Statistik om kommunernas aktivitetsansvar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som fullgjort skolplikten men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Under hösten 2017 publicerar Skolverket för första gången statistik över kommunernas rapportering om det kommunala aktivitetsansvaret.

Redovisning av kommunernas aktivitetsansvar 2016

Mer om vad kommunernas aktivitetsansvar innebär

Nationell uppföljning

Kommunerna ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Alla ungdomar som omfattas av ansvaret samt eventuella åtgärder som ungdomarna deltar i ska rapporteras till Skolverket. Syftet med insamlingen är att sammanställa nationell statistik som ger ökad kunskap om de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, samt de åtgärder som kommunerna erbjuder ungdomarna. Statistiska centralbyrån har i uppdrag att sköta insamlingen.

Mer om insamlingen på SCB

Vid frågor om insamlingen, kontakta

Statistiska centralbyrån, uppgiftslämnarservice
010-479 60 65
Vardagar 8.00–16.00
uls@scb.se
Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad

Vid frågor om aktivitetsansvaret, kontakta

Skolverket
Kristina Klerdal, Undervisningsråd
E-post: kristina.klerdal@skolverket.se
Telefon: 08-527 331 38

Senast granskad: 2017-10-04
Innehållsansvar: Avdelningen för analys