Observera att nedanstående kursplan inte är giltig.

Svenska som andraspråk (ej gällande)

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Utbildningen i ämnet svenska som andraspråk syftar till att utveckla förmågan att tala, lyssna, se, läsa och skriva på svenska. Att kunna kommunicera och samspela med andra är viktigt för att utvecklas känslomässigt, socialt, kulturellt och intellektuellt. Utbildningen skall stödja den speciella process som inlärningen av ett andraspråk innebär och hjälpa eleverna till en vid och varierad språkutveckling. Därmed får de förutsättningar att kunna delta i kamratgemenskapen och samhällslivet på samma villkor som andra.

Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Genom att lyssna, läsa och skriva tillägnar sig eleven nya begrepp och lär sig se sammanhang. Tillsammans med andra ämnen skall svenska som andraspråk utveckla elevens språk så att det blir ett fungerande redskap och en grund för ett livslångt lärande. Ämnet syftar därför även till att utveckla tänkande, kreativitet och lust att lära.

Kultur och språk är förenade med varandra. I språket finns ett lands historia och kulturella identitet. Ämnet syftar till att stärka elevens identitet och delaktighet i två kulturer. Därigenom kan även förståelse för andra utvecklas.

Idag används teknik för information och kommunikation inom allt fler områden. Ytterligare ett syfte med ämnet svenska som andraspråk är att utveckla förmågan att använda ny teknik för att kommunicera och hämta information.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i svenska som andraspråk sträva efter att eleven

- utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att lyssna på och läsa litteratur,

- utvecklar sin lust och förmåga att skapa med hjälp av språket,

- utvecklar språklig säkerhet och vill, vågar och kan uttrycka sig,

- fördjupar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor,

- tillägnar sig ett rikt ordförråd och förstår och använder sig av detta i sitt dagliga tal,

- utvecklar sin förmåga att läsa, förstå och uppleva texter,

- utvecklar sin förmåga att förstå den svenska kulturen genom att möta t.ex. litteratur, film och teater från Sverige,

- utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel,

- utvecklar sin förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information och bli medveten om mediers påverkan,

- utvecklar lusten att ta aktiv del i fritids- och kulturutbud,

- utvecklar sin medvetenhet om hur det egna lärandet på ett andraspråk går till.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Ämnet svenska som andraspråk präglas av annorlunda förutsättningar än ämnet svenska. Spännvidden i språkbehärskningen mellan eleverna är stor. Eleverna har fått sina första språkliga erfarenheter och kunskaper i och på ett annat modersmål än svenska. I ämnet ingår att utveckla andraspråket så långt det är möjligt och stödja utvecklingen mot aktiv tvåspråkighet.

Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. När eleverna använder sitt språk - talar, lyssnar, skriver, läser och tänker - i för dem meningsfulla vardagliga sammanhang kan de utveckla sin språkliga förmåga. Elevernas tidigare erfarenheter är en viktig utgångspunkt för språkarbetet. Tecken som stöd till tal liksom bild, musik och teater kan vara till hjälp och stimulans för att utveckla språket.

Språk är inte bara kommunikation utan också en förutsättning för tänkande. Med språkets hjälp är det möjligt att dra slutsatser, planera, lösa problem eller förstå hur olika saker hänger ihop. I skolan är svenska undervisningsspråk för de flesta elever. En viktig sida av ämnet svenska som andraspråk är att utveckla språket som tankeredskap även om det för eleverna är ett nytt språk. Det ingår också i ämnet att beakta att förutsättningarna för utvecklingen av språket blir lika gynnsamma för alla elever oavsett kön och social bakgrund.

Språk och kultur hänger nära ihop. Elever med ett annat modersmål är mer eller mindre delaktiga i två kulturer. Kultur i vid bemärkelse innebär ett nätverk av normer, regler och förhållningssätt. Centralt i ämnet svenska som andraspråk är att synliggöra likheter och skillnader mellan ursprungskulturens och det svenska samhällets synsätt och värderingar. Därigenom skapas möjligheter för eleverna att förstå sin omvärld och de värden det svenska samhället och den svenska skolan vilar på.

Litteratur är en viktig del i ämnet och ett medel att förstå världen och sig själv. Ämnet ger läs-, film- och teaterupplevelser av spänning, humor, tragik och glädje att reflektera över och tala om. Genom språket och litteraturen skapas möjligheter för eleverna att kunna uttrycka tankar och känslor de saknat ord för på det nya språket och att formulera nya tankar.

En viktig del i ämnet är också att tillägna sig och bearbeta texter av olika slag. Med texter menas i detta sammanhang inte bara skrivna och talade texter utan även exempelvis bilder, video och film. I arbetet med texter möter eleverna olika åsikter och värderingar. Ämnet bidrar till att elevernas omvärldsuppfattning och förståelse för människor med olika kulturell bakgrund kan växa. Förmågan till empati och förståelse för det som är annorlunda kan utvecklas. Litteraturen är därför också ett viktigt instrument för att forma motbilder till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall efter sina förutsättningar
- kunna läsa och förstå enkel text,
- kunna skriva korta och enkla meddelanden,
- kunna lyssna på och samtala med andra,
- kunna berätta om sig själv och sin närmiljö,
- ha kännedom om var man söker information.

Mål som eleverna skall ha uppnått då skolgången avslutas

Eleven skall efter sina förutsättningar
- kunna använda språket som medel för lärande och kommunikation,
- kunna läsa enkla texter av olika slag och återge innehållet på ett begripligt sätt,
- kunna diskutera upplevelser av t.ex. litteratur, film och teater,
- kunna skriva texter för hand eller med datorns hjälp så att innehållet blir begripligt,
- kunna delta i samtal och diskussioner och lyssna till andras åsikter,
- kunna använda olika informationskällor,
- kunna uppfatta variationer i det svenska språket.