Ändrad kursplan i estetisk verksamhet

Den här sidan riktar sig till er som undervisar i ämnesområdet estetisk verksamhet i grundsärskolan. Här hittar ni material som hjälper er att diskutera planering, undervisning och bedömning utifrån de kursplaner som ska tillämpas från höstterminen 2022.

Bild på två elever som sitter och ritar samt en lärare som står bredvid med en bok i händerna. Uppe i vänster hörn finns ämnessymbolen för estetisk verksamhet, som lyder "ESV" i versaler.

Om ändringarna i estetisk verksamhet

I estetisk verksamhet innebär ändringarna bland annat följande:

  • I kursplanen är det tydligt att bild, musik och slöjd ingår i ämnesområdet estetisk verksamhet.
  • Betoningen på praktiska och estetiska kunskaper har blivit starkare i förhållande till teoretiska kunskaper.
  • Syftestexten inleds med de syften som är gemensamma för de tre områden som ingår i ämnesområdet, till exempel att utveckla förmågan att använda ämnesområdets ord och begrepp och att uppleva, reflektera och samtala om estetiska uttryck. Sedan kommer de syften som är specifika för bild, musik respektive slöjd.
  • De fyra långsiktiga målen har ersatts av tre mål där varje långsiktigt mål representerar ett av områdena bild, musik och slöjd.
  • Det centrala innehållet är uppdelat i tre kunskapsområden som representerar bild, musik och slöjd: Bildframställning och bildanalys, Musicerande och musikskapande och Slöjdens material och arbetsprocesser. Rubrikerna på kunskapsområdena skiljer sig från grundsärskolans, men ringar in det centrala i respektive ämne.
  • Kunskapskraven är mindre detaljerade och består av tre stycken där varje stycke representerar ett av områdena bild, musik och slöjd.

  Kort om ändringarna i alla kursplaner

  De ändrade kursplanerna är tänkta att fungera som ett bättre arbetsverktyg för lärare. Det har blivit tydligare vilken funktion de olika delarna i kursplanerna ska ha. Syfte och centralt innehåll är i fokus när ni planerar och genomför undervisning. Kunskapskraven är i första hand konstruerade för att göra bedömningar av ett brett och varierat underlag när ni ska sätta betyg, formulera omdömen eller avgöra om en elev behöver stöd.

  Kunskapskraven kan inte på egen hand säga något meningsfullt om en elevs kunnande utan måste alltid läsas och tolkas i relation till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits.

  Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:

   • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
   • Ämnenas karaktär har lyfts fram tydligare.
   • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner. En del innehåll har formulerats om, flyttats eller i vissa fall strukits.
   • Progressionen är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
   • Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
   • Kursplanerna i grundskolan, specialskolan och grundsärskolan är samordnade. Det innebär till exempel att formuleringar och ordval ofta är desamma, att motsvarande centralt innehåll återkommer i samma stadium och att kunskapsområden ofta rubriceras på samma sätt och placeras i samma ordning. Samtidigt är det som är specifikt för de olika skolformerna tydligare.
   • Språkliga och redaktionella ändringar finns i alla kursplaner. Det kan till exempel handla om ändrad ordningsföljd eller att begrepp har ersatts med mer övergripande eller ämnesspecifika begrepp.

   De ändrade kursplanerna är tänkta att fungera som ett bättre arbetsverktyg för lärare. Det har blivit tydligare vilken funktion de olika delarna i kursplanerna ska ha. Syfte och centralt innehåll är i fokus när ni planerar och genomför undervisning. Kunskapskraven är i första hand konstruerade för att göra bedömningar av ett brett och varierat underlag när ni ska sätta betyg, formulera omdömen eller avgöra om en elev behöver stöd.

   Kunskapskraven kan inte på egen hand säga något meningsfullt om en elevs kunnande utan måste alltid läsas och tolkas i relation till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits.

   Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:

    • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
    • Ämnenas karaktär har lyfts fram tydligare.
    • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner. En del innehåll har formulerats om, flyttats eller i vissa fall strukits.
    • Progressionen är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
    • Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
    • Kursplanerna i grundskolan, specialskolan och grundsärskolan är samordnade. Det innebär till exempel att formuleringar och ordval ofta är desamma, att motsvarande centralt innehåll återkommer i samma stadium och att kunskapsområden ofta rubriceras på samma sätt och placeras i samma ordning. Samtidigt är det som är specifikt för de olika skolformerna tydligare.
    • Språkliga och redaktionella ändringar finns i alla kursplaner. Det kan till exempel handla om ändrad ordningsföljd eller att begrepp har ersatts med mer övergripande eller ämnesspecifika begrepp.

    Så här kan ni förbereda er

    Det finns förslag på olika samtalsmodeller som fungerar både vid fysiska och digitala träffar. Använd dem gärna i era diskussioner. Om era träffar sker digitalt finns det också några tips för att få dem att fungera smidigt.

    Se olika samtalsmodeller

    Några tips för era digitala möten

    Läs om hur kursplaner ska användas

    Innan ni diskuterar ämnets kursplan och kommentarmaterial är det bra om ni har tagit del av vår webbsida Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022. Där kan ni läsa om ändringar i läroplaner och kursplaner och om hur de ska användas i undervisningen.

    Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022

    Ladda ner och diskutera kursplaner och kommentarmaterial

    Utgå från de kursplaner, jämförelsedokument och kommentarmaterial som är aktuella för er och diskutera planering, undervisning och bedömning. Använd gärna ett urval av diskussionsfrågorna här nedanför.

