Ändrade kursplaner i musik

Den här sidan riktar sig till er som undervisar i musik i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. Här hittar ni material som hjälper er att diskutera planering, undervisning och bedömning utifrån de kursplaner som ska tillämpas från höstterminen 2022.

En lärare som slår ut med händerna och ler mot en elev med långt hår som spelar elgitarr. Uppe i vänster hörn av bilden är symbolen för ämnet musik, vilket är ämnets initialer "MU" med versaler.

Om ändringarna i musik

De flesta ändringarna gäller i alla skolformer på grundskolenivå. Ändringarna i ämnet musik innebär bland annat följande:

  • Praktiska och estetiska kunskaper har ett tydligare fokus.
  • De långsiktiga mål som avslutar syftestexten har till viss del formulerats om för att bättre passa ämnets karaktär.
  • Visst centralt innehåll har tydliggjorts genom att använda ämnesspecifika begrepp, till exempel finns nu begreppet komposition som en del av att skapa musik.
  • I grundskolans lågstadium finns det nytt centralt innehåll som handlar om röst- och hörselvård.
  • I högstadiet finns det nytt centralt innehåll som handlar om rättigheter och skyldigheter vid bruk av musik.

  De ändrade kursplanerna är tänkta att fungera som ett bättre arbetsverktyg för lärare. Det har blivit tydligare vilken funktion de olika delarna i kursplanerna ska ha. Syfte och centralt innehåll är i fokus när ni planerar och genomför undervisning. Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper är i första hand konstruerade för att göra bedömningar av ett brett och varierat underlag när ni ska sätta betyg, formulera omdömen eller avgöra om en elev behöver stöd.

  Kriterierna kan inte på egen hand säga något meningsfullt om en elevs kunnande utan måste alltid läsas och tolkas i relation till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits.

  Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:

  • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
  • Ämnenas karaktär har lyfts fram tydligare.
  • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner. En del innehåll har formulerats om, flyttats eller i vissa fall strukits.
  • Progressionen är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
  • Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
  • Kursplanerna i grundskolan, specialskolan och grundsärskolan är samordnade. Det innebär till exempel att formuleringar och ordval ofta är desamma, att motsvarande centralt innehåll återkommer i samma stadium och att kunskapsområden ofta rubriceras på samma sätt och placeras i samma ordning. Samtidigt är det som är specifikt för de olika skolformerna tydligare.
  • Språkliga och redaktionella ändringar finns i alla kursplaner. Det kan till exempel handla om ändrad ordningsföljd eller att begrepp har ersatts med mer övergripande eller ämnesspecifika begrepp.

  Så här kan ni förbereda er

  Arbetet med att sätta sig in i kursplan och kommentarmaterial är bra att göra tillsammans med ämneskollegor. Det är en fördel att arbeta i grupper som leds av en samtalsledare antingen i fysiska eller digitala träffar, men ni kan också arbeta på andra sätt.

  Det finns förslag på olika samtalsmodeller som fungerar både vid fysiska och digitala träffar. Använd dem gärna i era diskussioner. Om era träffar sker digitalt finns det också några tips för att få dem att fungera smidigt.

  Se olika samtalsmodeller

  Några tips för era digitala möten

  Läs om hur kursplaner ska användas

  Ta del av vår webbsida Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022 innan ni diskuterar ämnets kursplan och kommentarmaterial. Där kan ni läsa om hur kursplaner ska användas i undervisningen och om de generella ändringarna som finns i alla kursplaner.

  Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022

  Ladda ner och diskutera kursplaner och kommentarmaterial

  Utgå från kursplanerna och kommentarmaterialen när ni diskuterar planering, undervisning och bedömning. Ändringarna har olika tyngd och karaktär. Håll fokus på kursplanen som en ny helhet och på vad de huvudsakliga ändringarna i ämnet innebär.

  • De huvudsakliga ändringarna finns sammanställda under rubriken Om ändringarna i musik ovan.
  • Kursplanerna finns för olika skolformer. Välj de kursplaner som är aktuella för er.
  • Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för kursplanerna.
  • Jämförelsedokumenten finns som stöd om ni behöver se kursplanerna bredvid varandra.
  • Använd gärna ett urval av diskussionsfrågorna här nedanför.

  Vem kan använda vilken kursplan

  Grundskolans kursplaner och sameskolans kursplan i samiska kan användas för elever i alla skolformer på grundskolenivå.

  Grundsärskolans kursplaner kan bara användas för elever som går i grundsärskolan och för vissa elever i specialskolan.

  Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

  Läs kursplaner

  Här hittar ni kursplanerna för olika skolformer.

  Grundskolan − kursplan i musik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Grundsärskolan − kursplan i musik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Läs kommentarmaterial

  Läs de kommentarmaterial som är aktuella för er. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper.

  Grundskolan – kommentarmaterial musik

  Grundsärskolan – kommentarmaterial musik

  Jämför kursplaner

  Här hittar ni dokument där de ändrade kursplanerna ligger bredvid de nuvarande.

  Jämför grundskolans kursplaner i musik (Lgr22−Lgr11) Pdf, 560 kB, öppnas i nytt fönster.

  Jämför grundsärskolans kursplaner i musik (Lgrsär22−Lgrsär11) Pdf, 497 kB, öppnas i nytt fönster.

  1. På vilka sätt kan ämnets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
  2. På vilka sätt påverkar det ökade fokuset på praktiska och estetiska kunskaper er undervisning?
  3. Hur påverkar de ändrade formuleringarna runt musikskapande er undervisning?
  4. Vad innebär det förstärkta innehållet om röst- och hörselvård för er undervisning?
  5. Hur kan ni behandla det nya innehållet om skyldigheter och rättigheter vid bruk av musik?
  6. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
  7. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen ska vara engagerande, språkutvecklande och tillgänglig för alla elever?
  8. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna förmågan att ta sig an uppgifter på ett kreativt och problemlösande sätt?
  9. Finns det något i det centrala innehållet som ni lärare behöver fördjupa era kunskaper om?
  10. Jämför de nya kriterierna med de gamla kunskapskraven. Vad innebär ändringarna för ert arbete med planering, undervisning och bedömning?

  Sikta framåt

  Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

  Utveckla undervisningen vidare

  I serien Läroplanerna i fokus hittar ni filmade föreläsningar med olika teman som kopplar till de ändrade läroplanerna och kursplanerna. Till varje föreläsning finns det frågor som ni kan använda i era kollegiala diskussioner.

  Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

  Frågor och svar

  Här nedanför hittar du svar på frågor om ändringar i ämnet:

  Senast uppdaterad 11 augusti 2022

  Frågor och svar

  Det viktigaste är att läsa kursplanen som en ny helhet. Ändringarna har olika tyngd och karaktär och det skulle bli ett svårläst dokument om alla ändringar markerades.

  Nej, syftet har inte varit att ändra nivåerna för vad eleverna förväntas klara.

  Kriterierna är mindre omfattande och detaljerade för att göra det lättare för dig som lärare att ha ett brett och varierat underlag när du bedömer elevernas kunskaper.

  Kriterierna kan inte på egen hand säga tillräckligt utan du som lärare måste alltid läsa och tolka dem i relation till syftet, det centrala innehållet och den undervisning som bedrivits.