Ändrad kursplan i estetisk verksamhet

Den här sidan riktar sig till er som undervisar i ämnesområdet estetisk verksamhet i grundsärskolan. Här hittar ni material som hjälper er att diskutera planering, undervisning och bedömning utifrån de kursplaner som ska tillämpas från höstterminen 2022.

Bild på två elever som sitter och ritar samt en lärare som står bredvid med en bok i händerna. Uppe i vänster hörn finns ämnessymbolen för estetisk verksamhet, som lyder "ESV" i versaler.

Om ändringarna i estetisk verksamhet

I estetisk verksamhet innebär ändringarna bland annat följande:

 • I kursplanen är det tydligt att bild, musik och slöjd ingår i ämnesområdet estetisk verksamhet.
 • Betoningen på praktiska och estetiska kunskaper har blivit starkare i förhållande till teoretiska kunskaper.
 • Syftestexten inleds med de syften som är gemensamma för de tre områden som ingår i ämnesområdet, till exempel att utveckla förmågan att använda ämnesområdets ord och begrepp och att uppleva, reflektera och samtala om estetiska uttryck. Sedan kommer de syften som är specifika för bild, musik respektive slöjd.
 • De fyra långsiktiga målen har ersatts av tre mål där varje långsiktigt mål representerar ett av områdena bild, musik och slöjd.
 • Det centrala innehållet är uppdelat i tre kunskapsområden som representerar bild, musik och slöjd: Bildframställning och bildanalys, Musicerande och musikskapande och Slöjdens material och arbetsprocesser. Rubrikerna på kunskapsområdena skiljer sig från grundsärskolans, men ringar in det centrala i respektive ämne.
 • Kriterierna för bedömning av kunskaper är mindre detaljerade och består av tre stycken där varje stycke representerar ett av områdena bild, musik och slöjd.

De ändrade kursplanerna är tänkta att fungera som ett bättre arbetsverktyg för lärare. Det har blivit tydligare vilken funktion de olika delarna i kursplanerna ska ha. Syfte och centralt innehåll är i fokus när ni planerar och genomför undervisning. Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper är i första hand konstruerade för att göra bedömningar av ett brett och varierat underlag när ni ska sätta betyg, formulera omdömen eller avgöra om en elev behöver stöd.

Kriterierna kan inte på egen hand säga något meningsfullt om en elevs kunnande utan måste alltid läsas och tolkas i relation till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits.

Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:

 • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
 • Ämnenas karaktär har lyfts fram tydligare.
 • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner. En del innehåll har formulerats om, flyttats eller i vissa fall strukits.
 • Progressionen är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
 • Det som i dag kallas kunskapskrav i de ändrade kursplanerna i Lgr22, Lgrsär22, Lgrspec22 och Lgrsam22 byter namn till betygskriterier, men kommer att ha samma innehåll. I kursplanerna för lågstadiet och för ämnesområden i grundsärskolan och specialskolan byter kunskapskrav namn till kriterier för bedömning av kunskaper.
 • Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
 •  
 • Språkliga och redaktionella ändringar finns i alla kursplaner. Det kan till exempel handla om ändrad ordningsföljd eller att begrepp har ersatts med mer övergripande eller ämnesspecifika begrepp.

Så här kan ni förbereda er

Det finns förslag på olika samtalsmodeller som fungerar både vid fysiska och digitala träffar. Använd dem gärna i era diskussioner. Om era träffar sker digitalt finns det också några tips för att få dem att fungera smidigt.

Se olika samtalsmodeller

Några tips för era digitala möten

Läs om hur kursplaner ska användas

Ta del av vår webbsida Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022 innan ni diskuterar ämnets kursplan och kommentarmaterial. Där kan ni läsa om hur kursplaner ska användas i undervisningen och om de generella ändringarna som finns i alla kursplaner.

Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022

Ladda ner och diskutera kursplaner och kommentarmaterial

Utgå från kursplanerna och kommentarmaterialen när ni diskuterar planering, undervisning och bedömning. Ändringarna har olika tyngd och karaktär. Håll fokus på kursplanen som en ny helhet och på vad de huvudsakliga ändringarna i ämnet innebär.

