Ändrade kursplaner i svenska som andraspråk

Den här sidan riktar sig till er som undervisar i svenska som andraspråk i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. Här hittar ni material som hjälper er att diskutera planering, undervisning och bedömning utifrån de kursplaner som ska tillämpas från höstterminen 2022.

En elev i grön tröja läser i en blå bok. Till höger om honom står en lärare i orange klänning och läser i en blå bok. Ovanför dem syns ämnessymbolen som en rosa knapp där ämnesförkortsningen SVA står i versaler.

Om ändringarna i svenska som andraspråk

De flesta ändringarna gäller i alla skolformer på grundskolenivå. I svenska som andraspråk innebär ändringarna bland annat följande:

Det som är specifikt för andraspråksutveckling är förstärkt och förtydligat i hela kursplanen.

 • I syftet står det nu att undervisningen utgår från ett andraspråksperspektiv.
 • Språkliga strategier är struket i grundskolans långsiktiga mål och kunskapskrav, men finns kvar i det centrala innehållet.
 • I det centrala innehållet är det större fokus på ordförråd och språkliga strukturer och normer.
 • I centralt innehåll är också läsning och hörförståelse stärkta genom formuleringar om läsrelaterade aktiviteter och muntliga texter.
 • I kunskapskraven finns det nya formuleringar om andraspråksdrag.

Övriga ändringar är gemensamma med kursplanen i svenska.

 • Begreppen skönlitteratur och sakprosa används nu genomgående i kursplanerna. Det avser åldersadekvata texter i olika genrer.
 • En ny formulering om skönlitteratur finns i ämnets syfte.
 • I det centrala innehållet är det tydligt att läsande och skrivande ska ske både enskilt och gemensamt.
 • Det centrala innehållet om att återge, sammanfatta och resonera om eller analysera texter är utvecklat.
 • Det centrala innehållet om samtal är utvecklat.
 • Lässtrategier finns inte längre i grundskolans kunskapskrav i årskurs 6 och 9, men finns kvar i det centrala innehållet.
 • Respons och textbearbetning är struket i grundskolans kunskapskrav i alla stadier, men finns kvar i det centrala innehållet.

Kort om ändringarna i alla kursplaner

De ändrade kursplanerna är tänkta att fungera som ett bättre arbetsverktyg för lärare. Det har blivit tydligare vilken funktion de olika delarna i kursplanerna ska ha. Syfte och centralt innehåll är i fokus när ni planerar och genomför undervisning. Kunskapskraven är i första hand konstruerade för att göra bedömningar av ett brett och varierat underlag när ni ska sätta betyg, formulera omdömen eller avgöra om en elev behöver stöd.

Kunskapskraven kan inte på egen hand säga något meningsfullt om en elevs kunnande utan måste alltid läsas och tolkas i relation till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits.

Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:

  • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
  • Ämnenas karaktär har lyfts fram tydligare.
  • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner. En del innehåll har formulerats om, flyttats eller i vissa fall strukits.
  • Progressionen är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
  • Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
  • Kursplanerna i grundskolan, specialskolan och grundsärskolan är samordnade. Det innebär till exempel att formuleringar och ordval ofta är desamma, att motsvarande centralt innehåll återkommer i samma stadium och att kunskapsområden ofta rubriceras på samma sätt och placeras i samma ordning. Samtidigt är det som är specifikt för de olika skolformerna tydligare.
  • Språkliga och redaktionella ändringar finns i alla kursplaner. Det kan till exempel handla om ändrad ordningsföljd eller att begrepp har ersatts med mer övergripande eller ämnesspecifika begrepp.

  De ändrade kursplanerna är tänkta att fungera som ett bättre arbetsverktyg för lärare. Det har blivit tydligare vilken funktion de olika delarna i kursplanerna ska ha. Syfte och centralt innehåll är i fokus när ni planerar och genomför undervisning. Kunskapskraven är i första hand konstruerade för att göra bedömningar av ett brett och varierat underlag när ni ska sätta betyg, formulera omdömen eller avgöra om en elev behöver stöd.

  Kunskapskraven kan inte på egen hand säga något meningsfullt om en elevs kunnande utan måste alltid läsas och tolkas i relation till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits.

  Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:

   • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
   • Ämnenas karaktär har lyfts fram tydligare.
   • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner. En del innehåll har formulerats om, flyttats eller i vissa fall strukits.
   • Progressionen är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
   • Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
   • Kursplanerna i grundskolan, specialskolan och grundsärskolan är samordnade. Det innebär till exempel att formuleringar och ordval ofta är desamma, att motsvarande centralt innehåll återkommer i samma stadium och att kunskapsområden ofta rubriceras på samma sätt och placeras i samma ordning. Samtidigt är det som är specifikt för de olika skolformerna tydligare.
   • Språkliga och redaktionella ändringar finns i alla kursplaner. Det kan till exempel handla om ändrad ordningsföljd eller att begrepp har ersatts med mer övergripande eller ämnesspecifika begrepp.

   Så här kan ni förbereda er

   Arbetet med att sätta sig in i kursplan och kommentarmaterial är bra att göra tillsammans med ämneskollegor. Det är en fördel att arbeta i grupper som leds av en samtalsledare antingen i fysiska eller digitala träffar, men ni kan också arbeta på andra sätt.

   Det finns förslag på olika samtalsmodeller som fungerar både vid fysiska och digitala träffar. Använd dem gärna i era diskussioner. Om era träffar sker digitalt finns det också några tips för att få dem att fungera smidigt.

   Se olika samtalsmodeller

   Några tips för era digitala möten

   Läs om hur kursplaner ska användas

   Innan ni diskuterar ämnets kursplan och kommentarmaterial är det bra om ni har tagit del av vår webbsida Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022. Där kan ni läsa om ändringar i läroplaner och kursplaner och om hur de ska användas i undervisningen.

   Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022

   Ladda ner och diskutera kursplaner och kommentarmaterial

   Utgå från de kursplaner, jämförelsedokument och kommentarmaterial som är aktuella för er och diskutera planering, undervisning och bedömning. Använd gärna ett urval av diskussionsfrågorna här nedanför.

   Ladda ner kursplaner, kommentarmaterial och jämförelsedokument

   Ladda ner kursplaner, kommentarmaterial och jämförelsedokument

   Vem kan använda vilken kursplan

   Grundskolans kursplaner och sameskolans kursplan i samiska kan användas för elever i alla skolformer på grundskolenivå.

   Grundsärskolans kursplaner kan bara användas för elever som går i grundsärskolan och för vissa elever i specialskolan.

   Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

   Läs kursplaner

   Här hittar ni kursplanerna för olika skolformer.

   Grundskolan − kursplan i svenska som andraspråkPDF (pdf, 263 kB)

   Grundsärskolan − kursplan i svenska som andraspråkPDF (pdf, 160 kB)

   Jämför kursplaner

   Här hittar ni dokument där de ändrade kursplanerna ligger bredvid de nuvarande.

   Jämför grundskolans kursplaner i svenska som andraspråk (Lgr22−Lgr11)PDF (pdf, 652 kB)

   Jämför grundsärskolans kursplaner i svenska som andraspråk (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 576 kB)

   Det finns också ett dokument för att jämföra grundskolans kursplan i svenska som andraspråk med kursplanen i svenska.

   Jämför grundskolans kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (Lgr22−Lgr22)PDF (pdf, 634 kB)

   Läs kommentarmaterial

   Läs de kommentarmaterial som är aktuella för er. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till kunskapskraven.

   Grundskolan − kommentarmaterial svenska som andraspråk

   Grundsärskolan − kommentarmaterial svenska som andraspråk

   Ladda ner kursplaner, kommentarmaterial och jämförelsedokument

   Vem kan använda vilken kursplan

   Grundskolans kursplaner och sameskolans kursplan i samiska kan användas för elever i alla skolformer på grundskolenivå.

   Grundsärskolans kursplaner kan bara användas för elever som går i grundsärskolan och för vissa elever i specialskolan.

   Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

   Läs kursplaner

   Här hittar ni kursplanerna för olika skolformer.

   Grundskolan − kursplan i svenska som andraspråkPDF (pdf, 263 kB)

   Grundsärskolan − kursplan i svenska som andraspråkPDF (pdf, 160 kB)

   Jämför kursplaner

   Här hittar ni dokument där de ändrade kursplanerna ligger bredvid de nuvarande.

   Jämför grundskolans kursplaner i svenska som andraspråk (Lgr22−Lgr11)PDF (pdf, 652 kB)

   Jämför grundsärskolans kursplaner i svenska som andraspråk (Lgrsär22−Lgrsär11)PDF (pdf, 576 kB)

   Det finns också ett dokument för att jämföra grundskolans kursplan i svenska som andraspråk med kursplanen i svenska.

   Jämför grundskolans kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (Lgr22−Lgr22)PDF (pdf, 634 kB)

   Läs kommentarmaterial

   Läs de kommentarmaterial som är aktuella för er. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till kunskapskraven.

