Observera att nedanstående kursplan inte är giltig.

Estetisk verksamhet (ej gällande)

Ämnesområdets syfte och roll i utbildningen

Det estetiska ämnesområdet syftar till att väcka lust och inspirera till att skapa, gestalta och uttrycka sig på olika sätt och i olika material både individuellt och i grupp.

För att utvecklas till en självständig individ, som kan göra egna val och påverka sin livssituation, behövs en positiv självbild och en god självkänsla. Det estetiska verksamhetsområdet ger möjligheter att stärka det egna jaget, utveckla tilliten till sig själv och andra samt tilltron till den egna förmågan. En ökad förståelse för egna känslor och reaktioner ger också större förutsättningar för att utveckla empati och förmåga till socialt samspel. På olika nivåer och med olika medel kan erfarenheter och abstrakta företeelser göras synliga, så att förmågan att uppfatta begrepp underlättas. När kunskaper förankras i ett praktiskt arbete vidgas förståelsen av omvärlden och förutsättningarna för att generalisera kunskap ökar.

I alla kulturer finns estetiska värden och traditioner som skolan kan förmedla genom den estetiska verksamheten. Ett syfte är att ge möjlighet till igenkännande och förankring i kulturen så att delaktighet och gemenskap i samhället ökar. Ämnesområdet skall stimulera eleven att ta tillvara samhällets kulturella utbud och ge upplevelser som berör och berikar livet.

Ämnesområdet kan genom sina variationsrika möjligheter skapa möten med andra människor och kulturer. Ett syfte är att främja tolerans och förståelse så att samverkan och integration i samhället underlättas.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning inom ämnesområdet estetisk verksamhet sträva efter att eleven

- utvecklar nyfikenhet och mottaglighet för intryck från omvärlden,

- utvecklar tilltro till den egna förmågan att uttrycka sig genom bild, musik och rytmik samt lek och drama,

- utvecklar sin förmåga att kommunicera med hjälp av olika estetiska uttrycksmedel,

- utvecklar sin förmåga till socialt samspel och samarbete genom att delta i olika skapande aktiviteter,

- utvecklar förståelse av såväl egna som andra människors känslor och reaktioner,

- utvecklar sin förmåga att betrakta och tolka olika estetiska uttrycksmedel,

- utvecklar sin förmåga att uppfatta begrepp rörande olika materials färg, form, struktur, konsistens och användningsområden,

- utvecklar känsla och förståelse av kulturella och estetiska värden,

- får uppleva samhällets kulturella utbud.

Ämnesområdets karaktär och uppbyggnad

Inom det estetiska ämnesområdet finns möjlighet att väcka lust och nyfikenhet samt ta vara på elevens fantasi och stimulera vilja och förmåga att kommunicera. Estetisk verksamhet tillhandahåller många olika redskap där eleven, oavsett begåvningsnivå eller funktionshinder, ges möjligheter att såväl berätta och uttrycka sig som att ta emot andra människors uttryck. Inom ämnesområdet finns ett gränsöverskridande språk som kan överbrygga såväl tid och kultur som individuella olikheter. Ämnesområdets variationsrikedom ger eleven många olika möjligheter att hitta sina känslor och utveckla självkännedom och förståelse av egna och andras reaktioner. Det ger också möjlighet att lyssna, se och känna på samt reflektera över miljöns utformning och betydelse för trivsel och arbetslust.

I skapande aktiviteter finns stora möjligheter att arbeta ämnesövergripande. Alla sinnen används vilket bidrar till att gamla och nya erfarenheter kan bearbetas. När eleven, oberoende av funktionsnivå, får många varierande upplevelser och sinnesintryck stimuleras elevens egen aktivitet och förutsättningar för lärande och utveckling ökar. Grundläggande verksamheter inom ämnesområdet är bild, musik och rytmik samt lek och drama.

Bildområdet har många olika uttrycksformer och kännetecknas av många olika material, tekniker och användningsområden. Bildskapandet ställer inga krav på ett bestämt resultat utan skall ses som ett medel som eleven kan använda sig av för att uttrycka tankar, känslor och upplevelser. Genom bilden förmedlas ett budskap. Den är kommunikativ till sin karaktär och kan ersätta och komplettera det verbala språket i många situationer. Bilder förstärker minnesfunktionerna och med hjälp av IT och tekniska hjälpmedel kan man inom ämnet, på ett direkt och omedelbart sätt, bekräfta upplevelser, befästa ny erfarenhet och kunskap samt utveckla samspel.

Musik påverkar både kropp och själ och för oss närmare våra känslor. Den är variationsrik och omedelbar till sin karaktär och har många olika funktioner. Musik kan ha en lugnande effekt som i en skön, avslappnande miljö kan få spänningar att lossna. Annan musik ökar aktiviteten och rörelsebehovet, stimulerar fantasin, ökar koncentrationen och underlättar tänkandet. Musik och rytmik kan bekräfta och synliggöra eleven. Musik förenar människor och olika kulturer samt engagerar tanke och känsla på ett direkt och omedelbart sätt. Vägar till kontakt och kommunikation öppnas så att samspel och gemenskap skapas. Rytmik gör det möjligt att uppleva puls, takt, rytm och rörelse i den egna kroppen och att vara mottaglig för sådana intryck utifrån. Rytmik ger eleven impulser till att själv röra sig och att medverka och känna glädje i skapande av rytm, rörelse och dans. Musik och rytm känns i hela kroppen och kan tillsammans med språkets melodi och rytm användas vid språkuppbyggnad och talträning.

Leken är till sin karaktär spontan och intuitiv. I leken sammanvävs känsla, vilja och tanke. Den är till sitt väsen en betydelsefull och lustfylld aktivitet som används för att skapa mening i tillvaron. Lek och kreativitet är en förutsättning för dramatiskt skapande. I leken och i dramaövningar kan eleven delta oavsett funktionsnivå och få möjlighet att bli bekräftad som individ. Här kan eleven samspela med andra, möta egna och andras känslor samt utveckla förmågan att kommunicera. Drama kan utgå från vardagliga händelser och individuella behov eller från sagor, pjäser och fantasier. Inom ämnesområdet ingår att kunna träda in i olika roller och använda rekvisita och annat material som verktyg för att bearbeta upplevelser och erfarenheter.

Mål som eleverna skall ha uppnått då skolgången avslutas

Eleven skall ha utvecklat förmåga att genom något estetiskt uttrycksmedel ta emot och uttrycka viljor, tankar och känslor.

Inom ramen för detta skall eleven efter sina förutsättningar
- kunna använda olika material och tekniker för att skapa bilder och föremål,
- kunna medverka i skapande av ljud, rytm och musik,
- kunna medverka i dramaaktiviteter där röst, mimik, gester eller föremål används,
- kunna bekräfta eller visa på känslor och upplevelser med hjälp av modern teknik och estetiska uttrycksmedel,
- kunna tolka, använda och kombinera enkla symboler och bilder i ett kommunikativt syfte,
- kunna medverka i estetisk utformning av den närmaste miljön både till vardags och fest,
- ha kännedom om såväl traditionella som nya sånger och musikstycken,
- känna till något om samhällets kulturella utbud i form av film, teater, musik och konst,
- kunna använda cd-spelare, video och andra tekniska hjälpmedel för att lyssna på musik och se film,
- kunna göra ett personligt val av aktiviteter som berikar fritiden.