 • De huvudsakliga ändringarna finns sammanställda under rubriken Om ändringarna i ämnesområdet estetisk verksamhet ovan.
 • Kursplanerna finns för olika skolformer. Välj de kursplaner som är aktuella för er.
 • Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för kursplanerna.
 • Jämförelsedokumenten finns som stöd om ni behöver se kursplanerna bredvid varandra.
 • Använd gärna ett urval av diskussionsfrågorna här nedanför.

Vem kan använda vilken kursplan

Grundskolans kursplaner och sameskolans kursplan i samiska kan användas för elever i alla skolformer på grundskolenivå.

Grundsärskolans kursplaner kan bara användas för elever som går i grundsärskolan och för vissa elever i specialskolan.

Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

Läs kursplaner

Här hittar ni kursplanerna för olika skolformer.

Grundsärskolan − kursplan i estetisk verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundsärskolan − kursplan i bild Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundsärskolan − kursplan i musik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundsärskolan − kursplan i slöjd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs kommentarmaterial

Läs de kommentarmaterial som är aktuella för er. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper.

Grundsärskolan − kommentarmaterial estetisk verksamhet

Grundsärskolan − kommentarmaterial bild

Grundsärskolan − kommentarmaterial musik

Grundsärskolan − kommentarmaterial slöjd

Jämför kursplaner

Här hittar ni dokument där de ändrade kursplanerna ligger bredvid de nuvarande.

Jämför grundsärskolans kursplaner i estetisk verksamhet (Lgrsär22−Lgrsär11) Pdf, 418 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 418 kB)

Jämför grundsärskolans kursplan i bild (Lgrsär22−Lgrsär11) Pdf, 530 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 530 kB)

Jämför grundsärskolans kursplan i musik (Lgrsär22−Lgrsär11) Pdf, 497 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 497 kB)

Jämför grundsärskolans kursplan i slöjd (Lgrsär22−Lgrsär11) Pdf, 682 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 682 kB)

 1. På vilka sätt kan ämnesområdets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. Hur påverkar det förtydligade syftets tre områden bild, musik och slöjd er planering av undervisningen?
 3. Det centrala innehållet har ändrade formuleringar och är paketerat på ett annat sätt, vilka effekter får det för ert arbete med planering, undervisning och bedömning?
 4. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
 5. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen ska vara engagerande, språkutvecklande och tillgänglig för alla elever?
 6. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna skapande förmågan?
 7. Finns det något i det centrala innehållet som ni lärare behöver fördjupa era kunskaper om?
 8. Jämför de nya kriterierna med de gamla kunskapskraven. Vad innebär förändringarna för ert arbete med planering, undervisning och bedömning?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

Utveckla undervisningen vidare

I serien Läroplanerna i fokus hittar ni filmade föreläsningar med olika teman som kopplar till de ändrade läroplanerna och kursplanerna. Till varje föreläsning finns det frågor som ni kan använda i era kollegiala diskussioner.

Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

Frågor och svar

Här nedanför hittar du svar på frågor om ändringar i ämnet:

Senast uppdaterad 11 augusti 2022

Frågor och svar

Den del av kursplanen som tidigare omfattade drama finns nu i kursplanen i musik där terminologin från musikämnet används: ”Gestaltning genom exempelvis drama; improvisation genom exempelvis röst och rörelse”.

Det viktigaste är att läsa kursplanen som en ny helhet. Ändringarna har olika tyngd och karaktär och det skulle bli ett svårläst dokument om alla ändringar markerades.

Nej, syftet har inte varit att ändra nivåerna för vad eleverna förväntas klara.

Kriterierna är mindre omfattande och detaljerade för att göra det lättare för dig som lärare att ha ett brett och varierat underlag när du bedömer elevernas kunskaper.

Kriterierna kan inte på egen hand säga tillräckligt utan du som lärare måste alltid läsa och tolka dem i relation till syftet, det centrala innehållet och den undervisning som bedrivits.