Ändrade kursplaner i modersmål − nationella minoritetsspråk

Den här sidan riktar sig till er som undervisar i modersmål — finska, jiddisch, meänkieli eller romani chib i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. Här hittar ni material som hjälper er att diskutera planering, undervisning och bedömning utifrån de kursplaner som ska tillämpas från höstterminen 2022.

En elev som sitter och läser intill en trave böcker. Runt omkring hens huvud svävar ämnessymboler för de nationella minoritetsspråken - "ML", "FIN", JID", MÄE" och "RC" i versaler .

Om ändringarna i modersmål − nationella minoritetsspråk

De flesta ändringarna gäller i alla skolformer på grundskolenivå. I modersmål − nationella minoritetsspråk innebär ändringarna bland annat följande:

  • Kursplanen inleds med ett nytt stycke om språkets betydelse. Samma formulering finns i de flesta språkämnen.
  • Kunskaper om form och struktur stöder förmågan att uttrycka sig. I grundskolans kursplaner står därför språkliga strukturer och språkliga normer tillsammans med förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift i de långsiktiga mål som avslutar syftet.
  • Fakta och förståelse lyfts fram i två långsiktiga mål i grundskolan och i ett långsiktigt mål i grundsärskolan. Det betonar att det finns ett egenvärde i kunskaper om historiska och sociala företeelser, om kulturella uttryck och om språkets ursprung, utveckling och status.
  • Lässtrategier nämns inte i kunskapskraven men finns kvar i det centrala innehållet.
  • I grundskolans kursplaner har ett jämförande perspektiv lagts till på högstadiet när det gäller den nationella minoritetens kultur, både i relation till majoritetssamhället och till andra nationella minoriteter.

  Kort om ändringarna i alla kursplaner

  De ändrade kursplanerna är tänkta att fungera som ett bättre arbetsverktyg för lärare. Det har blivit tydligare vilken funktion de olika delarna i kursplanerna ska ha. Syfte och centralt innehåll är i fokus när ni planerar och genomför undervisning. Kunskapskraven är i första hand konstruerade för att göra bedömningar av ett brett och varierat underlag när ni ska sätta betyg, formulera omdömen eller avgöra om en elev behöver stöd.

  Kunskapskraven kan inte på egen hand säga något meningsfullt om en elevs kunnande utan måste alltid läsas och tolkas i relation till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits.

  Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:

  • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
  • Ämnenas karaktär har lyfts fram tydligare.
  • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner. En del innehåll har formulerats om, flyttats eller i vissa fall strukits.
  • Progressionen är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
  • Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
  • Kursplanerna i grundskolan, specialskolan och grundsärskolan är samordnade. Det innebär till exempel att formuleringar och ordval ofta är desamma, att motsvarande centralt innehåll återkommer i samma stadium och att kunskapsområden ofta rubriceras på samma sätt och placeras i samma ordning. Samtidigt är det som är specifikt för de olika skolformerna tydligare.
  • Språkliga och redaktionella ändringar finns i alla kursplaner. Det kan till exempel handla om ändrad ordningsföljd eller att begrepp har ersatts med mer övergripande eller ämnesspecifika begrepp.

  De ändrade kursplanerna är tänkta att fungera som ett bättre arbetsverktyg för lärare. Det har blivit tydligare vilken funktion de olika delarna i kursplanerna ska ha. Syfte och centralt innehåll är i fokus när ni planerar och genomför undervisning. Kunskapskraven är i första hand konstruerade för att göra bedömningar av ett brett och varierat underlag när ni ska sätta betyg, formulera omdömen eller avgöra om en elev behöver stöd.

  Kunskapskraven kan inte på egen hand säga något meningsfullt om en elevs kunnande utan måste alltid läsas och tolkas i relation till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits.

  Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:

  • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
  • Ämnenas karaktär har lyfts fram tydligare.
  • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner. En del innehåll har formulerats om, flyttats eller i vissa fall strukits.
  • Progressionen är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
  • Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
  • Kursplanerna i grundskolan, specialskolan och grundsärskolan är samordnade. Det innebär till exempel att formuleringar och ordval ofta är desamma, att motsvarande centralt innehåll återkommer i samma stadium och att kunskapsområden ofta rubriceras på samma sätt och placeras i samma ordning. Samtidigt är det som är specifikt för de olika skolformerna tydligare.
  • Språkliga och redaktionella ändringar finns i alla kursplaner. Det kan till exempel handla om ändrad ordningsföljd eller att begrepp har ersatts med mer övergripande eller ämnesspecifika begrepp.

  Så här kan ni förbereda er

  Arbetet med att sätta sig in i kursplan och kommentarmaterial är bra att göra tillsammans med ämneskollegor. Det är en fördel att arbeta i grupper som leds av en samtalsledare antingen i fysiska eller digitala träffar, men ni kan också arbeta på andra sätt.

