Från och med höstterminen 2019 får eleverna mer garanterad undervisningstid i matematik. Mer om förändringarna i timplanen

Timplan för grundsärskolan

Elever som går i grundsärskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. I timplanen finns beskrivet hur de ska fördelas mellan ämnen och ämnesområden.

Det finns två timplaner som är aktuella för elever från och med höstterminen 2019:

  • timplan utan stadieindelning som gäller för elever som börjar årskurs 8 eller 9 höstterminen 2019
  • stadieindelad som gäller för elever som börjar årskurs 1-7 höstterminen 2019.

Stadieindelad timplan

Timplan för elever som läser ämnen

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

60

75


90

225

Hem- och konsumentkunskap230

295

525

Idrott och hälsa

245

245


260

750

Musik

120

125


150

395

Slöjd

175

260


295

730

Svenska eller svenska som andraspråk

450

450


400

1 300

Engelska

35

55


90

180

Matematik

400

400


310

1 110

Naturorienterande ämnen

145

190


260

595

Samhällsorienterande ämnen

185

220


290

695

Teknik

45

60


85

190

Elevens val

195

Totalt garanterat antal timmar

1 860

2 080

230

2 525

6 890

Därav skolans val

1 800

Inriktningen träningsskolan

Timplan för elever som läser ämnesområden

Ämnesområde

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Estetisk verksamhet

315

340

340

995

Kommunikation

315

340

340

995

Motorik

315

340

340

995

Vardagsaktiviteter

315

340

340

995

Verklighetsuppfattning

315

340

340

995

Elevens val
190

Fördelningsbar undervisningstid

300

600

600

1 500

Totalt garanterat antal timmar

1 875

2 300

2 300

6 665

 

Skolans val

Det är rektorn som beslutar hur de timmar som finns avsatta för skolans val ska användas. Antalet timmar i ämnena får däremot inte minskas i oproportionerligt stor omfattning.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i grundsärskolan

När skolor planerar inför hösten 2018 kan det vara bra att läsa igenom de bestämmelser i skollagen och skolförordningen som rör timplanerna.

  • Om den totala undervisningstiden: 11 kap. 7 § skollagen.
  • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema: 3 kap. 2-6 §§ skolförordningen.
  • Om undervisningstid, elevens val och skolans val: 10 kap. 2-10 §§ skolförordningen.

Läs skollagen och skolförordningen

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 11 kap. 7 § skollagen.  

Timplan utan stadieindelning

 Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne
Bild225
Hem- och konsumentkunskap525
Idrott och hälsa750
Musik395
Slöjd730
Svenska eller svenska som andraspråk1 300
Engelska180
Matematik1 110
Samhällsorienterande ämnen695
Naturorienterade ämnen och teknik785
Elevens val195
Totalt garanterat antal timmar6 890
Därav skolans val1 800

Inriktningen träningsskolan

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämnesområde
Estetisk verksamhet
995
Kommunikation995
Motorik995
Vardagsaktiviteter995
Verklighetsuppfattning995
Elevens val190
Fördelningsbar undervisningstid1 500
Totalt garanterat antal timmar
6 665

Det är rektorn som beslutar hur de timmar som finns avsatta för skolans val ska användas. Antalet timmar i ämnena får däremot inte minskas i oproportionerligt stor omfattning.

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska den totala undervisningstiden för eleven motsvara minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 11 kap. 7 § skollagen.

Förändringar i timplanen från höstterminen 2019

Från och med höstterminen 2019 får elever som läser ämnen i grundsärskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i slöjd med 60 timmar och i elevens val med 45 timmar. De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen.

Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera om undervisningstiden i idrott och hälsa, på samma sätt som i grundskolan, bör utökas med 100 timmar i grundsärskolan och om det är lämpligt att minska undervisningstiden i elevens val med motsvarande tid. Vi har lämnat vårt förslag till regeringen och väntar på beslut.

Så fördelas timmarna på mellan- och högstadiet

I matematik är de 105 extra timmarna förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna ska få 415 timmars undervisning i matematik från höstterminen 2019.

Undervisningstiden minskar därmed med 45 timmar i elevens val och 60 timmar i slöjd.

Timplan från hösten 2019

Timplan för elever som läser ämnen

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

60

75


90

225

Hem- och konsumentkunskap230

295

525

Idrott och hälsa

245

245


260

750

Musik

120

125


150

395

Slöjd

175

260


235

670

Svenska eller svenska som andraspråk

450

450


400

1 300

Engelska

35

55


90

180

Matematik

400

400


415

1 215

Naturorienterande ämnen

145

190


260

595

Samhällsorienterande ämnen

185

220


290

695

Teknik

45

60


85

190

Elevens val

150

Totalt garanterat antal timmar

1 860

2 080

230

2 525*

6 890

Därav skolans val

1 800

*På grund av räknefel i skolförordning (SKOLFS 2011:185) stämmer inte totalt garanterat antal timmar för högstadiet i tabellen ovan. Rätt totalt garanterat antal timmar för högstadiet när man räknar ihop timmarna för alla ämnen är 2570. Övriga antal timmar i tabellen är rätt.

Senast uppdaterad 03 juni 2019

Frågor och svar

Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne eller ämnesområde totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.

Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.