Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

Den här rapporten beskriver och analyserar likvärdigheten i svensk grundskola över tid. Analysen är gjord utifrån ett antal indikatorer, som alla belyser likvärdigheten i det svenska skolsystemet. Rapporten bygger på empiri från både betygsdata från åren 1998 till 2011 samt internationella studier så som PISA, TIMSS och PIRLS.

För att kunna beskriva och analysera utvecklingen över tid har ett antal så kallade likvärdighetsindikatorer används, dvs. ett antal olika statistiska mått som var och en säger någonting om likvärdigheten i skolsystemet.

Tidigare rapporter som behandlat likvärdighet har visat att Sverige i ett internationellt perspektiv stått sig ganska bra framför allt genom att ha relativt små skillnader i resultat mellan skolor. Sveriges position har dock gradvis försämrats och i den senaste PISA-undersökningen framstår Sverige som ett ganska genomsnittligt land när det gäller aspekter av likvärdighet. Skolverket har också i rapporten Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? från 2006 belyst utvecklingen av likvärdigheten i grundskolan under åren 1998 till 2004. Där framkom att läget sakta försämrats och att valfrihetsreformerna i början av 1990-talet sannolikt har haft en viss betydelse för denna utveckling. Likvärdig utbildning i svensk grundskola? är en uppföljning av 2006 års rapport och ger därmed möjlighet till ett längre tidsperspektiv.

Likvärdigheten i svensk skola har försämrats

Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska skolan har försämrats under den undersökta tidsperioden. Bedömningen bygger på det faktum att variationen i skolors genomsnittliga resultat har ökat kraftigt och att elevsammansättningen på skolorna betyder allt mer för elevernas resultat. Kamrateffekter och lärarförväntningar spelar sannolikt roll, samt eventuellt även ökande kvalitetsskillnader mellan skolor. Sammantaget innebär detta att vilken skola en elev går i har fått ökad betydelse. Valfrihets- och decentraliseringsreformerna i början av 1990-talet har med stor sannolikhet bidragit till denna utveckling även om andra faktorer också kan ha spelat en viss roll.

Rapporten är ett underlag för diskussion och åtgärder som syftar till en förbättrad likvärdighet i utbildningen. Förhoppningsvis stimulerar också rapporten till fortsatta analyser av likvärdigheten i svensk skola.

Senast granskad: 2016-06-28
Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen