Observera att nedanstående kursplan inte är giltig.

Hem- och konsumentkunskap (ej gällande)

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa kunskaper har för människa, samhälle och natur. Utbildningen ger erfarenheter av social gemenskap, mat och måltider, hygien, boende och konsumentekonomi samt möjligheter att uppleva sammanhang och arbetsglädje. Syftet är att ge vardagslivskompetens och förståelse av att de dagliga handlingarna och vanorna har betydelse för ekonomi, miljö, hälsa och välbefinnande och därmed för möjligheterna till en god livskvalitet.

I det dagliga livet kommer värderingar till uttryck på olika sätt och konflikter kan uppstå mellan tanke, ord och handling. Genom att praktisera verksamheter i hushållet utvecklas medvetenhet om de egna värderingarna och förmåga att göra etiska ställningstaganden. Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för och erfarenheter av att fatta beslut i de valsituationer som uppstår i det dagliga livet i ett hushåll. Ämnet utvecklar förmågan att ur ett hushållsperspektiv se hur information och reklam påverkar individens beslut.

Syftet är att utifrån kunskaper om samspelet mellan hushåll, samhälle och natur kunna möta förändringar och förstå de egna handlingarnas betydelse.

Ett demokratiskt och jämställt samhälle förutsätter att män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Genom att utveckla ett jämställt arbetssätt i hushållets verksamheter stärks den sociala gemenskapen och den personliga identiteten. Ämnet ger upplevelser och förståelse av hushållsarbetets variation över tid och mellan kulturer. Syftet är att ge beredskap för att leva tillsammans i ett samhälle med mångfald.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i hem- och konsumentkunskap sträva efter att eleven

- utvecklar tilltro till den egna förmågan att självständigt och tillsammans med andra utföra uppgifter i hushållet samt förmåga att reflektera i arbetet,

- praktiserar ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt vid utförandet av uppgifterna i hushållet och förstår att detta har betydelse för relationer mellan människor,

- utvecklar förståelse av hur handlingar i hushållet samspelar med hälsa, ekonomi och miljö,

- utvecklar sin förmåga att organisera, tillaga och arrangera måltider samt förståelse av måltidens betydelse för gemenskap, hälsa, kommunikation och kultur,

- förvärvar kunskaper i att skapa och vårda ett hem och utvecklar en insikt om hemmiljöns betydelse ur såväl kulturella och ekonomiska perspektiv som hälsoperspektiv,

- lär sig planera sin vardagsekonomi utifrån egna resurser och förutsättningar,

- utvecklar sin förmåga att granska och värdera information och reklam samt agera i enlighet med övervägda beslut,

- utvecklar kunskaper om olika sätt att leva tillsammans samt historiska och kulturella traditioners inverkan på verksamheterna i hushållet,

- utvecklar sin förmåga till kreativitet i hushållets verksamheter.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

I ämnet hem- och konsumentkunskap fokuseras verksamheterna i hushållet, vilka omfattar social gemenskap, mat och måltider, hygien, boende och konsumentekonomi. Dessa kunskapsområden integreras till en meningsfull helhet.

Genom att utföra olika uppgifter får eleverna erfarenheter av verksamheter i hushållet och förtrogenhet med olika förutsättningar för dessa, såsom information, ekonomiska resurser, arbetsdelning och säkerhetsrisker. I ämnet utvecklas de olika förmågor som behövs för att hantera skilda uppgifter i hushållet. Elevernas hantverkskunnande utvecklas tillsammans med förmågan att kommunicera och agera, självständigt och tillsammans med andra. I ämnet hem- och konsumentkunskap handlar hushållsarbetet både om fysisk aktivitet och om sinnlighet, glädje att skapa, lust och nyfikenhet att fortsätta lära.

Verksamheterna i hushållet är centrala för individens hälsa och välbefinnande och de sker i växelverkan med samhälle och natur. Hälsa och välbefinnande har flera dimensioner: ekonomiska, materiella, fysiologiska och psykosociala. I ämnet hem- och konsumentkunskap är de olika dimensionerna sammanflätade och handlar bland annat om en medveten användning av resurser och om att stärka elevens tillit till sin egen förmåga att handla och att interagera med andra. Hushållsarbetet sker både för eget och andras välbefinnande. Det utförs ofta tillsammans med andra, alla har något att tillföra och alla kan utveckla sin förmåga.

Måltiden är en del av en process, vilken omfattar allt från planering, inköp och tillagning till sopsortering och rengöring. Måltiden i sig rymmer flera olika dimensioner där utgångspunkten är råvaran och arbetsprocessen fram till den färdiga måltiden. I arbetsprocessen utvecklas såväl etiska, estetiska som skapande värden. Språkliga och matematiska färdigheter liksom nyttjandet av informationsteknik används i konkreta, vardagliga och meningsfulla sammanhang, där återkopplingen är förankrad i elevens egna handlingar och sinnesupplevelser.

Genom att utföra skilda verksamheter i hushållet får eleven upplevelser genom olika sinnen: syn, känsel, smak, lukt och hörsel. Elevens grov- och finmotorik utvecklas liksom koordinationsförmågan och den spatiala förmågan. Eleven utvecklar också sin begreppsuppfattning såväl inom ämnet som i samverkan med andra ämnen i skolan.

I ämnet hem- och konsumentkunskap läggs stor vikt vid tydliga strukturer, konkretisering, vanor och rutiner. Ämnet ger också möjligheter att uppleva glädje, trygghet, gemenskap och mening i det dagliga arbetet.

Historiska, internationella och kulturella jämförelser ger insikter om traditioner, förändringar och variationer i hushållets verksamheter och relationer mellan människor. Ämnet utvecklar i det sammanhanget även förmågan att reflektera kring frågor om jämställdhet.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall efter sina förutsättningar
- kunna utföra praktiska moment i hushållet,
- kunna använda olika varor, metoder och redskap samt känna till säkerhetsrisker i hushållet,
- kunna arrangera för gemenskap kring måltiden och förstå dess kulturella och sociala värde,
- kunna värdera måltiden med hänsyn till hälsa, hushållsekonomi och miljö,
- kunna samarbeta med andra i arbete med olika uppgifter,
- kunna göra prisjämförelser och kunna ta del av information och veta något om reklamens roll,
- kunna tillämpa ett hygieniskt arbetssätt,
- kunna sortera hushållets avfall.

Mål som eleverna skall ha uppnått då skolgången avslutas

Eleven skall efter sina förutsättningar
- kunna planera, tillaga, arrangera och värdera måltider med hänsyn till ekonomi, hälsa, miljö och estetiska värden,
- ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning, rengöring och tvätt i hushållet,
- kunna hantera redskap och utrustning i hushållet på ett för situationen funktionellt och säkert sätt,
- kunna samarbeta med andra på ett jämlikt sätt,
- ha kunskaper om rättigheter och skyldigheter som konsument och veta hur man söker hjälp i konsumentfrågor,
- ha kännedom om skillnaden mellan information och reklam samt kunna använda olika informationskällor,
- kunna förstå samband mellan hygien och hälsa,
- kunna källsortera och agera utifrån ett ekologiskt tänkande.