Digitalisering av de nationella proven

Vi arbetar för att digitalisera de nationella proven och möjliggöra extern bedömning. Redan från hösten 2018 ska skolorna använda digitala enheter vid vissa prov.

Digitaliseringen påverkar hela samhället. Skolan och vuxenutbildningen har en central roll i förändringsarbetet och Skolverket stödjer både rektorer, lärare och elever i den digitala utvecklingen. Elever ska kunna utveckla en god digital kompetens i skolan, som de kan ha med sig i framtida studier och arbetsliv. De behöver kunna förstå och hantera hur digitaliseringen påverkar samhället och individen och de behöver kunna använda sig av digitala verktyg. Som en del av den digitala övergången skapar vi effektiva, användarvänliga och rättssäkra digitala nationella prov till år 2022.

Uppdrag om att digitalisera proven

Vi har sedan september 2017 ett regeringsuppdrag om att digitalisera de nationella proven och skapa möjligheter för extern bedömning av proven. Syftet är att bidra till att de nationella proven och bedömningsstöden blir likvärdiga, rättssäkra och effektiva.

Uppdrag att digitalisera de nationella proven (regeringen.se)länk till annan webbplats

Arbetet att digitalisera proven är ett flerårigt arbete. Vi behöver skapa både tekniska och verksamhetsmässiga förutsättningar för en ny enhetlig provprocess, oavsett skolform. Det innebär bland annat att vi utvecklar en teknisk lösning för digitala nationella prov. Lösningen innehåller ett antal digitala tjänster: konstruktion, genomförande och bedömning av prov samt resultatrapportering. Regeringsuppdraget sträcker sig fram till oktober 2023 då det ska slutredovisas.

Successivt införande och försöksverksamhet

De nationella proven ska vara digitala år 2022. Då ska det finnas en nationell digital infrastruktur och tillräcklig digital kompetens på skolorna för att genomföra proven.

Införandet av digitala nationella prov kommer att ske successivt. Det finns två centrala delar i införandet; den ena delen gäller den tekniska lösningen och den andra rör det digitala förändringsarbetet som behöver göras på skolorna. Det här testar vi på 100 skolor under en försöksverksamhet som pågår mellan åren 2018–2021.

Mer om försöksverksamheten

Redan från hösten 2018 skrivs uppsatsdelar i engelska, svenska och svenska som andraspråk på dator.

Att genomföra prov med dator eller andra digitala verktyg på gymnasieskolan

Att genomföra prov med dator eller andra digitala verktyg på grundskolan

Illustration som beskriver processen för digitaliseringen av proven. Från 29 juni ska skolor genomföra uppsatsdelarna i proven på dator. Hösten 2018 inleds en försöksverksamhet med digitala prov där 100 skolor medverkar. 2022 ska digitala nationella prov vara på plats i hela landet.

Uppsatser på dator från juni 2018

Det är viktigt att hålla isär det som vi kallar skrivprov på dator från den 29 juni 2018 och den fullödiga digitaliseringen av de nationella proven, som sker efter försöksverksamheten. Uppsatsdelarna i svenska och engelska ska skrivas digitalt från den 29 juni 2018 i årskurs 9 i grundskolan, årskurs 10 i specialskolan, i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen, men det sker inte i Skolverkets planerade tekniska lösning och är bara ett första steg mot att arbeta digitalt.

Mer om att genomföra prov på dator i grundskolan

Mer om att genomföra prov på dator i gymnasieskolan

Mer om att genomföra prov på dator i vuxenutbildning på gymnasial nivå

Fördelar med digitala prov

Det finns flera fördelar med digitala nationella prov jämfört med dagens analoga prov. Några av fördelarna är:

 • Minskad arbetstid för bedömning och resultatrapportering.
 • Reducerad arbetstid för lärare vid inrapportering av resultat till skolhuvudmän, lärosäten och SCB.
 • Mer likvärdig bedömning av prov (till exempel automatisk rättning och avidentifierade elevsvar).
 • Flera delar av kursplaner kan prövas i proven.
 • Ökad användbarhet och tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning genom tekniska lösningar.

System för digitala nationella prov upphandlat

Det finns idag ingen färdig teknisk lösning på marknaden som helt möter alla de krav som Skolverket har på ett system för digitala nationella prov. Skolverket har därför under 2018 upphandlat en leverantör, SoNET Systems Pty Ltd, och deras provplattform Assessment Master. Under åren fram till 2022 kommer leverantören tillsammans med Skolverket att anpassa systemet utifrån Skolverkets specifika behov och krav på digitala nationella prov i Sverige.

Omfattande utveckling och utprövningar

Vi ska inte digitalisera de pappersbaserade proven, utan digitaliseringen innebär förändrade prov. Därför måste tekniken för att skapa, genomföra och bedöma proven testas noga. Förberedelserna på skolorna tar tid och måste få ta tid för att Skolverket ska kunna leverera prov med hög kvalitet på ett likvärdigt sätt till alla skolor.

Under åren 2018–2021 arbetar Skolverket för att leverera en fungerande teknisk lösning och prov i digitalt format. Parallellt etablerar vi en organisation för support och utbildning för att stödja införandet av de digitala proven. Detta innebär att vi:

 • utvecklar digitala verktyg för konstruktion och genomförande av prov,
 • utvecklar funktioner och komponenter för bedömning och återrapportering,
 • utvecklar funktioner för behörighetsstyrning (federativ lösning för användarhantering),
 • integrerar samtliga komponenter i en första version av digitala prov på ett begränsat antal skolenheter,
 • stegvist utökar antalet anslutna skolenheter tills alla skolenheter är anslutna,
 • gör en stegvis vidareutveckling till att innehålla alla undantagsfall.
En schematisk bild som visar hur Skolverket digitaliserar de nationella proven och vad skolorna behöver ha på plats till år 2022.

