Estetisk verksamhet

GRSAEST01grsar7

Kursplan - Estetisk verksamhet

I ämnesområdet estetisk verksamhet ingår bild, musik och slöjd. Dessa estetiska uttrycksformer är viktiga för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Genom att skapa och uppleva bilder, musik och slöjdföremål kan människor bearbeta intryck samt utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och identitet. Att få kunskaper om och kunna arbeta praktiskt med olika estetiska uttrycksformer ökar möjligheterna att vara delaktig i samhällets kulturliv. Det stärker också tilltron till den egna skapande och problemlösande förmågan.

Ämnets syfte

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kreativitet och intresse för att skapa och uttrycka sig med bild, musik och slöjd. I en process där sinnesupplevelse, tanke och handling samverkar ska eleverna ges förutsättningar att utveckla självständighet och tilltro till den egna skapande förmågan. Undervisningen ska stärka elevernas förmåga att uppleva, reflektera över och kommunicera om olika estetiska uttryck samt använda ämnesområdets ord och begrepp. Eleverna ska också få möta och inspireras av estetiska uttryck från olika kulturer och tidsperioder samt ges möjligheter att ta del av samhällets kulturella utbud.

I undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att skapa bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Eleverna ska också ges möjligheter att uttrycka budskap genom bilder samt reflektera över bilder de möter.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att använda röst, rörelse, musikinstrument och digitala verktyg. Eleverna ska också ges möjligheter att musicera samt skapa och uppleva musik, för att på så sätt kunna delta i musikaliska sammanhang och uttrycka idéer i musikalisk form.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att formge och framställa föremål genom att arbeta med slöjdens olika material, verktyg och hantverkstekniker. Eleverna ska också ges möjligheter att undersöka, experimentera och utveckla idéer samt kommunicera om arbetsprocessen och resultatet.

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att skapa och reflektera över bilder,
 • förmåga att musicera och skapa musik, och
 • förmåga att formge och framställa slöjdföremål i olika material.

Centralt innehåll

I årskurs 1-3

I årskurs 1–3

Bildframställning och bildanalys

 • Framställning av berättande bilder.
 • Teckning, måleri, modellering och återanvändning av bilder.
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg.
 • Några verktyg och material för bildframställning, hur de benämns och hur de används.
 • Etiska frågor som kan uppstå vid framställning och användning av bilder i olika sammanhang.
 • Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar.

Musicerande och musikskapande

 • Sång och spel i olika former.
 • Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.
 • Gestaltning av sånger och berättelser, till exempel med ljud, rörelse och drama.
 • Några musikaliska byggstenar, till exempel puls, tempo och dynamik.
 • Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer genom musikupplevelser.

Slöjdens material, hantverkstekniker och arbetsprocesser

 • Metall, textil och trä. Undersökande av olika materials egenskaper.
 • Några verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några enkla former av hantverkstekniker samt begrepp som används i samband med dessa.
 • Introduktion till slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och kommunikation om arbetsprocessen.
 • Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.

I årskurs 4-6

I årskurs 4–6

Bildframställning och bildanalys

 • Framställning av berättande bilder.
 • Teckning, måleri, tryck, tredimensionellt arbete och återanvändning av bilder.
 • Fotografering, film och annat digitalt bildskapande.
 • Verktyg och material för bildframställning, hur de benämns och hur de används.
 • Rättigheter och skyldigheter vid användning av bilder.
 • Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar.
 • Mediebilder, till exempel reklam- och nyhetsbilder. Hur bilderna förmedlar budskap.
 • Bilder som behandlar identitet och grupptillhörighet.

Musicerande och musikskapande

 • Sång och spel i olika former och genrer.
 • Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.
 • Gestaltning av tankar och idéer, till exempel med ljud, rörelse och drama.
 • Musikaliska byggstenar, till exempel rytm, klang och tonhöjd.
 • Olika musikinstrument. Hur de låter, vad de heter och hur de ser ut.
 • Musik som knyter an till elevernas vardagliga och högtidliga sammanhang samt musik från olika genrer och kulturer.
 • Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer genom musikupplevelser.

Slöjdens material, hantverkstekniker och arbetsprocesser

 • Metall, textil, trä och andra material. Undersökning av olika materials egenskaper.
 • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av hantverkstekniker samt begrepp som används i samband med dessa.
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar och hur de kan följas.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen.
 • Bilder och hantverk från olika kulturer som inspirationskällor för det egna skapandet.

I årskurs 7-9

I årskurs 7–9

Bildframställning och bildanalys

 • Framställning av berättande och informativa bilder.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Fotografering, film och annat digitalt bildskapande samt redigering.
 • Verktyg och material för bildframställning, hur de benämns och hur de används.
 • Rättigheter och skyldigheter vid användning och spridning av bilder i olika sammanhang.
 • Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar.
 • Mediebilder, till exempel reklam- och nyhetsbilder. Hur bilderna kan granskas kritiskt.
 • Bilder som behandlar identitet, grupptillhörighet och normer.

Musicerande och musikskapande

 • Sång och spel i olika former och genrer.
 • Improvisation, gestaltning och komposition med röst, rörelse, instrument och digitala verktyg.
 • Musik i kombination med andra uttrycksformer, till exempel dans, film och drama.
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter i olika miljöer.
 • Musikaliska byggstenar, till exempel taktarter, musikalisk form och ackord.
 • Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik samt musikaliska uttryck från olika kulturer.
 • Musikens funktion i samhället samt musikens betydelse för att uttrycka identitet och grupptillhörighet i olika sammanhang.

Slöjdens material, hantverkstekniker och arbetsprocesser

 • Metall, textil, trä och andra material. Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.
 • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker samt begrepp som används i samband med dessa.
 • Enkla skisser, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan följas.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen och resultatet.
 • Design, hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Kriterier för slutet av årskurs 9

Kriterier för bedömning av grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)

Eleven deltar i att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material. Dessutom deltar eleven i kommunikation om vad bilder berättar.

Eleven deltar i musicerande med sång och spel i olika former. Dessutom deltar eleven i att uttrycka tankar och idéer genom musikaliskt skapande.

Eleven deltar i att formge och framställa slöjdföremål i olika material och med olika verktyg och hantverkstekniker. Dessutom deltar eleven i kommunikation om överväganden i arbetsprocessen.

Kriterier för bedömning av fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)

Eleven skapar bilder med olika tekniker, verktyg och material. Dessutom kommunicerar eleven om vad bilder berättar.

Eleven musicerar med sång och spel i olika former. Dessutom uttrycker eleven tankar och idéer genom musikaliskt skapande.

Eleven formger och framställer föremål i olika material och med olika verktyg och hantverkstekniker. Dessutom kommunicerar eleven om överväganden i arbetsprocessen.

META - kod GRSAEST01, from 2023-07-02, v.7, grund 2011:28, ändring 2023:3, tom VERSIONINFO - Övergång till anpassade grundskolan