Frågor och svar

Vad blir konsekvenserna av att kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk nu är mer olika?

En konsekvens av att kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk nu är mer olika är att svenska som andraspråk tydligare framstår som ett eget ämne. Det ämnesspecifika innehållet i svenska som andraspråk har förstärkts och förtydligats. Vi har också tydligt skrivit fram att undervisningen ska utgå från ett andraspråksperspektiv.

Vår avsikt är att ändringarna ska underlätta lärares planering och genomförande av undervisning samt öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Tydligare framskrivna skillnader kan också underlätta kommunikationen kring ämnenas karaktär och innehåll. Elever som har behov av svenska som andraspråk har rätt till undervisning enligt den kursplanen. Undervisningen i svenska som andraspråk ska utgå från ett andraspråksperspektiv och behandla hela det ämnesspecifika centrala innehåll som ingår i ämnet svenska som andraspråk. Det gäller oavsett hur skolan väljer att organisera undervisningen.

Läs mer om organisation av undervisningsgrupper i svenska och svenska som andraspråk

Frågor och svar

Formuleringen fanns tidigare på E-nivå i kunskapskraven i grundsärskolan. Den är borttagen för att stöd av bilder inte ska begränsas till E-nivå. Eleverna kan använda stöd av bilder på alla betygsnivåer.