Frågor och svar

Hur ska överlämningen till årskurs 1 gå till och vilken information ska lämnas över?

I slutet av förskoleklassen görs en uppföljning av det stöds som getts för att eleven ska få förutsättningar att nå de kriterier för bedömning som senare ska uppnås i årskurs 1 i läsförståelse och i årskurs 3 (4 i specialskolan) i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Uppföljningen görs av ansvarig lärare i förskoleklass i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Resultatet av uppföljningen lämnas till den lärare som ska ansvara för eleven i åk 1. Hur själva överlämningen går till i praktiken finns inte reglerat utan det får verksamheterna själva skapa rutiner för.

Om en elev har fått särskilt stöd följs befintliga bestämmelser om åtgärdsprogram.

Övergångar inom och mellan skolor