Observera att nedanstående kursplan inte är giltig.

Kommunikation (ej gällande)

Ämnesområdets syfte och roll i utbildningen

Kommunikation är en förutsättning för samspel med andra människor. Att bygga upp en vilja att kommunicera är av grundläggande betydelse för den individuella utvecklingen och för att utveckla relationer. Ämnesområdets syfte är att oberoende av grad och kombination av funktionshinder utveckla elevens förmåga att kommunicera.

Budskapet i kommunikationen kan uttryckas i verbal form såsom tal, teckenspråk och skrift samt i icke-verbal form såsom blick, mimik, gester, kroppshållning, röstvariation, tecken som stöd till tal och bilder. Kommunikation är av stor betydelse för elevens utveckling av identitet och självförtroende och för att uppleva gemenskap. Ämnesområdet syftar till att i samverkan med andra ämnesområden ge eleven redskap för att minnas, för eget tänkande, kreativitet och fantasi. Detta har stor betydelse för problemlösning, för bearbetning av emotionella problem och för förståelse och tolkning av omvärlden. Kommunikation är viktig för allt lärande och för elevens fortsatta liv och verksamhet.

Det mest förekommande medlet för kommunikation i samhället är det talade och skrivna språket, ofta tillsammans med symboler och bilder. Att kunna läsa, förstå och skriva och att kunna tolka symboler och bilder ger förutsättningar att utveckla kunskap om samhället och förmåga att hantera tillvaron. Ett syfte inom ämnesområdet är att utveckla en verbal språklig förmåga och därmed en ökad delaktighet i samhället.

Språk och kultur är förenade med varandra. Utbildningen ger kulturella upplevelser genom litteratur, musik, film och teater samt tillfälle att bearbeta dessa upplevelser. Ett syfte är att utveckla förståelse för människor med olika bakgrunder och med olika förutsättningar och livsvillkor.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning inom ämnesområdet kommunikation sträva efter att eleven

- utvecklar sin vilja att kommunicera,

- utvecklar tilltro till den egna förmågan att påverka och att förstå andra,

- utvecklar sin förmåga att samspela med andra,

- fördjupar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor samt att reflektera och värdera,

- erövrar redskap för tänkande, lärande, kontakt och påverkan genom verbal och icke-verbal kommunikation,

- utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, individuellt och i samarbete med andra,

- utvecklar en språklig säkerhet i tal, alternativ till tal och i skrift för att vilja, våga och kunna uttrycka sig i olika sammanhang,

- utvecklar förståelse av grundläggande kommunikativa mönster och strukturer,

- använder individuella kommunikationshjälpmedel,

- utvecklar sin förmåga att skriva med eller utan hjälpmedel,

- utvecklar sin förmåga att tolka symboler och bilder samt att läsa och förstå skriven text.

Ämnesområdets karaktär och uppbyggnad

Samspel med andra människor är centralt för utvecklingen av den kommunikativa förmågan. Kommunikation har stor betydelse för att tillfredsställa grundläggande behov av trygghet och gemenskap och för att bli bekräftad och accepterad.

Ämnesområdet behandlar såväl icke-verbala kommunikationssätt som verbala. Kommunikation kan vara medveten och avsiktlig men också omedveten och oavsiktlig. För att kunna påverka och förstå andra krävs att eleven har ett kommunikationssätt som andra förstår och att andra har ett kommunikationssätt som eleven förstår. En omfattande repertoar av icke-verbala uttrycksmedel är av grundläggande betydelse för att utveckla verbal språklig förmåga. Inom ämnesområdet tillgodoses därför elevens behov av olika icke-verbala uttrycksmedel. Inom området finns stora möjligheter att ta tillvara och använda olika uttrycksmedel i kombination med varandra. En miljö som präglas av lyhördhet och intresse för vad eleven vill uttrycka stimulerar utveckling av en verbal språklig förmåga.

Den kommunikativa utvecklingen är en kontinuerlig, dynamisk process där det inte alltid finns klara gränser mellan olika utvecklingsnivåer. I samspelet med andra människor kan ömsesidig anpassning utvecklas. Turtagning, intentionalitet, medvetenhet, symboler och språkliga system förbereds, lärs in, nyanseras och befästs under lång tid. Ämnesområdet behandlar såväl innehåll som användning och form, det vill säga vad man kommunicerar, varför man kommunicerar samt de redskap som används i kommunikationen.

För att utveckla sitt språk behöver eleven upptäcka och bli medveten om sina egna språkkunskaper och sin egen förmåga att använda språket. Språkkunskaper byggs upp genom att man använder språket och utvecklar förståelse för hur språket används.

Ämnesområdet rymmer stora möjligheter till samverkan med övriga ämnesområden. Inom alla ämnesområden ryms ett ansvar för att utveckla elevens förmåga att kommunicera.

Mål som eleverna skall ha uppnått då skolgången avslutas

Eleven skall ha förvärvat en identitet som kommunicerande part samt ha en fungerande verbal eller icke-verbal kommunikation.

Inom ramen för detta skall eleven efter sina förutsättningar
- kunna kommunicera för att påverka sin omgivning och för att bearbeta erfarenheter,
- kunna inleda, uppehålla och avsluta kommunikation,
- kunna tolka konkreta föremål som signaler, enstaka tecken, ord eller andra språkliga symboler,
- kunna tolka en kedja av signaler eller språkliga symboler,
- kunna kommunicera med hjälp av tal, tecken, skrift eller annat symbolspråk eller med en kombination av flera,
- kunna fråga, svara, beskriva, berätta och planera,
- kunna använda individuella kommunikationshjälpmedel,
- kunna läsa enkel text och skriva enkla meddelanden,
- kunna uppfatta språket i vardagssamtal, litteratur och media,
- kunna använda dator som hjälpmedel för att skriva och för att hämta information.