Omslagsbild till rapporten Utvärdering av metoder mot mobbning

Utvärdering av metoder mot mobbning

Denna utvärdering från 2011 ger besked om insatser som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa.

Totalt har ca 10 000 elever i årskurs 4-9 vid 39 skolor deltagit i studien. De åtta program som undersökts är Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET, Skolkomet, Skolmedling och Stegvis. Studien bygger på enkätundersökningar och intervjuer. Den har pågått i tre år och har utförts av sju forskare. Utvärderingen är unik eftersom den omfattar flera program samtidigt, stora mängder kvalitativa och kvantitativa data i samspel och individdata i en longitudinell design.

Mobbning är ett allvarligt problem. Den här studien visar att 7-8 procent av eleverna utsätts för mobbning och 1,5 procent, utsätts för långvarig mobbning i ett år eller mer. I motsats till tidigare studier visar denna att flickor är lika utsatta som pojkar.

Utvärderingen ger kunskaper om vilka arbetssätt och metoder mot mobbning och kränkningar som fungerar, och vilka som inte gör det. Frågan om vilka program som är effektiva har dock visat sig komplicerad. Det stod tidigt klart att det inte var möjligt att mäta programeffekter i skolorna eftersom ingen skola använder enbart ett program. Utvärderingen mäter därför effekter av enskilda insatser.

Utifrån resultaten kan inte Skolverket rekommendera något program i sin helhet. Däremot kan programmen fungera som inspiration och källa till enskilda insatser och förhoppningsvis leda till att färre barn och elever i skolan utsätts för kränkningar, och till att mobbning upptäcks och åtgärdas.

I utvärderingens fristående metodfördjupning (Metodappendix och bilagor), redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.

Rapport: Utvärdering av metoder mot mobbning 2011

Senast granskad: 2016-12-29
Innehållsansvar: Avdelningen för analys