   Grundskolan − kommentarmaterial svenska som andraspråk

   Grundsärskolan − kommentarmaterial svenska som andraspråk

   Diskussionsfrågor

   1. På vilka sätt kan ämnesområdets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
   2. På vilka sätt kan ni arbeta med ordförråd i undervisningen?
   3. Gemensam och enskild läsning och gemensamt och enskilt skrivande finns med i alla stadier. Hur kan ni planera för att få med både det gemensamma och det enskilda i undervisningen?
   4. På vilka sätt kan ni arbeta med läsrelaterade aktiviteter?
   5. Vilka ändringar finns i centralt innehåll som handlar om att återge, sammanfatta, resonera om eller analysera texter? Hur kan ni arbeta med dem?
   6. Hur kan ni arbeta med olika typer av samtal i undervisningen?
   7. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
   8. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen både ska vara engagerande och tillgänglig för alla elever?
   9. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan?
   10. Finns det något i det centrala innehållet som ni behöver fördjupa era kunskaper om?
   11. Jämför de nya och gamla kunskapskraven. Vad innebär ändringarna för ert arbete med planering, undervisning och bedömning?

   Sikta framåt

   Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

   1. På vilka sätt kan ämnesområdets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
   2. På vilka sätt kan ni arbeta med ordförråd i undervisningen?
   3. Gemensam och enskild läsning och gemensamt och enskilt skrivande finns med i alla stadier. Hur kan ni planera för att få med både det gemensamma och det enskilda i undervisningen?
   4. På vilka sätt kan ni arbeta med läsrelaterade aktiviteter?
   5. Vilka ändringar finns i centralt innehåll som handlar om att återge, sammanfatta, resonera om eller analysera texter? Hur kan ni arbeta med dem?
   6. Hur kan ni arbeta med olika typer av samtal i undervisningen?
   7. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
   8. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen både ska vara engagerande och tillgänglig för alla elever?
   9. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan?
   10. Finns det något i det centrala innehållet som ni behöver fördjupa era kunskaper om?
   11. Jämför de nya och gamla kunskapskraven. Vad innebär ändringarna för ert arbete med planering, undervisning och bedömning?

   Sikta framåt

   Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

   Utveckla undervisningen vidare

   Om ni vill arbeta vidare med att utveckla undervisningen kan ni läsa och diskutera en eller flera av artiklarna i det nya stödmaterialet Att planera, bedöma och ge återkoppling. Stödmaterialet kommer också i en version för lärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning. Planerad publicering våren 2022.

   Stödmaterialet: Att planera, bedöma och ge återkopplinglänk till annan webbplats

   Om ni vill fortsätta utveckla undervisningen i svenska som andraspråk finns material på Skolverkets lärportal.

   Skolverkets lärportal med material för att utveckla undervisningenlänk till annan webbplats

   Frågor och svar

   Här nedanför hittar du svar på frågor om ändringar i ämnet:

   Senast uppdaterad 30 september 2021

   Innehåll på denna sida

    Frågor och svar

    En konsekvens av att kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk nu är mer olika är att svenska som andraspråk tydligare framstår som ett eget ämne. Det ämnesspecifika innehållet i svenska som andraspråk har förstärkts och förtydligats. Vi har också tydligt skrivit fram att undervisningen ska utgå från ett andraspråksperspektiv. Vår avsikt är att ändringarna ska underlätta lärares planering och genomförande av undervisning samt öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Tydligare framskrivna skillnader kan också underlätta kommunikationen kring ämnenas karaktär och innehåll. Elever som har behov av svenska som andraspråk har rätt till undervisning enligt den kursplanen. Undervisningen i svenska som andraspråk ska utgå från ett andraspråksperspektiv och behandla hela det ämnesspecifika centrala innehåll som ingår i ämnet svenska som andraspråk. Det gäller oavsett hur skolan väljer att organisera undervisningen.

    Elever som har behov av svenska som andraspråk har rätt till undervisning enligt den kursplanen. Undervisningen i svenska som andraspråk ska utgå från ett andraspråksperspektiv och behandla hela det ämnesspecifika centrala innehåll som ingår i ämnet svenska som andraspråk. Det gäller oavsett hur skolan väljer att organisera undervisningen.

    Formuleringen fanns tidigare på E-nivå i kunskapskraven i grundsärskolan. Den är borttagen för att stöd av bilder inte ska begränsas till E-nivå. Eleverna kan använda stöd av bilder på alla betygsnivåer.