  Det finns förslag på olika samtalsmodeller som fungerar både vid fysiska och digitala träffar. Använd dem gärna i era diskussioner. Om era träffar sker digitalt finns det också några tips för att få dem att fungera smidigt.

  Se olika samtalsmodeller

  Några tips för era digitala möten

  Läs om hur kursplaner ska användas

  Innan ni diskuterar ämnets kursplan och kommentarmaterial är det bra om ni har tagit del av vår webbsida Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022. Där kan ni läsa om ändringar i läroplaner och kursplaner och om hur de ska användas i undervisningen.

  Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022

  Ladda ner och diskutera kursplaner och kommentarmaterial

  Utgå från de kursplaner, jämförelsedokument och kommentarmaterial som är aktuella för er och diskutera planering, undervisning och bedömning. Använd gärna ett urval av diskussionsfrågorna här nedanför.

  Ladda ner kursplaner, kommentarmaterial och jämförelsedokument

  Ladda ner kursplaner, kommentarmaterial och jämförelsedokument

  Vem kan använda vilken kursplan

  Grundskolans kursplaner och sameskolans kursplan i samiska kan användas för elever i alla skolformer på grundskolenivå.

  Grundsärskolans kursplaner kan bara användas för elever som går i grundsärskolan och för vissa elever i specialskolan.

  Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

  Läs kursplaner

  Här hittar ni kursplanerna för olika skolformer.

  Grundskolan − kursplan i modersmål − finska som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 331 kB)

  Grundskolan − kursplan i modersmål − romani chib som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 319 kB)

  Grundskolan − kursplan i modersmål − jiddisch som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 325 kB)

  Grundskolan − kursplan i modersmål − meänkieli som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 322 kB)

  Grundsärskolan − kursplan i modersmål − finska som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 214 kB)

  Grundsärskolan − kursplan i modersmål − romani chib som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 219 kB)

  Grundsärskolan − kursplan i modersmål − jiddisch som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 214 kB)

  Grundsärskolan − kursplan i modersmål − meänkieli som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 225 kB)

  Grundsärskolan − kursplan i kommunikationPDF (pdf, 136 kB)

  Jämför kursplaner

  Här hittar ni dokument där de ändrade kursplanerna ligger bredvid de nuvarande.

  Jämför grundskolans kursplaner i modersmål − finska som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11)PDF (pdf, 897 kB)

  Jämför grundskolans kursplaner i modersmål − jiddisch som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11)PDF (pdf, 1 MB)

  Jämför grundskolans kursplaner i modersmål − meänkieli som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11)PDF (pdf, 842 kB)

  Jämför grundskolans kursplaner i modersmål − romani chib som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11)PDF (pdf, 951 kB)

  Jämför grundsärskolans kursplaner i modersmål − finska som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11) (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 872 kB)

  Jämför grundsärskolans kursplaner i modersmål − jiddisch som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11) (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 762 kB)

  Jämför grundsärskolans kursplaner i modersmål − meänkieli som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11) (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 708 kB)

  Jämför grundsärskolans kursplaner i modersmål − romani chib som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11) (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 831 kB)

  Jämför grundsärskolans kursplan i kommunikation (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 373 kB)

  Läs kommentarmaterial

  Läs de kommentarmaterial som är aktuella för er. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till kunskapskraven.

  Grundskolan − kommentarmaterial modersmål − finska som nationellt minoritetsspråk

  Grundskolan − kommentarmaterial modersmål − jiddisch som nationellt minoritetsspråk

  Grundskolan − kommentarmaterial modersmål − meänkieli som nationellt minoritetsspråk

  Grundskolan − kommentarmaterial modersmål − romani chib som nationellt minoritetsspråk

  Grundsärskolan − kommentarmaterial modersmål − finska som nationellt minoritetsspråk

  Grundsärskolan − kommentarmaterial modersmål − jiddisch som nationellt minoritetsspråk

  Grundsärskolan − kommentarmaterial modersmål − meänkieli som nationellt minoritetsspråk

  Grundsärskolan − kommentarmaterial modersmål − romani chib som nationellt minoritetsspråk

  Grundsärskolan − kommentarmaterial kommunikation

  Ladda ner kursplaner, kommentarmaterial och jämförelsedokument

  Vem kan använda vilken kursplan

  Grundskolans kursplaner och sameskolans kursplan i samiska kan användas för elever i alla skolformer på grundskolenivå.

  Grundsärskolans kursplaner kan bara användas för elever som går i grundsärskolan och för vissa elever i specialskolan.

  Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

  Läs kursplaner

  Här hittar ni kursplanerna för olika skolformer.

