Statistik om grundsärskolan

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om grundsärskolan. Statistiken redovisas i tabeller på nationell nivå under rubrikerna Elever, Personal och Kostnader. I databasen Jämförelsetal hittar du statistiken på läns- och kommunnivå.

I grundsärskolan började elevantalet att minska läsåret 2004/05 och har minskat stadigt sedan dess. Läsåret 2017/18 är fjärde läsåret i rad som elevantalet ökar i grundsärskolan. Tidigare utgjorde andelen elever i grundsärskolan som mest 1,5 procent av det totala antalet elever i den obligatoriska skolan, nu ligger denna siffra 1 procent.

I den del av grundsärskolan som inte är inriktningen träningsskola ökar antalet elever för varje årskurs. Det går mer än dubbelt så många elever i grundsärskolans årskurs 9 än i årskurs 1. I träningsskolan varierar inte elevantalet särskilt mycket utan är relativt konstant över årskurserna.

Könsfördelningen har inte förändrat sig över tid. Ungefär sex av tio elever är pojkar. Andelen integrerade elever som läser minst halva tiden inom en klass i grundskolan ligger runt 20 procent av eleverna exklusive träningsskolan.

Senast granskad: 2018-03-22
Innehållsansvar: Avdelningen för analys