Observera att nedanstående kursplan inte är giltig.

Engelska (ej gällande)

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Engelska är modersmål i ett stort antal länder, förmedlar många olika kulturer och är dominerande kommunikationsspråk i världen. Förmåga att använda engelska är viktig vid resor i andra länder och för internationella kontakter av olika slag. Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en kommunikativ förmåga och sådana språkkunskaper som är betydelsefulla för internationella kontakter och för att kunna ta del av den snabba utveckling som sker genom informations- och kommunikationsteknik. Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på alla de länder och kulturer där engelska används.

Alla elever behöver beredskap att på egen hand bygga vidare på sina kunskaper efter avslutad skolgång. Ämnet syftar därför också till att eleven skall vidmakthålla och utveckla sin lust och förmåga att lära sig engelska.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven

- utvecklar förståelse av talad engelska i olika situationer,

- utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation,

- utvecklar sin förmåga att tala engelska i olika sammanhang,

- utvecklar sin förmåga att läsa engelska för upplevelser och information,

- utvecklar sin förmåga att skriva engelska för att uttrycka sig och ge information,

- utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel för att lära sig och förstå,

- utvecklar sin kännedom om hur människor lever i länder där man talar engelska,

- blir medveten om mediers påverkan,

- utvecklar sitt sätt att lära engelska och sitt ansvar för lärandet,

- utvecklar sin förmåga att genomföra uppgifter på egen hand och i samarbete med andra.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Det engelska språket och kulturyttringar från engelskspråkiga länder finns inom olika områden i det svenska samhället. Eleverna möter i dag, i skiftande sammanhang, många varianter av engelska utanför skolan: i tv, i filmer, i musikens värld, via internet och datorspel och vid kontakter med engelsktalande.

Ämnet utvecklar elevens förmåga att kommunicera på engelska genom ett för eleven intressant och viktigt innehåll. Då utvecklas samtidigt förmågan att behärska språkets form dvs. ord, fraser, stavning och grammatik. När de egna språkkunskaperna inte räcker till behöver eleven kompensera detta genom att använda omformuleringar, frågor och kroppsspråk. Förmågan att uppfatta likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och kulturella förhållanden i länder där man talar engelska, utvecklas hela tiden. I ämnet ingår att dra nytta av det rika och varierade utbud av engelska som barn och ungdomar möter utanför skolan.

Lärandet i engelska i grundsärskolan karaktäriseras av att eleverna har varierande intressen, sätt att lära och förutsättningar. Ämnet engelska är inte uppdelat i separata moment som lärs in i en given turordning utan knyts i stället till kommunikation på en anpassad språklig nivå och med ett innehåll som är meningsfullt och viktigt för eleverna.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall efter sina förutsättningar
- kunna förstå enkla, muntliga meddelanden inom områden som eleven känner väl till,
- kunna svara på och själv ställa muntliga frågor,
- känna till något om kulturer i ett land där man talar engelska.

Mål som eleverna skall ha uppnått då skolgången avslutas

Eleven skall efter sina förutsättningar
- kunna förstå enkla engelska uttryck som förekommer i vardagslivet i Sverige,
- kunna förstå enkla muntliga och skriftliga meddelanden och instruktioner,
- kunna delta i samtal om ämnen som eleven känner till,
- kunna muntligt berätta något,
- kunna skriva enkla meddelanden,
- kunna genomföra enkla muntliga uppgifter i samarbete med andra och på egen hand,
- känna till något om kulturer i några länder där man talar engelska.