GRSASLJ01grsar4

Slöjd

Kursplan - Slöjd

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och tekniker. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sitt handlag i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat och kombinera dessa kunskaper med medvetna val av material och teknik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar nyfikenhet och kreativitet och uppmuntra eleverna till att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar en medvetenhet om estetiska traditioner och förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om slöjd, hantverk och design samt presentera och utvärdera arbetsprocesser.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

I årskurs 1-3

I årskurs 1–3

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Handverktyg och redskap. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av några hantverkstekniker.
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas och följas.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Föremål och berättelser som inspirationskällor och förebilder för eget skapande.
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjden i samhället

 • Slöjdföremålens funktion och betydelse, till exempel som bruks- och prydnadsföremål.
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och några träslag.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål.

I årskurs 4-6

I årskurs 4–6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, tovning och sågning.
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg, och hur de kan läsas och följas.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Föremål och berättelser som inspirationskällor och förebilder för eget skapande.
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjden i samhället

 • Slöjdföremålens funktion och betydelse, till exempel som bruks- och prydnadsföremål.
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel bomull och svenska träslag.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.

I årskurs 7-9

I årskurs 7–9

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning.
 • Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel lämplig arbetshöjd och ljudnivå.
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas och följas.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder för eget skapande.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Mode och trender i ungdomskulturer, vad de signalerar och hur de kan påverka individen.
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Slöjden i samhället

 • Slöjd historiskt och i nutid, till exempel lokala hantverkstraditioner och aktuella trender.
 • Materialens ursprung, tillverkning, användning och miljöpåverkan.
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg och material. Eleven kan också medverka i att använda någon given hantverksteknik. Utifrån syftet och någon miljöaspekt medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.

Eleven bidrar till dokumentation av arbetet. Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion. Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg och material. Eleven kan också använda några givna hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt. Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven gör enkel dokumentation av arbetet. Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven enkla resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion. Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg och material. Eleven kan också använda några givna hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt. Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Eleven gör välutvecklad dokumentation av arbetet. Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion. Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg och material. Eleven kan också medverka i att använda olika hantverkstekniker. Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.

Eleven bidrar till dokumentation av arbetet. Utifrån undersökningar av slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion. Dessutom bidrar eleven till resonemang om trender och traditioner i olika kulturer. Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material. Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt. Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven gör enkel dokumentation av arbetet. Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven enkla resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion. Dessutom för eleven enkla resonemang om trender och traditioner i olika kulturer. Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material. Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt. Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Eleven gör välutvecklad dokumentation av arbetet. Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion. Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.