Statistik om kommunal vuxenutbildning

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om kommunal vuxenutbildning (komvux). Statistiken redovisas i tabeller på nationell nivå och på läns- och kommunnivå i databasen Jämförelsetal. Statistiken omfattar uppgifter om elever och kursdeltagare, personal, kostnader samt betyg och studieresultat. Från och med 2014 redovisas också resultat från nationella prov.

I kommunal vuxenutbildning erbjuds studier för vuxna som saknar kunskaper motsvarande grundskolan eller gymnasieskolan. Antalet elever har varierat kraftigt över de senaste tjugo åren, mycket till följd av olika statliga satsningar på vuxenutbildningen. År 2016 studerade knappt 222 000 elever i kommunal vuxenutbildning. Majoriteten, cirka 80 procent, av dem studerade kurser på gymnasial nivå. Varje elev studerade i genomsnitt knappt 3,4 kurser under året. Totalt fanns det 754 305 kursdeltagare under 2016.

Antal elever i komvux läsåret 1992/93 till kalenderåret 2016

Kommun eller landsting är huvudman för kommunal vuxenutbildning, men kan uppdra åt andra att anordna utbildningen. År 2016 studerade 45 procent av kursdeltagarna hos en annan anordnare. Andelen kursdeltagare som studerade hos en annan anordnare än kommun eller landsting har ökat under det senaste året, och sett över en tioårsperiod har andelen fördubblats.

Senast granskad: 2017-06-20
Innehållsansvar: Avdelningen för analys