Skolor och elever i grundskolan läsåret 2016/17

På denna sida finns tabeller med uppgifter om skolenheter och elever i grundskolan på nationell nivå. Vissa uppgifter om skolor och elever i grundskolan finns även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå. Dessa publiceras i Skolverkets databaser Jämförelsetal och SIRIS.

Innehåll - Samtliga skolformer och fritidshem, barn/elever läsåret 2016/17

Tabell 1, antal elever och skolenheter inkl fritidshem (123 kB)

Innehåll - Skolenheter och elever

Tabell 2A, skolenheter och elever läsåren 2011/12-2016/17 (158 kB) Tabell 2B, skolenheter och elever läsåret 2016/17, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) (158 kB) Tabell 2C, skolenheter och elever läsåret 2016/17, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) (158 kB) Tabell 2D, skolenheter och elever läsåret 2016/17, fristående skolor (160 kB) Tabell 2E, skolenheter och elever läsåret 2016/17, medelvärden för kommungrupper (fristående skolor) (162 kB) Tabell 2F, grundskolor med förskoleklass och fritidshem läsåret 2016/17, skolor, elever och inskrivna barn (162 kB)

Innehåll - Skolor

Tabell 3A, skolstorlek läsåret 2016/17, samtliga skolor (70 kB) Tabell 3B, skolstorlek läsåret 2016/17, kommunala skolor (70 kB) Tabell 3C, skolstorlek läsåret 2016/17, fristående skolor (71 kB)

Innehåll - Elever

Tabell 4, antal elever läsåren 1989/90-2016/17 och beräknat antal elever 2017/18-2023/24 (55 kB)

Innehåll - Årskurser

Tabell 5, flickor och pojkar i årskurs 1 till 9 läsåret 2016/17 (57 kB) Tabell 6A, ålder för elever i årskurs 1 läsåren 2011/12-2016/17 (114 kB) Tabell 6B, ålder för elever i årskurs 1 läsåret 2016/17, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) (115 kB) Tabell 6C, ålder för elever i årskurs 1 läsåret 2016/17, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) (115 kB)

Innehåll - Språkstudier

Tabell 7A, moderna språk inom ramen för språkval i årskurs 6, 7, 8 och 9 läsåren 2013/14-2016/17 (96 kB) Tabell 7B, moderna språk inom ramen för språkval läsåret 2016/17 (108 kB) Tabell 7C, alternativ till moderna språk inom ramen för språkval läsåret 2016/17 (108 kB) Tabell 7D, moderna språk inom ramen för elevens val läsåret 2016/17 (110 kB)

Innehåll - Modersmål

Tabell 8A, elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåren 2012/13-2016/17 (148 kB) Tabell 8B, elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2016/17 (148 kB) Tabell 8C, flickor med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2016/17 (148 kB) Tabell 8D, pojkar med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2016/17 (148 kB) Tabell 8E, elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2016/17, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) (148 kB) Tabell 8F, elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2016/17, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) (148 kB)

Innehåll - Elever med behov av särskilt stöd

Tabell 9ABC, elever med särskilt stöd årskurs 1-9 samt totalt läsåret 2016/17, samtliga skolor och fördelat på kommunal respektive enskild huvudman (28 kB)

Innehåll - Planerad undervisningstid

Tabell 10ABC, planerad undervisningstid åk 1-9, läsåret 2016/17, samtliga huvudmän fördelat på kommunal respektive enskild huvudman (57 kB)

Senast granskad: 2017-03-23
Innehållsansvar: Avdelningen för analys