  Grundskolan − kursplan i modersmål − finska som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 331 kB)

  Grundskolan − kursplan i modersmål − romani chib som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 319 kB)

  Grundskolan − kursplan i modersmål − jiddisch som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 325 kB)

  Grundskolan − kursplan i modersmål − meänkieli som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 322 kB)

  Grundsärskolan − kursplan i modersmål − finska som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 214 kB)

  Grundsärskolan − kursplan i modersmål − romani chib som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 219 kB)

  Grundsärskolan − kursplan i modersmål − jiddisch som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 214 kB)

  Grundsärskolan − kursplan i modersmål − meänkieli som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 225 kB)

  Grundsärskolan − kursplan i kommunikationPDF (pdf, 136 kB)

  Jämför kursplaner

  Här hittar ni dokument där de ändrade kursplanerna ligger bredvid de nuvarande.

  Jämför grundskolans kursplaner i modersmål − finska som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11)PDF (pdf, 897 kB)

  Jämför grundskolans kursplaner i modersmål − jiddisch som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11)PDF (pdf, 1 MB)

  Jämför grundskolans kursplaner i modersmål − meänkieli som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11)PDF (pdf, 842 kB)

  Jämför grundskolans kursplaner i modersmål − romani chib som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11)PDF (pdf, 951 kB)

  Jämför grundsärskolans kursplaner i modersmål − finska som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11) (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 872 kB)

  Jämför grundsärskolans kursplaner i modersmål − jiddisch som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11) (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 762 kB)

  Jämför grundsärskolans kursplaner i modersmål − meänkieli som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11) (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 708 kB)

  Jämför grundsärskolans kursplaner i modersmål − romani chib som nationellt minoritetsspråk (Lgr22−Lgr11) (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 831 kB)

  Jämför grundsärskolans kursplan i kommunikation (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 373 kB)

  Läs kommentarmaterial

  Läs de kommentarmaterial som är aktuella för er. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till kunskapskraven.

  Grundskolan − kommentarmaterial modersmål − finska som nationellt minoritetsspråk

  Grundskolan − kommentarmaterial modersmål − jiddisch som nationellt minoritetsspråk

  Grundskolan − kommentarmaterial modersmål − meänkieli som nationellt minoritetsspråk

  Grundskolan − kommentarmaterial modersmål − romani chib som nationellt minoritetsspråk

  Grundsärskolan − kommentarmaterial modersmål − finska som nationellt minoritetsspråk

  Grundsärskolan − kommentarmaterial modersmål − jiddisch som nationellt minoritetsspråk

  Grundsärskolan − kommentarmaterial modersmål − meänkieli som nationellt minoritetsspråk

  Grundsärskolan − kommentarmaterial modersmål − romani chib som nationellt minoritetsspråk

  Grundsärskolan − kommentarmaterial kommunikation

  Diskussionsfrågor

  1. På vilka sätt kan ämnesområdets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
  2. Hur kan ni i undervisningen synliggöra att språkliga strukturer och språkliga normer hör samman med förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift?
  3. Hur påverkar den ökade betoningen på fakta och förståelse i de långsiktiga målen er undervisning?
  4. På vilka sätt kan ni arbeta med kulturella företeelser och ett jämförande perspektiv både i relation till majoritetssamhället och till andra nationella minoriteter?
  5. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
  6. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen både ska vara engagerande och tillgänglig för alla elever?
  7. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan?
  8. Finns det något i det centrala innehållet som ni lärare behöver fördjupa era kunskaper om?
  9. Jämför de nya och gamla kunskapskraven. Vad innebär ändringarna för ert arbete med planering, undervisning och bedömning?
  10. Vilken eller vilka ändringar i kursplanen kommer att påverka er undervisning mest?

  Sikta framåt

  Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

  1. På vilka sätt kan ämnesområdets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
  2. Hur kan ni i undervisningen synliggöra att språkliga strukturer och språkliga normer hör samman med förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift?
  3. Hur påverkar den ökade betoningen på fakta och förståelse i de långsiktiga målen er undervisning?
  4. På vilka sätt kan ni arbeta med kulturella företeelser och ett jämförande perspektiv både i relation till majoritetssamhället och till andra nationella minoriteter?
  5. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
  6. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen både ska vara engagerande och tillgänglig för alla elever?
  7. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan?
  8. Finns det något i det centrala innehållet som ni lärare behöver fördjupa era kunskaper om?
  9. Jämför de nya och gamla kunskapskraven. Vad innebär ändringarna för ert arbete med planering, undervisning och bedömning?
  10. Vilken eller vilka ändringar i kursplanen kommer att påverka er undervisning mest?

  Sikta framåt

  Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

  Utveckla undervisningen vidare

  Om ni vill arbeta vidare med att utveckla undervisningen kan ni läsa och diskutera en eller flera av artiklarna i det nya stödmaterialet Att planera, bedöma och ge återkoppling. Stödmaterialet kommer också i en version för lärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning. Planerad publicering våren 2022.

  Stödmaterialet: Att planera, bedöma och ge återkopplinglänk till annan webbplats

  För lärare i nationella minoritetsspråk finns en sida med tips om läromedel och andra resurser att använda i undervisningen.

  Tips om läromedel och andra resurser att använda i undervisningenlänk till annan webbplats

  Senast uppdaterad 30 september 2021

  Innehåll på denna sida