Timplan för grundsärskolan

Elever som går i grundsärskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. I timplanen finns beskrivet hur de ska fördelas mellan ämnen och ämnesområden.

Stadieindelad timplan

Den stadieindelade timplanen gäller för elever som börjar årskurs 1-6 höstterminen 2018.

Timplan för elever som läser ämnen

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

60

75


90

225

Hem- och konsumentkunskap230

295

525

Idrott och hälsa

245

245


260

750

Musik

120

125


150

395

Slöjd

175

260


295

730

Svenska eller svenska som andraspråk

450

450


400

1 300

Engelska

35

55


90

180

Matematik

400

400


310

1 110

Naturorienterande ämnen

145

190


260

595

Samhällsorienterande ämnen

185

220


290

695

Teknik

45

60


85

190

Elevens val

195

Totalt garanterat antal timmar

1 860

2 080

230

2 525

6 890

Därav skolans val

1 800

Inriktningen träningsskolan

Timplan för elever som läser ämnesområden

Ämnesområde

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Estetisk verksamhet

315

340

340

995

Kommunikation

315

340

340

995

Motorik

315

340

340

995

Vardagsaktiviteter

315

340

340

995

Verklighetsuppfattning

315

340

340

995

Elevens val
190

Fördelningsbar undervisningstid

300

600

600

1 500

Totalt garanterat antal timmar

1 875

2 300

2 300

6 665

 

Skolans val

Det är rektorn som beslutar hur de timmar som finns avsatta för skolans val ska användas. Antalet timmar i ämnena får däremot inte minskas i oproportionerligt stor omfattning.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i grundsärskolan

När skolor planerar inför hösten 2018 kan det vara bra att läsa igenom de bestämmelser i skollagen och skolförordningen som rör timplanerna.

  • Om den totala undervisningstiden: 11 kap. 7 § skollagen.
  • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema: 3 kap. 2-6 §§ skolförordningen.
  • Om undervisningstid, elevens val och skolans val: 10 kap. 2-10 §§ skolförordningen.

Gå till skollagen och skolförordningen

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska den totala undervisningstiden för eleven motsvara minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i: 11 kap. 7 § skollagen.  

Timplan utan stadieindelning

Timplan utan stadieindelning, gäller för elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018.

 Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne

Bild

225

Hem- och konsumentkunskap

525

Idrott och hälsa

750

Musik

395

Slöjd

730

Svenska eller svenska som andraspråk

1 300

Engelska

180

Matematik

1 110

Samhällsorienterande ämnen

695

Naturorienterade ämnen och teknik

785

Elevens val

195

Totalt garanterat antal timmar

6 890

Därav skolans val

1 800

Inriktningen träningsskolan

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämnesområde

Estetisk verksamhet

995

Kommunikation

995

Motorik

995

Vardagsaktiviteter

995

Verklighetsuppfattning

995

Elevens val

190

Fördelningsbar undervisningstid

1 500

Totalt garanterat antal timmar

6 665

Det är rektorn som beslutar hur de timmar som finns avsatta för skolans val ska användas. Antalet timmar i ämnena får däremot inte minskas i oproportionerligt stor omfattning.

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska den totala undervisningstiden för eleven motsvara minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 11 kap. 7 § skollagen.