Digitala förutsättningar för skolorna

De digitala nationella proven kommer att ställa krav på huvudmännens digitala beredskap. Bland annat kommer skolorna att behöva införskaffa nya eller uppgradera sina befintliga datorer och surfplattor så att de kan hantera webbläsare som stödjer moderna webstandarder. Dessutom behöver skolorna en digital infrastruktur.

Skolorna behöver också hantera vissa användaruppgifter, vilket kommer att ställa krav på registervård. Huvudmän kommer även i olika omfattning behöva satsa på kompetenshöjande insatser i syfte att stärka den egna personalens digitala kompetens.

Mer om de tekniska förutsättningarna för att genomföra digitala nationella prov

 

Proven utvecklas genom digitaliseringen

Proven kommer att förändras i och med att de digitaliseras. På vilket sätt och i vilken omfattning är än så länge svårt att beskriva i detalj. De lärosäten som utvecklar proven arbetar för att utveckla och identifiera hur och på vilket sätt proven behöver förändras i och med digitaliseringen. En viktig del i detta utvecklingsarbete är de utprövningar som skolor erbjuds av lärosätena att medverka i.

Kurs- och ämnesplanerna har reviderats med skrivningar om digital kompetens. De reviderade kurs- och ämnesplanerna ska användas av skolor från och med 1 juli 2018. Eftersom de nationella proven så långt som möjligt prövar vad som står i kurs- och ämnesplaner kommer de nationella proven efter hand att utgå från de nya kurs- och ämnesplanerna.

Större rättssäkerhet uppnås

Digitaliseringen av nationella prov och bedömningsstöd bidrar till en likvärdig bedömning eftersom elevsvaren kan anonymiseras och provgenomförandet blir mer enhetligt. Elevernas förutsättningar att göra de nationella proven digitalt är viktigt. De digitala proven blir mer likvärdiga och rättssäkra genom att proven kommer att rättas och bedömas anonymt. Tillgängligheten ökar också för elever med funktionsnedsättning.

De digitala proven blir mer effektiva

Med de digitala nationella proven blir hanteringen av proven enklare och effektiviteten ökar. Effektiviseringen sker främst genom minskad administration med digitala prov för lärare och annan personal, men även genom att minska risken för att provuppgifter sprids innan provtillfället. Effektiviseringen sker genom:

 • en papperslös distribution, vilket bidrar både till en effektivare och mer hållbar hantering av proven,
 • möjlighet till automatiserad rättning,
 • förenklad data- och resultatinsamling, och
 • automatisk inrapportering av provresultat och en fördelning av elevlösningar för extern bedömning.
Senast uppdaterad 21 mars 2019

Frågor och svar

Att digitalisera de nationella proven är ett stort och komplicerat arbete som tar tid. Digitaliseringen av nationella prov är ett av de största it-projekt som genomförts inom utbildningsområdet i Sverige och medför en förändring av skolornas arbetssätt. Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs av digitaliseringen av proven. Beredskapen på skolorna ser olika ut idag och Skolverket måste därför försäkra sig om att alla skolor har nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt.

Det finns idag ingen färdig teknisk lösning på marknaden som helt möter alla de krav som Skolverket har på ett system för digitala nationella prov. Skolverket har därför under 2018 upphandlat en leverantör, SoNET Systems Pty Ltd, och deras provplattform Assessment Master. Under åren fram till 2022 kommer leverantören tillsammans med Skolverket att anpassa systemet utifrån Skolverkets specifika behov och krav på digitala nationella prov i Sverige.

Det är idag 23 nationella prov som ska bli digitala. Vi ska inte digitalisera de pappersbaserade proven, utan digitaliseringen innebär förändrade prov. Därför måste tekniken för att konstruera, genomföra och bedöma proven testas noga för att Skolverket ska kunna leverera prov med hög kvalitet till alla skolor. Skolverket behöver också säkerställa att de digitala nationella proven blir användarvänliga, rättssäkra och stödjer en likvärdig bedömning och betygssättning.

En försöksverksamhet på 100 skolor pågår mellan åren 2018–2021, och under den här perioden kommer vi att pröva de olika delarna i den tekniska lösningen för digitala nationella prov och undersöka skolors beredskap att genomföra proven digitalt.

Mer om försöksverksamheten

Från den 29 juni 2018 är det obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när elever skriver uppsatsdelar i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Förändringen gäller i årskurs 9 i grundskolan, årskurs 10 i specialskolan, gymnasieskolan och i komvux på gymnasial nivå. Att skriva uppsatsdelen på dator är endast ett första steg i digitaliseringen av proven. Digitala prov i sin helhet finns på plats först 2022.

Att proven ska göras på dator betyder endast att eleverna ska skriva sina uppsatser i svenska, svenska som andraspråk och engelska på dator. Det är inte tillåtet att överföra provet till digitalt format.

De prov som skolan gör på dator ska också vara avidentifierade. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att skriva prov på dator i grundskolan

Mer om att skriva prov på dator i specialskolan

Mer om att skriva prov på dator i gymnasieskolan

Mer om att skriva prov på dator i komvux på gymnasial nivå