Förslag på förändrade läroplaner

Skolverket presenterar nu förslag på förändringar i nedanstående läroplaner. Välkommen med synpunkter.

Uppdraget från regeringen är att förtydliga skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster, att gestalta och förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och män samt att aktivt och medvetet främja deras lika rättigheter och möjligheter. Ändringarna har genomförts med utgångspunkt i de tidigare beslutade ändringarna i läroplanerna för de obligatoriska skolformerna.

• Läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144)
Förslag till ny läroplan för gymnasieskolanPDF (pdf, 180 kB)
• Läroplan för gymnasiesärskolan (SKOLFS 2013:148)
Förslag till ny läroplan för gymnasiesärskolanPDF (pdf, 193 kB)
• Läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101)
Förslag till ny läroplan för vuxenutbildningenPDF (pdf, 164 kB)

I konsekvensutredningen kan du läsa mer om bakgrunden till förslagen.
Konsekvensutredning jämställdhet i läroplanerPDF (pdf, 338 kB)

Så lämnar du synpunkter

Vi vill gärna få in era synpunkter på förslagen. Du kan sammanställa dina synpunkter på två sätt - antingen i en löpande text där du noga anger vilken läroplan och vilken formulering du har synpunkter på eller genom att föra in dina synpunkter i respektive dokument i form av en kommentarsruta.

Senast den 31 augusti 2018 vill vi ha dina synpunkter. Skicka ditt svar till remiss.jamstalldhet@skolverket.se. Ange Skolverkets diarienummer 2018:00027.