Observera att nedanstående kursplan inte är giltig.

Idrott och hälsa (ej gällande)

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till det egna välbefinnandet. Utbildningen i idrott och hälsa syftar till att utveckla elevens fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Den tillvaratar elevernas naturliga behov av rörelse och fysisk aktivitet. Genom egna upplevelser och erfarenheter kan eleverna utveckla lust och vilja att delta i olika aktiviteter.

Ett grundläggande syfte med utbildningen är också att skapa förutsättningar för alla att delta i aktiviteter på sina egna villkor, att utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra. Organiserade fysiska aktiviteter utövas i de flesta kulturer. Därför kan utbildningen i idrott och hälsa ge möjligheter att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar från olika kulturer.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven

- stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet samt förstår sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa,

- utvecklar en god kroppsuppfattning,

- utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga och en positiv självbild,

- utvecklar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att i rytm och rörelse ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap,

- utvecklar sin förmåga att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra,

- lär känna olika former av lek, dans och idrott i olika kulturer samt får en inblick i idrottens historia,

- utvecklar kunskaper om handlande i nödsituationer,

- utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i samband med olika typer av fysiska aktiviteter.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och andra fysiska aktiviteter, utformade så att alla, oavsett förutsättningar, skall kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter och utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande är det breda hälsoperspektivet som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande. Ämnet präglas av en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor och tankar är beroende av varandra, och kan på så sätt medverka till att elevens kroppsuppfattning utvecklas.

Det är i ämnet naturligt att diskutera såväl hälsofrågor som etiska frågor som hör ihop med idrott och friluftsliv. Tillsammans med kunskap om de avarter och trender som är knutna till vår tids kroppsövningskultur ger ämnet möjlighet att ifrågasätta de idealbilder som sprids via olika medier. I ett etiskt perspektiv ryms också frågor om förståelse för människors olika förutsättningar när det gäller fysiska aktiviteter. Ett kulturellt perspektiv i ämnet speglar såväl egna traditioner och sätt att tänka som synsätt och rörelseuttryck i andra kulturer.

Ämnet förmedlar kunskaper om kost, motion, hygien och ergonomi. Därmed betonas det starka sambandet mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. I ämnet ingår även kunskap om hur man handlar i nödsituationer.

Centralt i ämnet är att stimulera till nyfikenhet och lust att prova nya aktiviteter och därigenom öka möjligheterna för så många som möjligt att finna någon fysisk aktivitet att utöva. Ämnet idrott och hälsa utvecklar allsidiga rörelse- och idrottsfärdigheter samt uppövar koordination, uthållighet, styrka, rörlighet och avspänning. För att främja den motoriska, estetiska och improvisatoriska förmågan kan musik, rytm och rörelse integreras i ämnet.

Ämnet anknyter också till de kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas i och ta ansvar för naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera till ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och miljö. Genom samverkan med andra ämnen bidrar idrott och hälsa till att göra eleverna intresserade av att vårda och skydda natur och miljö. Samverkan med andra ämnen och med det omgivande samhället kan också hjälpa eleverna att utveckla en aktiv fritid.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall efter sina förutsättningar
- behärska grovmotoriska grundformer, samt kunna utföra enkla rörelser till musik,
- kunna orientera sig i närmiljön och förstå olika lägesbegrepp,
- känna till olika former av friluftsliv,
- ha vattenvana,
- ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt känna till något om skaderisker vid idrottsutövning.

Mål som eleverna skall ha uppnått då skolgången avslutas

Eleven skall efter sina förutsättningar
- känna till sambandet mellan kost, motion, hygien och hälsa och deras betydelse för en god livsstil,
- kunna delta och samarbeta i lek, dans och idrott,
- kunna genomföra aktiviteter för egen motion,
- kunna orientera sig i kända marker,
- kunna genomföra vistelser i naturen under olika årstider samt känna till allemansrätten,
- kunna simma,
- ha kännedom om livräddande första hjälp,
- känna till något om grundläggande ergonomi,
- känna till något om skaderisker vid idrottsutövning.