Skolverket

Timplan för grundsärskolan

Elever som går i grundsärskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. I timplanen finns beskrivet hur de ska fördelas mellan ämnen och ämnesområden.

Det finns två timplaner: en stadieindelad som gäller för elever som börjar årskurs 1-6 höstterminen 2018, och en timplan utan stadieindelning som gäller för elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018. I timplanen utan stadieindelning anges det garanterade timantalet för hela skoltiden, det vill säga årskurs 1-9.

Stadieindelad timplan

Timplan för elever som läser ämnen
Ämne
Lågstadiet
Mellanstadiet
Låg- och mellanstadiet
Högstadiet
Totalt
Bild
60
75

90
225
Hem- och konsumentkunskap


230
295
525
Idrott och hälsa
245
245

260
750
Musik
120
125

150
395
Slöjd
175
260

295
730
Svenska eller svenska som andraspråk
450
450

400
1 300
Engelska
35
55

90
180
Matematik
400
400

310
1 110
Naturorienterande ämnen
145
190

260
595
Samhällsorienterande ämnen
185
220

290
695
Teknik
45
60

85
190
Elevens val
195
Totalt garanterat antal timmar
1 860
2 080
230
2 525
6 890
Därav skolans val
1 800

 

Inriktningen träningsskolan

Timplan för elever som läser ämnesområden

Ämnesområde

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Estetisk verksamhet

315

340

340

995

Kommunikation

315

340

340

995

Motorik

315

340

340

995

Vardagsaktiviteter

315

340

340

995

Verklighetsuppfattning

315

340

340

995

Elevens val
190

Fördelningsbar undervisningstid

300

600

600

1 500

Totalt garanterat antal timmar

1 875

2 300

2 300

6 665

 

Skolans val

Det är rektorn som beslutar hur de timmar som finns avsatta för skolans val ska användas. Antalet timmar i ämnena får däremot inte minskas i oproportionerligt stor omfattning.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i grundsärskolan

När skolor planerar inför hösten 2018 kan det vara bra att läsa igenom de bestämmelser i skollagen och skolförordningen som rör timplanerna.

  • Om den totala undervisningstiden: 11 kap. 7 § skollagen.
  • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema: 3 kap. 2-6 §§ skolförordningen.
  • Om undervisningstid, elevens val och skolans val: 10 kap. 2-10 §§ skolförordningen.

Gå till skollagen och skolförordningen

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska den totala undervisningstiden för eleven motsvara minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i: 11 kap. 7 § skollagen.  

Timplan utan stadieindelning

 Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne
Bild225
Hem- och konsumentkunskap525
Idrott och hälsa750
Musik395
Slöjd730
Svenska eller svenska som andraspråk1 300
Engelska180
Matematik1 110
Samhällsorienterande ämnen695
Naturorienterade ämnen och teknik785
Elevens val195
Totalt garanterat antal timmar6 890
Därav skolans val1 800

Inriktningen träningsskolan

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämnesområde
Estetisk verksamhet
995
Kommunikation995
Motorik995
Vardagsaktiviteter995
Verklighetsuppfattning995
Elevens val190
Fördelningsbar undervisningstid1 500
Totalt garanterat antal timmar
6 665

Det är rektorn som beslutar hur de timmar som finns avsatta för skolans val ska användas. Antalet timmar i ämnena får däremot inte minskas i oproportionerligt stor omfattning.

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska den totala undervisningstiden för eleven motsvara minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 11 kap. 7 § skollagen.

Förändringar i timplanen från höstterminen 2019

Från och med höstterminen 2019 kommer eleverna som läser ämnen i grundsärskolan att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna kommer att ingå i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i slöjd med 60 timmar och i elevens val med 45 timmar.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera om undervisningstiden i idrott och hälsa på samma sätt som i grundskolan bör utökas med 100 timmar i grundsärskolan och om det är lämpligt att minska undervisningstiden i elevens val med motsvarande tid. Uppdraget ska redovisas till regeringen i januari 2019.

Senast uppdaterad 04 september 2018

Frågor och svar

Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne eller ämnesområde totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.

Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.