Timplan för grundsärskolan

Elever som går i grundsärskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan ämnen och ämnesområden.

Timplan för ämnen

Timplan för elever som läser ämnen

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

60

75

-

90

225

Hem- och konsumentkunskap

-

-

230

295

525

Idrott och hälsa

245

245

-

260

750

Musik

120

125

-

150

395

Slöjd

175

260

-

235

670

Svenska eller svenska som andraspråk

450

450

-

400

1 300

Engelska

35

55

-

90

180

Matematik

400

400

-

415

1 215

Naturorienterande ämnen

145

190

-

260

595

Samhällsorienterande ämnen

185

220

-

290

695

Teknik

45

60

-

85

190

Elevens val

-

-

-

-

150

Totalt garanterat antal timmar

1 860

2 080

230

2 570

6 890

Därav skolans val

-

-

-

-

1 800


Timplan för ämnesområden

Timplan för elever som läser ämnesområden

Ämnesområde

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Estetisk verksamhet

315

340

340

995

Kommunikation

315

340

340

995

Motorik

315

340

340

995

Vardagsaktiviteter

315

340

340

995

Verklighetsuppfattning

315

340

340

995

Elevens val

-

-

-

190

Fördelningsbar undervisningstid

300

600

600

1 500

Totalt garanterat antal timmar

1 875

2 300

2 300

6 665


Skolans val

Det är rektorn som beslutar hur de timmar som finns avsatta för skolans val ska användas. Antalet timmar i ämnena får däremot inte minskas i oproportionerligt stor omfattning.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i grundsärskolan:

 • Om den totala undervisningstiden: 11 kap. 7 § skollagen.
 • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema: 3 kap. 2-6 §§ skolförordningen.
 • Om undervisningstid, elevens val och skolans val: 10 kap. 2-10 §§ skolförordningen.

Skollagen och skolförordningen

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 11 kap. 7 § skollagen.  

Timplanerna ändras den 2 juli 2023

Från och med den 2 juli ändras timplanerna i grundsärskolan. Elevens val tas bort och denna tid fördelas på andra ämnen och ämnesområden. I listorna här nedanför ser du den nya totala undervisningstiden för de ämnen och ämnesområden som får mer tid i timplanerna.

Naturorienterande ämnen

 • 145 timmar i lågstadiet
 • 216 timmar i mellanstadiet
 • 289 i högstadiet

Samhällsorienterande ämnen

 • 185 timmar i lågstadiet
 • 255 i mellanstadiet
 • 350 i högstadiet

Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter, Verklighetsuppfattning

 • 315 timmar i lågstadiet
 • 340 timmar i mellanstadiet
 • 360 timmar i högstadiet

Skolans val

 • 1 800 timmar totalt för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet

Fördelbar undervisningstid för ämnesområden

 • 300 timmar i lågstadiet
 • 640 timmar i mellanstadiet
 • 650 timmar i högstadiet

Timplan utan stadieindelning

Den här timplanen gällde för elever som började årskurs 9 höstterminen 2020.

 Antal timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne
ÄmneTimmar

Bild

225

Hem- och konsumentkunskap525
Idrott och hälsa750
Musik395
Slöjd730
Svenska eller svenska som andraspråk1 300
Engelska180
Matematik1 110
Samhällsorienterande ämnen695
Naturorienterande ämnen och teknik785
Elevens val195
Totalt garanterat antal timmar6 890
Därav skolans val1 800

Inriktningen träningsskolan

Antal timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämnesområde
Ämnesområde
Timmar

Estetisk verksamhet

995

Kommunikation995
Motorik995
Vardagsaktiviteter995
Verklighetsuppfattning995
Elevens val190
Fördelningsbar undervisningstid1 500
Totalt garanterat antal timmar
6 665

Det är rektorn som beslutar hur de timmar som finns avsatta för skolans val ska användas. Antalet timmar i ämnena får däremot inte minskas i oproportionerligt stor omfattning.

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska den totala undervisningstiden för eleven motsvara minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 11 kap. 7 § skollagen.

Senast uppdaterad 02 februari 2023

Frågor och svar

Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne eller ämnesområde totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.

Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.