Observera att nedanstående kursplan inte är giltig.

Vardagsaktiviteter (ej gällande)

Ämnesområdets syfte och roll i utbildningen

För att aktivt kunna delta i vardagslivet och uppnå en god livskvalitet behövs kunskaper som främjar ett självständigt agerande. Ämnesområdets syfte är att utveckla förmågan att ta initiativ, planera och fullfölja uppgifter som har betydelse i det dagliga livet. I detta ingår att bli förtrogen med redskap och arbetsmetoder som förekommer i hemmet och skolan. Ämnesområdet syftar också till att ge eleven perspektiv på sig själv i relation till andra människor och till den omgivande miljön.

Ämnesområdet skall ge kunskap om såväl betydelsen av att sköta den egna kroppen som hur man sköter den och dess funktioner. Ett syfte är att utveckla elevens känsla för sin egen och andras integritet. En förutsättning för alla aktiviteter som rör den egna kroppen är att elevens integritet respekteras.

Ämnesområdet syftar också till att utveckla kunskap om växter och djur i naturen och att genom olika naturupplevelser utveckla förståelse för vikten av att värna om livet i naturen. Erfarenhet av naturen ger förutsättningar för att kunna delta i aktiviteter i naturen på sin fritid. Det är väsentligt att eleven får upplevelser av flera olika fritidsaktiviteter och intresse för att utveckla en eller flera sådana.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning inom ämnesområdet vardagsaktiviteter sträva efter att eleven

- utvecklar självständighet i det som rör den egna personen,

- medverkar i vardagliga situationer som är viktiga för det sociala livet,

- utvecklar förståelse av sambandet mellan mat, hygien och hälsa,

- utvecklar sin förmåga att hantera vardagliga föremål och material på ett funktionellt sätt,

- deltar i olika sociala sammanhang och utvecklar förståelse för sin egen livssituation,

- tillägnar sig kunskap om grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter,

- utvecklar förståelse av andra människors skilda livssituation,

- utvecklar intresse för och kunskap om natur och miljö,

- utvecklar intresse för någon fritidsaktivitet,

- utvecklar sin bild av närmiljön, dess natur, historia, kultur och traditioner.

Ämnesområdets karaktär och uppbyggnad

Att medverka i vardagliga situationer ökar medvetenheten om omvärlden och delaktigheten i det som sker. Möjligheten till utveckling av den personliga integriteten och därmed möjligheterna till ett meningsfullt liv ökar när eleven kan medverka i eller självständigt utföra aktiviteter som rör den egna personen och närmiljön samt orientera sig i en vidare omvärld. Ämnesområdet vardagsaktiviteter innefattar grundläggande färdigheter, vardagsmiljö och omvärldskunskap.

Grundläggande färdigheter omfattar dagliga aktiviteter i samband med mat, hygien och klädsel. Varje skoldag innehåller en mångfald situationer där det ges naturliga tillfällen till inlärning inom dessa områden. Kunskapen utvecklas och befästs i konkreta inlärningssituationer i det sociala livet och i kontakt med samhället.

Vardagsmiljö innefattar kunskap av betydelse för att fungera självständigt i skolan och i hemmet. I ämnesområdet ingår att ge eleven möjlighet att upptäcka och förstå egenskaper hos olika material och redskap och tillfälle att tillägna sig kunskap om olika användningsområden för dessa.

Omvärldskunskap behandlar elevens möjligheter att se sig själv i relation till omvärlden. Även genom aktiviteter utanför skolmiljön vidgas elevens omvärld och nya kunskaper kan erövras. Att vara medveten om sina känslor och att kunna hantera nära relationer är väsentligt i ämnet. Därför är det centralt att bearbeta egna livsfrågor såsom kärlek, sexualitet och samlevnad. I omvärldskunskap är en naturlig utgångspunkt elevens egen historia när frågor som rör samspelet mellan människa, natur och miljö behandlas. Genom att vistas i olika miljöer och prova olika färdsätt utvecklas elevens självständighet. Erfarenhet av olika fritidsaktiviteter ger förutsättningar att berika fritiden.

Mål som eleverna skall ha uppnått då skolgången avslutas

Eleven skall ha förvärvat förmåga att medverka i egna, dagliga rutiner och ha erfarenhet av miljöer som främjar delaktighet i samhället.

Inom ramen för detta skall eleven efter sina förutsättningar
- kunna medverka vid hygiensituationer, måltider och klädsel,
- kunna agera självständigt i olika matsituationer, sköta sin personliga hygien och variera sin klädsel efter behov,
- kunna genomföra olika uppgifter i hushållet,
- kunna hantera material och redskap som behövs i vardagliga situationer,
- kunna agera i skilda miljöer och förstå hur eget agerande påverkar samvaron,
- känna till vanliga olycksrisker,
- kunna delta i aktiviteter i närmiljön samt kunna använda olika färdmedel,
- ha någon kännedom om samhällsservice, kultur- och fritidsutbud samt några olika arbetsplatser,
- ha kännedom om sin familj och släkt samt om sin hemort och Sverige,
- känna till något om demokrati och kunna delta i gemensamma beslut,
- kunna något om olika naturtyper och deras växt- och djurliv,
- kunna något om fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död.