GRSAMUS01grsar4

Musik

Kursplan - Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att använda sin röst, musikinstrument och digitala verktyg.

Vidare syftar undervisningen till att eleverna utvecklar kunskaper om hur musik kan kombineras med andra uttrycksformer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att musicera, röra sig och dramatisera enskilt och i grupp. Genom att på detta sätt bearbeta och skapa musik ska eleverna få möjlighet att utveckla sin kreativitet, musikalitet och tilltro till sin förmåga att sjunga och spela.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att lyssna till, reflektera över och samtala om musik från olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Syftet är att elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. På så sätt ska undervisningen i musik bidra till att eleverna får kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp, termer och symboler. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om musik och presentera och utvärdera arbetsprocesser.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges möjlighet att utveckla sin förmåga att

 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
 • kombinera musik med andra uttrycksformer,
 • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

I årskurs 1-3

I årskurs 1–3

Musicerande och musikskapande

 • Sång och spel i olika former.
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
 • Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild.
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikens verktyg

 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
 • Hur några olika instrument låter och ser ut.
 • Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
 • Sång- och danslekar.
 • Musik i olika kulturer, till exempel populärmusik.
 • Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik.

I årskurs 4-6

I årskurs 4–6

Musicerande och musikskapande

 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
 • Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild.
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikens verktyg

 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
 • Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.
 • Blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut och exempel på ensemblespel.
 • Röst- och hörselvård i samband med musikutövning och musiklyssning, till exempel uppvärmningsövningar och användning av hörselskydd.
 • Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.
 • Musikens formelement, till exempel intro, vers och refräng.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, bland annat nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.
 • Sång- och danslekar.
 • Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik.
 • Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.

I årskurs 7-9

I årskurs 7–9

Musicerande och musikskapande

 • Sång i enkla stämmor, ackord- och melodispel i enkla tonarter och ensemblespel i olika genrer.
 • Improvisation med sång, dans, rytmik, melodier och instrument.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackord i ett par tonarter.
 • Komposition av egen musik, rytmer och rörelser.
 • Musik i kombination med andra uttrycksformer, till exempel film, drama, dans och rörelse.
 • Framförande av egen och andras musik.

Musikens verktyg

 • Rösten som instrument i unison och enklare flerstämmig sång.
 • Melodi-, ackord- och digitala instrument, bas och trumset samt verktyg för musikproduktion.
 • Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.
 • Röst- och hörselvård. Sångteknik och ljudnivåanpassning i musikaliska sammanhang.
 • Musikens byggstenar och formelement. Hur de används för att musicera och komponera musik.
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
 • Musikens funktion i samtida medier, till exempel film, reklam och datorspel.
 • Ljud och funktioner hos instrument i olika sammanhang, till exempel i en symfoniorkester och i ett rockband.
 • Musik och dans som uttryck i några olika kulturer förr och nu, till exempel klassisk musik, folkmusik och rockmusik. Några betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
 • Musikassociationer: bilder, känslor, åsikter och berättelser som kan uppstå när man lyssnar på musik.
 • Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan medverka i att sjunga unisont och i kanon. I ensemblespel medverkar eleven i att spela på något instrument och bidrar då till att använda enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att imitera och gestalta musikupplevelser. Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer. Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar eleven till resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader. Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett delvis fungerande sätt. I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att imitera och gestalta musikupplevelser. Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer. Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader. Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett väl fungerande sätt. I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att imitera och gestalta musikupplevelser. Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer. Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven välutvecklade resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader. Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan medverka i att sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer. I ensemblespel medverkar eleven i att spela på instrument och bidrar då till att använda några musikaliska symboler, byggstenar och formelement. Eleven bidrar till att anpassa sitt musicerande till sammanhang och genre.

Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att improvisera och skapa kompositioner. Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer. Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar eleven till resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier. Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer. I ensemblespel spelar eleven på instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet några musikaliska symboler, byggstenar och formelement. Eleven anpassar delvis sitt musicerande till sammanhang och genre.

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner. Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer. Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier. Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i enkla omdömen om arbetsprocesser.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer. I ensemblespel spelar eleven på instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet några musikaliska symboler, byggstenar och formelement. Eleven anpassar sitt musicerande väl till sammanhang och genre.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner. Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer. Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven välutvecklade resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier. Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser.