Statistik om särskild utbildning för vuxna

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om särskild utbildning för vuxna. Statistiken redovisas i tabeller på nationell nivå under rubrikerna Elever, Personal och Kostnader. I databasen Jämförelsetal hittar du statistiken på läns- och kommunnivå. I SIRIS finns statistik på skolenhetsnivå, fristående och kommunala.

Det är drygt 3 600 elever som läser i särskild utbildning för vuxna. Antalet elever har minskat de senaste åren. De flesta eleverna läser på grundsärskolenivå.

I genomsnitt är det knappt tre elever per grupp och de läser i genomsnitt 4,0 timmar per vecka. Elever som läser på gymnasiesärskolenivå läser i genomsnitt 6,0 timmar. På grundsärskolenivå läser eleverna i genomsnitt 3,0 timmar per vecka och på träningsskolenivå 2,4 timmar per vecka.

Lärare

Omkring 400 lärare tjänstgör i särskild utbildning för vuxna. Var femte lärare är man. Nästan 9 av 10 lärare har en pedagogisk högskoleexamen.

Varje heltidstjänstgörande lärare har drygt 14 elever per person. Lärartätheten i särskild utbildning för vuxna kan inte jämföras med lärartätheten inom andra skolformer. Eleverna undervisas dels i mindre grupper och har dessutom betydligt färre undervisningstimmar per vecka än eleverna i andra skolformer.

Senast granskad: 2018-03-22
Innehållsansvar: Avdelningen för analys