Statistik om särskild utbildning för vuxna

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om särskild utbildning för vuxna. Statistiken redovisas i tabeller på nationell nivå under rubrikerna Elever, Personal och Kostnader. I databasen Jämförelsetal hittar du statistiken på läns- och kommunnivå. I SIRIS finns statistik på skolenhetsnivå, fristående och kommunala.

Det är knappt 3 900 elever som läser i särskild utbildning för vuxna. Antalet elever har minskat de senaste åren. De flesta eleverna läser på grundsärskolenivå.

I genomsnitt är det tre elever per grupp och de läser i genomsnitt 3,6 timmar per vecka. Elever som läser på gymnasiesärskolenivå läser i genomsnitt 4,9 timmar. På grundsärskolenivå läser eleverna i genomsnitt 2,9 timmar per vecka och på träningsskolenivå 2,3 timmar per vecka.

Lärare

Drygt 400 lärare tjänstgör i särskild utbildning för vuxna. Var femte lärare är man. Knappt 85 procent av lärarna har en pedagogisk högskoleexamen.

Lärartätheten, mätt i antal elever per lärare omräknat till heltidstjänster, är 16,2. Lärartätheten i särskild utbildning för vuxna kan inte jämföras med lärartätheten inom andra skolformer. Eleverna undervisas dels i mindre grupper och har dessutom betydligt färre undervisningstimmar per vecka än eleverna i andra skolformer.

Senast granskad: 2017-03-23
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten