Observera att nedanstående kursplan inte är giltig.

Svenska (ej gällande)

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att tala, lyssna, se, läsa och skriva. Att kunna kommunicera med andra är viktigt för att utvecklas känslomässigt, socialt, kulturellt och intellektuellt. Att kunna samspela med sin omgivning är grunden för kamratgemenskap och delaktighet i samhället. Ämnet bidrar till att eleven lär känna sig själv och sin kultur. Därigenom kan identiteten och självbilden stärkas och förståelse för andra utvecklas.

Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Genom att lyssna, läsa och skriva tillägnar sig eleven nya begrepp och lär sig tänka och se sammanhang. Tillsammans med andra ämnen skall svenskämnet utveckla elevens språk så att det blir ett fungerande redskap och en grund för ett livslångt lärande. Svenskämnet syftar därför även till att utveckla tänkande, kreativitet och lust att lära.

Idag används teknik för information och kommunikation inom allt fler områden. Ytterligare ett syfte med ämnet är därför att utveckla förmågan att använda ny teknik för att kommunicera och hämta information.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven

- utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att lyssna på och läsa litteratur,

- utvecklar sin lust och förmåga att skapa med hjälp av språket,

- utvecklar språklig säkerhet och vill, vågar och kan använda sitt eget språk,

- fördjupar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor,

- utvecklar sin förmåga att läsa, förstå och uppleva texter samt att söka efter meningsfull läsning,

- utvecklar sin förmåga att förstå kulturell mångfald genom att möta litteratur från Sverige och andra delar av världen,

- utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel,

- utvecklar sin förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information och bli medveten om mediers påverkan,

- utvecklar lusten att ta aktiv del i fritids- och kulturutbud,

- utvecklar sin medvetenhet om hur det egna lärandet går till.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Svenska är ett kommunikationsämne som ger möjligheter att kommunicera på olika sätt. Språk och litteratur är ämnets centrala innehåll och behandlas som en helhet.

Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. När eleverna använder sitt språk - talar, lyssnar, skriver, läser och tänker - i för dem meningsfulla vardagliga sammanhang kan de utveckla sin språkliga förmåga. Elevernas tidigare erfarenheter är en viktig utgångspunkt för språkarbetet. Tecken som stöd till tal liksom bild, musik och teater kan vara till hjälp och stimulans för att utveckla språket.

Språk är inte bara kommunikation utan också en förutsättning för tänkande. Med språkets hjälp är det möjligt att dra slutsatser, planera, lösa problem eller förstå hur olika saker hänger ihop. En viktig sida av ämnet är att utveckla språket som tankeredskap. Alla ämnen har ett ansvar för att språkutveckling sker, men ämnet svenska har huvudansvaret. Det ingår i ämnet att beakta att förutsättningarna för utvecklingen av språket blir lika gynnsamma för alla elever oavsett kön och social bakgrund.

Språk och kultur hänger nära ihop. I språket finns ett lands historia och kulturella identitet. Ämnet ger läs-, film- och teaterupplevelser av spänning, humor, tragik och glädje att reflektera över och tala om. Litteratur, film och teater öppnar också nya världar, förmedlar erfarenheter och skapar kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i olika delar av världen. Genom språket och litteraturen skapas möjligheter för eleverna att uttrycka vad de tänker och känner och att få bearbeta livsfrågor.

En viktig del i ämnet är också att tillägna sig och bearbeta texter av olika slag. Med texter menas i detta sammanhang inte bara skrivna och talade texter utan även exempelvis bilder, video och film. I arbetet med texter möter eleverna olika åsikter och värderingar. Ämnet bidrar till att utveckla elevernas omvärldsuppfattning och förståelse för människor med olika kulturell bakgrund. Förmågan till empati och förståelse för det som är annorlunda kan utvecklas. Litteraturen är därför också ett viktigt instrument för att forma motbilder till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall efter sina förutsättningar
- kunna läsa och förstå enkel text,
- kunna informera genom att skriva meddelanden,
- kunna lyssna på och samtala med andra,
- kunna berätta om sig själv och sin närmiljö,
- ha kännedom om var man söker information,
- kunna ta del av litteratur anpassad till åldern.

Mål som eleverna skall ha uppnått då skolgången avslutas

Eleven skall efter sina förutsättningar
- kunna använda språket som medel för tänkande, lärande och kommunikation,
- kunna läsa enkla texter av olika slag och återge innehållet på ett begripligt sätt,
- kunna diskutera upplevelser av t.ex. litteratur, film och teater,
- kunna skriva egna texter för hand eller med datorns hjälp så att innehållet blir begripligt,
- kunna delta i samtal och diskussioner och lyssna till andras åsikter,
- kunna ta del av och samtala om innehållet i några litterära verk,
- kunna använda olika informationskällor,
- kunna uppfatta variationer i det svenska språket.