Nationell strategi för skolans digitalisering

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering. SKL ansvarar för arbetet att ta fram en nationell handlingsplan i samarbete med Skolverket.

Om digitaliseringsstrategin för skolväsendet

Det övergripande målet med strategin är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas. Skolans digitalisering handlar dock mer om att driva förändring och mindre om teknik. Skolverket stödjer både huvudmän, skolledare och personal i att utveckla undervisningen och effektivisera administrationen. Ett fungerande samarbete mellan Skolverket, huvudmän och andra aktörer är viktigt för att lyckas med skolans digitalisering.

Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Fokusområdena är:

  1. Digital kompetens för alla i skolväsendet
  2. Likvärdig tillgång och användning
  3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Ladda ner nationella strategin för skolans digitalisering från regeringens webbplats

länk till annan webbplats
Pressmeddelande på regeringens webbplats: Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendetlänk till annan webbplats

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Sveriges Kommuner och Landsting leder arbetet med att ta fram en nationell handlingsplan för att förverkliga digitaliseringsstrategin. Skolverket har en central roll i detta projekt. Bland annat ingår Skolverkets generaldirektör i projektets styrgrupp och andra av Skolverkets medarbetare ingår i projektledning och som referenspersoner. Handlingsplanen ska i bred samverkan med olika aktörer lyfta fram de olika initiativ och aktiviteter som behövs för att nå strategins satta mål 2022. En rapport ska lämnas till regeringen i mars 2019.

#SkolDigiplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SKL:s information om handlingsplanenlänk till annan webbplats

Öppet rådslag om digitalisering

Från 30 oktober till 12 november 2018 pågick ett digitalt rådslag där lärare, rektorer och andra intresserade kunde bidra till #skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering.

Det digitala rådslaget lyfte sex konkreta frågeställningar som formats utifrån tidigare förslag och idéer som kommit in:

Digital kompetens

  • Vilken typ av kompetensutvecklande insats inom digitalisering skulle betyda mest för elevernas kunskapsutveckling?
  • Vilken typ av nationell insats skulle ha störst positiv effekt på huvudmännens förmåga att strategiskt leda digitalisering inom sitt område?

Likvärdig tillgång och användning

  • Hur kan vi underlätta den pedagogiska personalens urval och inköp av digitala lärresurser?
  • Hur bör digitalisering av administrativa processer och effektivisering av rutinaktiviteter utformas så att lärarna kan lägga mer tid på den pedagogiska verksamheten?

Forskning och uppföljning

  • Vad krävs för att lärare ska kunna tillgodogöra sig forskning på ett sätt som gör att den pedagogiska verksamheten förbättras?
  • Vilken forskning skulle lärare ha störst nytta av för att bäst kunna bidra till elevernas kunskapsutveckling i en digitaliserad förskola och skola.

Skoldigiplan på SKL:s webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 15 januari 2019