Observera att nedanstående kursplan inte är giltig.

Motorik (ej gällande)

Ämnesområdets syfte och roll i utbildningen

Ämnesområdet motorik syftar till att tillvarata, upprätthålla och utveckla såväl elevens fysiska som psykiska och sociala förmåga. Kroppen är individens redskap i utforskande av omvärlden och ämnesområdet skall ge motoriska erfarenheter för att utveckla såväl förståelse av rumsliga begrepp som förmåga att orientera sig i närmiljön och samspela med andra.

Motoriska färdigheter behövs för att utvecklas till en självständig individ som kan kommunicera och påverka sin situation. Ett syfte är att öka elevens möjligheter att genomföra vardagliga aktiviteter. Ett ytterligare syfte är att öka elevens rörelsefrihet och förutsättningar för kommunikation.

Deltagande i gruppaktiviteter ger upplevelser av lust, glädje och gemenskap och utvecklar samarbetsförmåga, respekt och förståelse för andra människor. Ämnesområdet syftar därför också till att lägga en grund för en varierad och aktiv fritid och väcka nyfikenhet och intresse för olika aktiviteter där eleven kan delta på sina egna villkor. Ämnesområdet kan fungera som en bro mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och integrerat samhälle.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning inom ämnesområdet motorik sträva efter att eleven

- upptäcker och utvecklar sin rörelseförmåga,

- utvecklar kunskap om den egna kroppen och en positiv kroppsuppfattning,

- utvecklar sin förmåga att utföra medvetna och avsiktliga rörelser,

- utvecklar sin förmåga att i rytm och rörelse ge utryck för fantasi, känslor och gemenskap,

- lär känna olika former av lekar, danser, idrottsaktiviteter och friluftsliv,

- utvecklar sin förmåga att leka och idrotta på egen hand och tillsammans med andra,

- utvecklar sin förmåga att samarbeta,

- utvecklar kunskap om sambanden mellan rörelse, kost, hälsa och hygien.

Ämnesområdets karaktär och uppbyggnad

Människans kropp är byggd för rörelse och behöver fysisk aktivitet för att fungera väl. En funktionell fysisk förmåga ger tillsammans med en god kroppsuppfattning förutsättningar för hälsa och välbefinnande.

Ämnesområdet bygger på en helhetssyn där kropp, känslor och sinnen i samverkan ligger till grund för utvecklingen av elevens kroppsuppfattning. Kroppsuppfattning innebär att känna till kroppens olika delar och att uppleva och förstå den egna kroppens funktion och förmåga. En god kroppsuppfattning stärker självkänslan och identiteten och ligger till grund för förmågan att utföra medvetna och avsiktliga rörelser.

I ämnesområdet ingår utveckling av fin- och grovmotorik, balans, koordination av rörelser samt kondition och styrka. Rörelseerfarenheter i olika situationer och sammanhang underlättar förmågan att generalisera kunskap. Grundläggande motoriska rörelser, lek, dans och idrott samverkar till att utveckla en funktionell fysisk förmåga. Fysiska aktiviteter ger möjlighet till många olika upplevelser av lust, glädje och gemenskap.

Friluftsverksamhet och vistelse i naturen ingår också i ämnesområdet och erbjuder olika upplevelser och tillfällen till varierad fysisk aktivitet. Kunskap om naturen och utveckling av känsla och ansvar för den är en del av vårt kulturarv som ämnesområdet förmedlar.

Samverkan med andra ämnesområden ger ökade möjligheter att använda och utveckla de motoriska färdigheterna i många olika situationer och sammanhang. Därigenom ökar elevens förutsättningar för delaktighet i samhället.

Mål som eleven skall ha uppnått då skolgången avslutas

Eleven skall ha förvärvat ett funktionellt sätt att röra sig.

Inom ramen för detta skall eleven efter sina förutsättningar
- ha kännedom om sin kropp,
- behärska olika motoriska grundformer,
- kunna utföra rörelser med balans och kroppskontroll med eller utan hjälpmedel,
- kunna orientera sig i sin närmiljö,
- ha vattenvana samt kunna förflytta sig i vatten,
- kunna delta i lek, dans, idrott och andra fysiska aktiviteter på egen hand och tillsammans med andra,
- kunna använda personligt anpassade hjälpmedel för att kommunicera, uttrycka personliga behov och önskningar samt för att förflytta sig,
- ha deltagit i friluftsliv under alla årstider,
- ha kännedom om hur kost och rörelse påverkar hälsa och välbefinnande.