Statistik om kommunal vuxenutbildning i sfi

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Statistiken redovisas i tabeller på nationell nivå under rubrikerna Elever och kursdeltagare, Personal, Kostnader och Studieresultat. I databasen Jämförelsetal hittar du statistiken på läns- och kommunnivå.

Sedan slutet av 1990-talet har antalet elever i sfi ökat och uppgick år 2016 till drygt 150 000. Det är en ökning med 8,5 procent jämfört med år 2015.

Av nybörjareleverna som började år 2014 hade 65 procent fått godkänt på någon kurs t.o.m 2016. Nästan var fjärde elev, 23 procent, hade gjort avbrott eller studieuppehåll och 12 procent antas fortsätta sin utbildning. Elever som påbörjade sina studier på de lägre kurserna hade i genomsnitt fler undervisningstimmar än de som började på de högre kurserna. Nybörjarna som påbörjade kurs 3D, och som avslutade kurs med godkänt resultat, studerade i genomsnitt i 138 timmar. Nybörjarna på kurs 1A som fick godkänt på minst en kurs studerade i genomsnitt i 606 timmar.

Arabiska är det vanligaste modersmålet bland eleverna. Drygt en tredjedel av eleverna, 36 procent, har detta språk som modersmål. Sammanlagt är hundratalet språk representerade bland eleverna. Majoriteten av eleverna är 25-39 år gamla. Det är relativt jämn fördelning av kvinnor och män som läser i sfi.

Senast granskad: 2017-06-22
Innehållsansvar: Avdelningen för analys