    Ladda ner kursplaner, kommentarmaterial och jämförelsedokument

    Vem kan använda vilken kursplan

    Grundskolans kursplaner och sameskolans kursplan i samiska kan användas för elever i alla skolformer på grundskolenivå.

    Grundsärskolans kursplaner kan bara användas för elever som går i grundsärskolan och för vissa elever i specialskolan.

    Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

    Läs kursplaner

    Här hittar ni kursplanerna för olika skolformer.

    Grundsärskolan − kursplan i estetisk verksamhetPDF (pdf, 156 kB)

    Grundsärskolan − kursplan i bildPDF (pdf, 137 kB)

    Grundsärskolan − kursplan i musikPDF (pdf, 138 kB)

    Grundsärskolan − kursplan i slöjdPDF (pdf, 139 kB)

    Jämför kursplaner

    Här hittar ni dokument där de ändrade kursplanerna ligger bredvid de nuvarande.

    Jämför grundsärskolans kursplaner i estetisk verksamhet (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 493 kB)

    Jämför grundsärskolans kursplan i bild (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 484 kB)

    Jämför grundsärskolans kursplan i musik (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 571 kB)

    Jämför grundsärskolans kursplan i slöjd (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 690 kB)

    Läs kommentarmaterial

    Läs de kommentarmaterial som är aktuella för er. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till kunskapskraven.

    Grundsärskolan − kommentarmaterial estetisk verksamhet

    Grundsärskolan − kommentarmaterial bild

    Grundsärskolan − kommentarmaterial musik

    Grundsärskolan − kommentarmaterial slöjd

    Vem kan använda vilken kursplan

    Grundskolans kursplaner och sameskolans kursplan i samiska kan användas för elever i alla skolformer på grundskolenivå.

    Grundsärskolans kursplaner kan bara användas för elever som går i grundsärskolan och för vissa elever i specialskolan.

    Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

    Läs kursplaner

    Här hittar ni kursplanerna för olika skolformer.

    Grundsärskolan − kursplan i estetisk verksamhetPDF (pdf, 156 kB)

    Grundsärskolan − kursplan i bildPDF (pdf, 137 kB)

    Grundsärskolan − kursplan i musikPDF (pdf, 138 kB)

    Grundsärskolan − kursplan i slöjdPDF (pdf, 139 kB)

    Jämför kursplaner

    Här hittar ni dokument där de ändrade kursplanerna ligger bredvid de nuvarande.

    Jämför grundsärskolans kursplaner i estetisk verksamhet (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 493 kB)

    Jämför grundsärskolans kursplan i bild (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 484 kB)

    Jämför grundsärskolans kursplan i musik (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 571 kB)

    Jämför grundsärskolans kursplan i slöjd (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 690 kB)

    Läs kommentarmaterial

    Läs de kommentarmaterial som är aktuella för er. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till kunskapskraven.

    Grundsärskolan − kommentarmaterial estetisk verksamhet

    Grundsärskolan − kommentarmaterial bild

    Grundsärskolan − kommentarmaterial musik

    Grundsärskolan − kommentarmaterial slöjd

    Diskussionsfrågor

    1. På vilka sätt kan ämnesområdets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
    2. Hur påverkar det förtydligade syftets tre områden bild, musik och slöjd er planering av undervisningen?
    3. Det centrala innehållet har ändrade formuleringar och är paketerat på ett annat sätt, vilka effekter får det för ert arbete med planering, undervisning och bedömning?
    4. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
    5. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen ska vara engagerande, språkutvecklande och tillgänglig för alla elever?
    6. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna skapande förmågan?
    7. Finns det något i det centrala innehållet som ni lärare behöver fördjupa era kunskaper om?
    8. Jämför de nya och gamla kunskapskraven. Vad innebär förändringarna för ert arbete med planering, undervisning och bedömning?

    Sikta framåt

    Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

    1. På vilka sätt kan ämnesområdets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
    2. Hur påverkar det förtydligade syftets tre områden bild, musik och slöjd er planering av undervisningen?
    3. Det centrala innehållet har ändrade formuleringar och är paketerat på ett annat sätt, vilka effekter får det för ert arbete med planering, undervisning och bedömning?
    4. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
    5. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen ska vara engagerande, språkutvecklande och tillgänglig för alla elever?
    6. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna skapande förmågan?
    7. Finns det något i det centrala innehållet som ni lärare behöver fördjupa era kunskaper om?
    8. Jämför de nya och gamla kunskapskraven. Vad innebär förändringarna för ert arbete med planering, undervisning och bedömning?

    Sikta framåt

    Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

    Utveckla undervisningen vidare

    Om ni vill arbeta vidare med att utveckla undervisningen kan ni läsa och diskutera en eller flera av artiklarna i det nya stödmaterialet Att planera, bedöma och ge återkoppling. Stödmaterialet kommer också i en version för lärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning. Planerad publicering våren 2022.

    Stödmaterialet: Att planera, bedöma och ge återkopplinglänk till annan webbplats

    Frågor och svar

    Här nedanför hittar du svar på frågor om ändringar i ämnet:

    Senast uppdaterad 30 september 2021

    Innehåll på denna sida

     Frågor och svar

     Den del av kursplanen som tidigare omfattade drama finns nu i kursplanen i musik där terminologin från musikämnet används: ”Gestaltning genom exempelvis drama; improvisation genom exempelvis röst och rörelse”.