Vad händer efter beslutet?

När du har fått din legitimation registrerar vi dina behörigheter i lärar- och förskollärarregistret. Om du inte får en legitimation beror det oftast på att du inte har en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Det kan också bero på att något saknades i din ansökan.

Skolverket skickar beslutet i första hand till den mejladress du gett oss och i andra hand till din folkbokföringsadress.

Om du får legitimation

Legitimationen följer med som en bilaga i samma mejl som du får ditt beslut. När du har fått legitimation som lärare eller förskollärare behöver du inte registrera dig någon annanstans. För att hitta ett arbete vänder du dig direkt till en arbetsgivare eller till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Om du inte får legitimation

Den vanligaste orsaken till att du inte får någon legitimation är att du inte kan visa att du har en behörighetsgivande lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen.

Har du fått avslag på din ansökan och vill gå en svensk lärar- eller förskollärarutbildning? Då ska du kontakta studievägledningen vid ett universitet eller en högskola som erbjuder lärar- eller förskollärarutbildning. Universitetet eller högskolan kan även bedöma vilka tidigare meriter du kan tillgodoräkna dig.

Sök efter utbildningar på studera.nu Länk till annan webbplats.

Kompletterande utbildning för utländska lärare och förskollärare (ULV) Länk till annan webbplats.

Om vi avvisar din ansökan

Om vi avvisar din ansökan beror det på att vi inte har kunnat pröva din ansökan för att något saknades. Några vanliga orsaker till att vi avvisar en ansökan är att vi inte har fått in

  • ansökningsavgiften
  • en underskriven ansökningsblankett
  • nödvändiga intyg eller handlingar.

För att vi ska pröva om du har rätt till legitimation behöver du göra en helt ny ansökan.

Om du får ett beslut med krav på kompensationsåtgärder eller kompletterande insatser

För dig som har en utbildning från EU, EES eller Schweiz

När du ansöker om legitimation med en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen med en utbildning från EU, EES eller Schweiz gör Skolverket även en bedömning av dina yrkeskvalifikationer.

Det räcker inte med ett erkännande av dina yrkeskvalifikationer för att få arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige. Du behöver också en lärar- eller förskollärarlegitimation. Om du saknar viktiga meriter kan Skolverket inte ge dig legitimation även om vi erkänner dina yrkeskvalifikationer. Du får då ett Beslut om legitimation och yrkeskvalifikationer med villkor.

Beslutet innehåller information om att du behöver genomföra kompensationsåtgärder, alltså kompensera för utbildningens brister på olika sätt. Beslutet innehåller också information om vad du behöver göra. Det kan handla om att läsa kompletterande högskolestudier, visa att du har genomgått godkänd tjänstgöring (anpassningsperiod) eller göra ett lämplighetsprov.

När du har genomfört dina studier, din tjänstgöring eller ditt prov ska du skicka in intyg till Skolverket som visar att du gjort det. Skicka intygen via mejl.

Skriv Kompensationsåtgärd, ärendenummer (ditt ärendenummer) i ämnesraden i ditt mejl.

Om du har arbetat som lärare eller förskollärare ska du använda Skolverkets mallar för tjänstgöringsintyg.

Ladda ner ett tjänstgöringsintyg

Mejla till legkomplettering@skolverket.se

Lämplighetsprov på Stockholms universitet Länk till annan webbplats.

För dig som har en utbildning från länder utanför EU, EES, Schweiz eller Storbritannien

Om du saknar viktiga meriter kan beslutet i ditt ärende innehålla information om att du behöver kompensera det på olika sätt. Då kommer det att stå i beslutet vad du behöver göra. Det kan handla om att läsa kompletterande högskolestudier eller visa att du genomgått godkänd tjänstgöring.

När du har genomfört dina studier eller din tjänstgöring behöver du ansöka om legitimation igen. Tillsammans med din ansökan ska du skicka in intyg över dina studier eller din tjänstgöring. Om du har arbetat som lärare eller förskollärare ska du använda Skolverkets mallar för tjänstgöringsintyg.

Ladda ner ett tjänstgöringsintyg

Beslut om yrkeskvalifikationer

Har du ansökt om legitimation med en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen från ett EU- eller EES-land? Då innehåller beslutet även en bedömning av dina yrkeskvalifikationer. Men det räcker inte med ett erkännande av dina yrkeskvalifikationer för att få arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige. Du behöver också en lärar- eller förskollärarlegitimation. Om Skolverket inte kan erkänna dina yrkeskvalifikationer står det i ditt beslut. Då talar vi även om vad du kan göra för att få dina yrkeskvalifikationer erkända.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) om legitimationsvillkor för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

Så här överklagar du

Om du tycker att Skolverket har fattat fel beslut har du rätt att överklaga. Din överklagan ska ha kommit in senast tre veckor efter att du har tagit emot beslutet. Du överklagar genom att skriva till Skolverket och motivera varför du inte är nöjd med beslutet. Överklagan ska innehålla

  • ditt ärendenummer
  • hur du tycker att beslutet borde ändras
  • varför du tycker att beslutet borde ändras.

Om du överklagar beslutet prövar Skolverket först om vi kan ändra beslutet. Oavsett om vi kommer fram till att vi ska ändra eller inte ska ändra beslutet lämnar vi över ärendet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Skicka eller lämna in överklagan till:

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Du kan också mejla:

E-post till skolverket@skolverket.se

Förvaltningsrätten i Stockholm Länk till annan webbplats.

Register över legitimerade lärare och förskollärare

Skolverket har ett register över alla legitimerade lärare och förskollärare. Registret används av huvudmän, rektorer och Skolinspektionen för att ta reda på om en lärare eller förskollärare har legitimation och behörighet.

Begär utdrag ur lärar- och förskollärarregistret

Senast uppdaterad 28 maj 2021

Frågor och svar

Om du överklagar Skolverkets beslut prövar vi först om vi kan ändra det. Skolverket överlämnar alla ärenden som kommit in till oss i rätt tid till Förvaltningsrätten i Stockholm, oavsett om vi utifrån vår bedömning ändrat beslutet eller inte.

Källa: Bland annat 45 § och 46 § förvaltningslag (2017:900).

Nej, vi skickar ut beslut och legitimationshandlingar elektroniskt till den e-postadress som du uppgett när du ansökte.

Om det inte finns någon e-postadress skickar vi beslutet och legitimationshandlingarna till din folkbokföringsadress.

Nej, vi utfärdar inte lärarlegitimationer på engelska. Vi kan däremot utfärda ett intyg om att du har en svensk lärarlegitimation. Intyget kan du senare välja att översätta på egen hand. Om du vill ha ett intyg ska du skicka ett mejl med din begäran till oss.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Nej. Det är först när Skolverket har utfärdat en legitimationshandling till dig som du är legitimerad lärare eller förskollärare.