Skolverket

Nationell strategi för skolans digitalisering

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering. SKL ansvarar för arbetet att ta fram en nationell handlingsplan i samarbete med Skolverket.

Sveriges Kommuner och Landsting leder arbetet med att ta fram en nationell handlingsplan för att förverkliga digitaliseringsstrategin. Skolverket har en central roll i detta projekt. Bland annat ingår Skolverkets generaldirektör i projektets styrgrupp och andra av Skolverkets medarbetare ingår i projektledning och som referenspersoner. Handlingsplanen ska i bred samverkan med olika aktörer lyfta fram de olika initiativ och aktiviteter som behövs för att nå strategins satta mål 2022. En rapport ska lämnas till regeringen i mars 2019.

SKL:s information om handlingsplanenlänk till annan webbplats

SKL:s information om organisationen för handlingsplanen för skolans digitaliseringlänk till annan webbplats

Ladda ner nationella strategin för skolans digitalisering från regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Pressmeddelande på regeringens webbplats: Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendetlänk till annan webbplats

Det övergripande målet med strategin är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas. Skolans digitalisering handlar dock mer om att driva förändring och mindre om teknik. Skolverket stödjer både huvudmän, skolledare och personal i att utveckla undervisningen och effektivisera administrationen. Ett fungerande samarbete mellan Skolverket, huvudmän och andra aktörer är viktigt för att lyckas med skolans digitalisering.

Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Fokusområdena är:

  1. Digital kompetens för alla i skolväsendet
  2. Likvärdig tillgång och användning
  3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Kontakt

Christian Magnusson
E-post: christian.magnusson@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3244

Lars Lingman
E-post: lars.lingman@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3534

Peter Karlberg
E-post: peter.karlberg@skolverket.se
Telefon: 08-52 73 3167