Så använder du styrdokumenten för förberedande dansarutbildningen

Utbildningen och undervisningen på dansarutbildningen styrs av läroplanens första och andra del, och av de olika ämnenas kursplaner.

Läroplanens uppbyggnad

Den förberedande dansarutbildningen följer grundskolans läroplan. Läroplanen består av fem delar:

  1. Skolans värdegrund och uppdrag
  2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
  3. Förskoleklassen
  4. Fritidshemmet
  5. Kursplaner för alla ämnen

Som lärare läser du läroplanen som en helhet för att förstå hela uppdraget och relationen mellan kursplanens olika delar. Läroplanens del 1 och 2 gäller alla årskurser. De beskriver den värdegrund, kunskapssyn och de mål och riktlinjer som ska genomsyra hela utbildningen. Del 3 innehåller syfte och centralt innehåll för förskoleklassen. Del 4 innehåller syfte och centralt innehåll för fritidshemmet och del 5 innehåller kursplaner som kompletteras med kunskapskrav för alla ämnen. Utöver de kursplaner som finns i grundskolan läser eleverna ämnet dans, som har en egen kursplan.

Kursplanernas struktur och innehåll

Kursplanerna för alla ämnen består av syfte, centralt innehåll och kompletteras med kunskapskrav.

Film: Hur funkar kursplanen och kunskapskraven? (tid: 10:14)

I den här filmen får du veta mer om hur kursplanerna fungerar och hur som lärare kan tänka när du använder kunskapskraven.

Syfte

Varje kursplan inleds med ett syfte som beskriver vilka kunskaper eleven ska få möjlighet att utveckla i undervisningen. Syftet avslutas med ett antal ämnesspecifika förmågor beskrivna i en punktlista. Förmågorna är långsiktiga och sätter ingen begränsning för elevernas kunskapsutveckling – det går alltså inte att betrakta dem som något eleverna slutgiltigt kan uppnå. Förmågorna gäller för alla årskurser och ligger till grund för kunskapskraven.

Centralt innehåll

I det centrala innehållet står det vilket ämnesinnehåll som ska behandlas i undervisningen. När du planerar undervisningen är det viktigt att du utgår både från syftet och från det centrala innehållet. Då får eleverna möjlighet att utveckla de förmågor som finns beskrivna i syftet. Det centrala innehållet i kursplanen är inte det enda innehåll du som lärare kan ta upp. Det är alltid möjligt att lägga till innehåll utifrån elevernas behov och intresse.

Det centrala innehållet finns ordnat i punktlistor under ett antal kunskapsområden. De olika kunskapsområdena motsvarar inte arbetsområden i undervisningen, utan de är enbart ett sätt att strukturera innehållet i ämnet. Hur du väljer och kombinerar punkterna inom och mellan kunskapsområdena planerar du tillsammans med dina elever. Det finns inget skrivet i kursplanen om hur mycket undervisningstid som ska ägnas åt de olika punkterna.

Kunskapskrav

Kunskapskraven är konstruerade utifrån ämnets syfte och centrala innehåll. De beskriver vilket kunnande som krävs för godtagbara kunskaper i slutet av årskurserna 1 och 3 samt för olika betyg i årskurserna 6 och 9.

Senast uppdaterad 06 april 2022