Statistik om specialskolan

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om specialskolan. Under länkrubrikerna Elever, Personal, Kostnader och Betyg i vänstermenyn redovisas statistiken i tabeller på nationell nivå. Statistiken finns även i databasen Jämförelsetal.

Det finns specialskolor i sex kommuner. Specialskolan är indelad i fem regionskolor och fyra riksskolor. Specialskolan är en relativt liten skolform med drygt 650 elever.

Karta - Specialskolan 2015

Regionskolorna vänder sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Regionskolorna har nästan 400 elever.

Riksskolorna tar emot elever med hörselnedsättning och utvecklingsstörning, grava språkstörningar, medfödd dövblindhet samt elever med synnedsättning kombinerad med ytterligare funktionsnedsättningar. Riksskolorna har 250 elever.

Lärare i specialskolan

I specialskolan tjänstgör 266 lärare. Knappt 77 procent har en pedagogisk högskoleexamen och knappt 29 procent har en lärarlegitimation med behörighet för specialskolan. Lärartätheten är hög i jämförelse med övriga skolformer. Det går 3 elever per heltidstjänstgörande lärare.

Specialskolan består av 10 årskurser. För specialskolan gäller samma regler för bedömning och betygssättning som för grundskolan och i grundsärskolan, med den enda skillnaden att kunskapskraven finns i årskurserna 4, 7 och 10.

Senast granskad: 2018-03-22
Innehållsansvar: Avdelningen för analys