Statistik om fritidshem

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om fritidshem. Statistiken redovisas i tabeller på nationell nivå under rubrikerna Elever och grupper, Personal och Kostnader. I databasen Jämförelsetal hittar du statistiken på läns- och kommunnivå.

Hösten 2016 gick 478 000 elever i fritidshem, en ökning med ungefär 16 000 elever på ett år och med nästan 150 000 elever på tio år. Under många år har antalet fritidshem minskat, samtidigt som antalet elever har ökat. Från 2006 och fram till 2016 har antalet fritidshem minskat med knappt 8 procent medan antalet elever har ökat med 45 procent. Antalet anställda har under samma period ökat med 28 procent.

Antal elever, anställda och avdelningar i fritidshem samt antal fritidshem 2006/07–2016/17 (index 2006/07 = 100)

Elever, anställda och avdelningar i fritidshem.

Under de senaste tio åren har andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen minskat med närmare 12 procentenheter. Hösten 2015 har 47 procent en sådan utbildning, och skillnaden är stor mellan kommunala och fristående fritidshem.

Senast granskad: 2017-04-06
Innehållsansvar: Avdelningen för analys