Snabbfakta

Snabbfakta om förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning - svaren på de vanligaste frågorna om statistik.

Verksamheter och skolenheter hösten 2016

 • 9 813 förskoleenheter, varav 2 708 fristående förskoleenheter
 • 1 984 verksamheter inom pedagogisk omsorg, varav 721 i enskild regi
 • 1 122 öppna verksamheter (öppen förskola 494 och öppen fritidsverksamhet 628), varav 164 i enskild regi
 • 4 238 fritidshem, varav 677 i enskild regi
 • 3 643 skolenheter i förskoleklass varav 582 drivs i fristående/enskild verksamhet
 • 4 847 skolenheter i grundskolan varav 820 är fristående
 • 591 skolenheter i grundsärskolan varav 38 är fristående
 • 9 specialskolor varav 5 regionskolor och 4 riksskolor
 • 256 skolenheter i gymnasiesärskolan varav 32 är fristående
 • 1 313 skolenheter i gymnasieskolan varav 428 är fristående
 • 18 skolenheter i 11 länder med svensk utbildning i utlandet (hösten 2015)

Barn och elever hösten 2016

 • 501 013 barn i förskola
 • 12 551 barn i pedagogisk omsorg
 • 478 021 elever i fritidshem
 • 122 818 elever i förskoleklass
 • 1 023 956 elever i grundskolan
 • 9 944 elever i grundsärskolan
 • 640 elever i specialskolan
 • 343 911 elever i gymnasieskolan  
 • 5 920 elever i gymnasiesärskolan
 • 3 880 elever i särskild utbildning för vuxna

Elever kalenderår 2016

 • 221 622 elever motsvarande 96 839 heltidsstuderande i kommunal vuxenutbildning, komvux.
 • 150 142 elever i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi.

Antal lärare och personaltäthet hösten 2016

 • 105 849 anställda i förskola som arbetar med barn. Personaltätheten är 5,2 barn per årsarbetare.
 • 2 560 anställda i pedagogisk omsorg. Personaltätheten är 4,6 barn per anställd.
 • 38 006 anställda i fritidshem som arbetar med elever. Personaltätheten är 12,6 elever per anställd.
 • 99 336 lärare i tjänst på grundskolorna, lärartätheten är 12,0 elever per lärare, heltidstjänst.
 • 34 476 lärare i tjänst på gymnasieskolorna, lärartätheten är 11,9 elever per lärare, heltidstjänst.
 • 5 046 lärare i tjänst i komvux, lärartätheten år 2015/16 var 16,5 heltidsstuderande per lärare, heltidstjänst.
 • 3 997 lärare i tjänst på sfi, lärartätheten 2015/16 var i genomsnitt 24,1 elever per lärare, heltidstjänst.

Andel med pedagogisk högskoleexamen/utbildning (heltidstjänst) hösten 2016

 • 41,6 procent av personalen i förskola
 • 5,2 procent av personalen i pedagogisk omsorg
 • 72,1 procent av personalen i öppen förskola
 • 42,3 procent av personalen i fritidshem

Betygsresultat våren 2017

Grundskolan årskurs 9, vårterminen 2017

 • 25,9 procent av de elever som slutade årskurs 9 i grundskolan saknade fullständiga betyg.
 • 17,5 procent av eleverna saknade behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program.
 • Det genomsnittliga meritvärdet utifrån elevernas 17 betyg var 223,5.
 • I ämnet matematik hade 12,6 procent inte godkända betyg (A-E)
 • I ämnet svenska hade 4,1 procent inte godkända betyg (A-E)
 • I ämnet svenska som andraspråk hade 45,8 procent inte godkända betyg (A-E)
 • I ämnet engelska hade 10,3 procent inte godkända betyg (A-E)

Betygsresultat våren 2016

Grundskolan årskurs 6, vårterminen 2016

 • 79,2 procent av eleverna i årskurs 6 uppnådde kunskapskraven för godkända betyg (A-E) i alla ämnen de läst
 • 7,6 procent uppnådde inte kunskapskraven i ett ämne
 • 12,3 procent uppnådde inte kunskapskraven i två eller flera ämnen
 • Mindre än 1 procent, 912 elever, uppnådde inte godkända betyg i något ämne alls

Störst andel elever med godkända betyg (A-E) fanns i

 • Slöjd, 97,9 procent
 • Bild, 97,7 procent
 • Hem- och konsumentkunskap, 97,5 procent

Lägst andel elever med godkända betyg (A-E) fanns i

 • Svenska som andraspråk, 59,7 procent
 • Matematik, 90,6 procent
 • Modersmål, 91,1 procent
 • Engelska, 91,6 procent

Gymnasieskolan år 2016

 • Av de 80 238 elever som gick ut med avgångsbetyg från nationella program var det 88,5 procent som fick en gymnasieexamen, övriga fick ett studiebevis på 2500 betygsatta poäng.
 • Av de elever som lämnade gymnasieskolan med avgångsbetyg var det 72 procent som hade grundläggande behörighet till högskolan.
 • Den genomsnittliga betygspoängen bland avgångseleverna var 14,1 poäng.

Kostnader kalenderår 2015

 • Förskolan 68,2 miljarder kr
 • Fritidshem 16 miljarder kr
 • Grundskolan 97,1 miljarder kr
 • Grundsärskolan 4,2 miljarder kr
 • Gymnasieskolan 37,2 miljarder kr
 • Gymnasiesärskolan 2,9 miljarder kr
 • Komvux 4,4 miljarder kr
 • Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 2,6 miljarder kr Obs: exkl. annan anordnare

Kostnad per inskrivet barn/elev 2015

 • Förskolan 139 200 kr
 • Fritidshem 35 500 kr
 • Grundskolan 100 100 kr (97 000 kr exkl skolskjuts)
 • Grundsärskolan 487 800 kr (437 300 exkl skolskjuts)
 • Gymnasieskolan 114 900 kr (111 500 kr exkl skolskjuts)
 • Gymnasiesärskolan 422 500 kr (385 800 kr exkl skolskjuts)
 • Komvux 46 600 kr per heltidsstuderande
 • Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 37 500 kr Obs: exkl. annan anordnare
Senast granskad: 2017-09-28
Innehållsansvar: Avdelningen för analys