Observera att nedanstående kursplan inte är giltig.

Verklighetsuppfattning (ej gällande)

Ämnesområdets syfte och roll i utbildningen

Utbildningen inom ämnesområdet syftar till att utveckla strategier och ge redskap för att hantera tillvaron. Erfarenheter och sociala kontakter skall utveckla kunskap om omvärlden och ge förutsättningar för utveckling av självständighet och förmåga att reflektera, värdera och välja.

Uppfattningen av verkligheten är individuell och föränderlig beroende på samspelet mellan elevens förutsättningar och yttre stimulans. Elevens uppfattning om verkligheten kan utvecklas i alla situationer, i alla miljöer och under hela livet. Kunskapen skall kunna överföras från en situation till en annan och kunna användas i olika miljöer. Ämnesområdet verklighetsuppfattning ger grundläggande kunskap om tid och rum, kvalitet, kvantitet samt orsak och verkan. Dessa kunskaper gör det möjligt att utveckla förståelse av begrepp och företeelser som gör det lättare att agera och vara delaktig i samhället.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning inom ämnesområdet verklighetsuppfattning sträva efter att eleven

- utvecklar sin förmåga att jämföra, reflektera, värdera och välja,

- utvecklar förståelse av konsekvenser av eget och andras handlande,

- fördjupar sin förmåga att strukturera händelser och skeenden i tid och rum utifrån egna erfarenheter och i samspel med andra,

- utvecklar sin förmåga att använda tekniska hjälpmedel,

- utvecklar tilltro till den egna förmågan att påverka sin situation,

- tillägnar sig strategier för att söka kunskap,

- utökar och utvecklar sina relationer i skolan, på fritiden och i hemmet,

- utvecklar sin förmåga att använda sina kunskaper i olika situationer.

Ämnesområdets karaktär och uppbyggnad

Verkligheten har upplevts och upplevs olika i olika tidsepoker, kulturer och samhällsklasser.

Kön, social bakgrund, etnicitet och funktionshinder är förhållanden som färgar uppfattningen av verkligheten. Elever med ett annat modersmål än svenska blir mer eller mindre delaktiga i två kulturer. Kultur i vid bemärkelse innebär ett komplicerat nätverk av osynliga normer, regler och förhållningssätt. Forskning och upptäckter lär oss nya sätt att hantera omvärlden. Globalisering, informationsteknik, miljöförstöring och kretsloppstänkande är faktorer som alltmer påverkar vårt sätt att leva.

Ämnesområdet verklighetsuppfattning skall ses som en helhet, som innefattar aspekterna rum, tid, kvalitet, kvantitet samt orsak och verkan. Dessa aspekter samverkar och påverkar varandra och ger tillsammans en uppfattning om omvärlden.

Rumsuppfattningen behandlar plats, läge och riktning och hur de förhåller sig till varandra. På så vis bildas uppfattningen av ett tredimensionellt rum där platser och föremål befinner sig framför, bakom, över, under, på, i eller bredvid varandra.

Tidsuppfattningen behandlar begrepp såsom rytm, ordningsföljd, varaktighet, dåtid och nutid. Erfarenhet av olika händelser relaterade till tidsbegrepp ger förutsättningar att utveckla såväl kunskap om tillvaron som självständighet i tanke, ord och handling.

Kvalitetsuppfattningen rör utseende och egenskaper hos olika föremål. Alla sinnen används för att upptäcka likheter och olikheter, jämföra, hantera och benämna olika föremål och material. Därigenom kan kunskap utvecklas om egenskaper hos föremål och förståelse för hur de skall användas.

Kvantitetsuppfattningen behandlar begrepp som rör storlek, antal, mått och vikt samt pengars olika valörer och värde. Erfarenheter i naturliga och för eleven meningsfulla sammanhang gör det möjligt att utveckla kunskap som är direkt användbar i nuet och en grund för fortsatt utveckling.

Orsaksuppfattningen behandlar sambanden mellan handlingar och händelser. Erfarenheter av vad egna och andras handlingar leder till och varför olika händelser inträffar ger möjlighet att utveckla kunskap om orsakskedjor. Dessa erfarenheter är en förutsättning för att utveckla förmåga till socialt samspel och för att kunna påverka sin situation. Såväl förståelse av orsak och verkan som kunskap om omvärlden har betydelse för att utveckla självständighet och språklig förmåga.

Mål som eleverna skall ha uppnått då skolgången avslutas

Eleven skall självständigt och på eget initiativ kunna utföra en handling för att uppnå ett bestämt syfte.

Inom ramen för detta skall eleven efter sina förutsättningar
- kunna ordna situationer i följd samt använda olika tidsbegrepp,
- förstå läges-, riktnings- och avståndsförändringar och begrepp för detta,
- kunna välja föremål och använda begrepp i olika situationer och miljöer samt förstå användningsområden och egenskaper,
- kunna göra val och kunna påverka sin situation,
- kunna jämföra olika mängder samt storleksordna, räkna objekt och lösa enkla abstrakta problem,
- känna igen geometriska former,
- förstå att pengar har ett värde och kunna skilja på olika valörer,
- visa tydliga reaktioner på handlingar och händelser samt reflektera över konsekvenser av olika handlingar,
- arbeta i olika grupper och kunna samspela med andra,
- vara van vid och kunna hantera tekniska hjälpmedel.