Vi ser över timplanerna. Syftet är att skapa en bättre balans mellan det centrala innehållet och den tid som är avsatt för varje ämne i timplanen. Läs mer.

Timplan för grundsärskolan

Elever som går i grundsärskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan ämnen och ämnesområden.

Det finns två timplaner som gäller läsåret 2020/21:

  • Stadieindelad timplan för elever som börjar årskurs 1-8 höstterminen 2020.
  • Timplan utan stadieindelning för elever som börjar årskurs 9 höstterminen 2020.

Stadieindelad timplan

Den här timplanen gäller för elever som börjar årskurs 1-8 höstterminen 2020.

Timplan för elever som läser ämnen

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

60

75


90

225

Hem- och konsumentkunskap230

295

525

Idrott och hälsa

245

245


260

750

Musik

120

125


150

395

Slöjd

175

260


235

670

Svenska eller svenska som andraspråk

450

450


400

1 300

Engelska

35

55


90

180

Matematik

400

400


415

1 215

Naturorienterande ämnen

145

190


260

595

Samhällsorienterande ämnen

185

220


290

695

Teknik

45

60


85

190

Elevens val

150

Totalt garanterat antal timmar

1 860

2 080

230

2 570

6 890

Därav skolans val

1 800


Inriktningen träningsskolan

Timplan för elever som läser ämnesområden

Ämnesområde

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Estetisk verksamhet

315

340

340

995

Kommunikation

315

340

340

995

Motorik

315

340

340

995

Vardagsaktiviteter

315

340

340

995

Verklighetsuppfattning

315

340

340

995

Elevens val
190

Fördelningsbar undervisningstid

300

600

600

1 500

Totalt garanterat antal timmar

1 875

2 300

2 300

6 665

 

Skolans val

Det är rektorn som beslutar hur de timmar som finns avsatta för skolans val ska användas. Antalet timmar i ämnena får däremot inte minskas i oproportionerligt stor omfattning.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i grundsärskolan:

  • Om den totala undervisningstiden: 11 kap. 7 § skollagen.
  • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema: 3 kap. 2-6 §§ skolförordningen.
  • Om undervisningstid, elevens val och skolans val: 10 kap. 2-10 §§ skolförordningen.

Skollagen och skolförordningen

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 11 kap. 7 § skollagen.  

Mer matematik infördes från höstterminen 2019

Sedan höstterminen 2019 har eleverna i grundsärskolan fått mer garanterad undervisningstid i matematik. Samtidigt minskades den garanterade undervisningstiden i slöjd och i elevens val.

Så fördelas timmarna

I matematik utökades undervisningstiden med 105 timmar. De extra timmarna är förlagda till högstadiet. Det innebär att elever som börjar årskurs 7 och 8 höstterminen 2020 ska få totalt 415 timmars undervisning i matematik på högstadiet.

Undervisningstiden i slöjd minskades med 60 timmar. Det betyder att eleverna som börjar årskurs 7 och 8 höstterminen 2020 ska få totalt 235 timmars undervisning i slöjd på högstadiet.

Undervisningstiden i elevens val minskades med 45 timmar. Totalt blir undervisningstiden 150 timmar i årskurs 1–9.

Timplan utan stadieindelning

Den här timplanen gäller för elever som börjar årskurs 9 höstterminen 2020.

 Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne
Bild225
Hem- och konsumentkunskap525
Idrott och hälsa750
Musik395
Slöjd730
Svenska eller svenska som andraspråk1 300
Engelska180
Matematik1 110
Samhällsorienterande ämnen695
Naturorienterade ämnen och teknik785
Elevens val195
Totalt garanterat antal timmar6 890
Därav skolans val1 800

Inriktningen träningsskolan

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämnesområde
Estetisk verksamhet
995
Kommunikation995
Motorik995
Vardagsaktiviteter995
Verklighetsuppfattning995
Elevens val190
Fördelningsbar undervisningstid1 500
Totalt garanterat antal timmar
6 665

Det är rektorn som beslutar hur de timmar som finns avsatta för skolans val ska användas. Antalet timmar i ämnena får däremot inte minskas i oproportionerligt stor omfattning.

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska den totala undervisningstiden för eleven motsvara minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 11 kap. 7 § skollagen.

Vi ser över timplanerna

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att se över behovet av att omfördela tid mellan ämnena i grundskolan och motsvarande skolformer. Syftet är att skapa en bättre balans mellan det centrala innehållet och den tid som är avsatt för varje ämne i timplanen.

Vi ska särskilt analysera om man kan minska eller ta bort undervisningstiden i elevens val så att den tiden kan fördelas på andra ämnen. Vi ska också titta på om det behövs åtgärder för att fler elever ska läsa språk utöver svenska och engelska. Vi ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 31 mars 2021.

Senast uppdaterad 13 augusti 2020

Frågor och svar

Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne eller ämnesområde totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.

Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.