper, Personal och Kostnader. I databasen Jämförelsetal hittar du statistiken på läns- och kommunnivå.

Hösten 2017 gick 484 400 elever i fritidshem, en ökning med ungefär 6 400 elever på ett år och med nästan 150 000 elever på tio år. Under många år har antalet fritidshem minskat, samtidigt som antalet elever har ökat. Från 2007 och fram till 2017 har antalet fritidshem minskat med knappt 4 procent medan antalet elever har ökat med 45 procent. Antalet anställda har under samma period ökat med 28 procent.

Antal elever, anställda och avdelningar i fritidshem samt antal fritidshem 2007/08–2017/18 (index 2007/08 = 100)

Diagram med kurvor som visar förändringen i antal elever, anställda och avdelningar i fritidshem över tid.

Under de senaste tio åren har andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen minskat med närmare 19 procentenheter. Hösten 2017 har 39 procent en sådan utbildning, och skillnaden är stor mellan kommunala och fristående fritidshem.

Senast granskad: 2018-04-10
Innehållsansvar: Avdelningen för analys